Aanbevolen partners

Klinkers en tegels voor binnen en buiten
Bouwen en de wet
Terras & verhardingen

Mag ik mijn plat dak omvormen tot dakterras?

Dakterras en –tuinen winnen hoe langer hoe meer aan populariteit. Wie een plat dak heeft, ziet daar vaak opportuniteiten in. Maar mag je zomaar een dakterras of –tuin aanleggen op een plat dak?

Het antwoord is ‘neen’. Wanneer op vergunde plannen enkel een plat dak werd ingetekend, mag je hier niet zomaar een dakterras van maken. Wil je toch een dakterras maken van je plat dak, dan zal je vooraf een stedenbouwkundige vergunning moeten aanvragen. Bekijk zeker eerst je huidige vergunning vooraleer je naar de gemeente gaat. Bij nieuwbouwwoningen zit het omvormen van het plat dak naar een dakterras vaak al inbegrepen in de vergunning.

Plat dak versus dakterras

Een dakterras en een plat dak zijn wettelijk gezien verschillend van elkaar. Zo is een plat dak niet toegankelijk via een toegangsdeur of schuifdeur. Je kan er in principe enkel toegang toe krijgen via een ladder. Een dakterras is een terras dat bovenop of naast een bestaande constructie wordt aangelegd en dat toegankelijk is via een toegangsdeur of een schuifraamconstructie.

Het verschil tussen beiden zal vaak ook af te leiden zijn uit de gebruikte materialen en de graad van afwerking. Zo zullen platte daken nauwelijks of niet voorzien zijn van een muurtje en zullen deze platte daken meestal enkel afgewerkt zijn met roofing of EPDM. Dakterrassen daarentegen zullen meestal afgewerkt zijn met een beton- of met een tegelvloer en voorzien zijn van een gemetseld muurtje met eventueel een balustrade hierop. 

Stedenbouwkundige vergunning en modaliteiten

Ook al is je stedenbouwkundige vergunning in orde, toch moet je rekening houden met een aantal modaliteiten.

Als je een plat dak hebt is het de bedoeling dat het regenwater naar de afvoerput kan lopen. Wanneer je van je plat dak een dakterras maakt, moet het nog steeds mogelijk zijn voor het regenwater om naar deze afvoerput te lopen. De vloerafwerking moet dus voldoende waterdoorlatend zijn. Maak je gebruik van tegels voor de vloerafwerking, kan je deze best niet volledig laten voegen. Een helling van 2% is aanbevolen voor het regenwater.

Ten tweede moet je ook rekening houden met het draagvermogen van je dakterras. Zo zijn de meeste platte daken, beloopbare daken. Wat betekent dat het stevig genoeg is om erover te lopen. Het inrichten van een dakterras kan veel extra gewicht met zich meebrengen en bovendien gaat het dan om ‘blijvend’ gewicht.

Ten derde is het belangrijk om te kijken naar de valhoogte. Is de valhoogte hoger dan 1 meter, dan ben je verplicht een balustrade of valbeveiliging van minimum 1,10 meter te voorzien.

Uitzichten op buurpercelen

Door de plaatsing van een balustrade krijgen de gebruikers de mogelijkheid om hierover heen te kijken en zo in de woning of tuin van de aanpalende eigenaar te kijken. Let hiermee op, want er geldt een specifieke regelgeving over het zicht dat je mag hebben op het perceel van de buren.

Rechtstreekse uitzichten of uitzicht gevende balkons zijn alleen toegelaten als er een afstand is van minstens 1,90 meter tussen de muur en het perceel van de buurman. Voor schuine of zijdelingse zichten geldt een minimumafstand van 60 centimeter. De afstand wordt berekend van de buitenkant van het balkon tot de scheidingslijn tussen de twee eigendommen (artikel 675 tot 680bis van het Burgerlijk Wetboek).

Als de buurman van oordeel is dat, door de plaatsing van bijvoorbeeld een balustrade, er sprake is van een rechtstreekse inkijk en schending van zijn of haar privacy of dat er sprake kan zijn van bovenmatige burenhinder, dan kan hij naar de vrederechter stappen om aangepaste maatregelen te bekomen.

Normaal genot

Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek stelt immers dat elke eigenaar recht heeft op een normaal genot van zijn onroerend goed. Het eigendomsrecht is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen. Bovenmatige burenhinder kan dit genot verstoren.

Om een vordering wegens burenhinder in te stellen volgens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, moet er aan drie voorwaarden voldaan zijn:

  • Bovenmatige hinder: dit betekent dat de grens van de normale ongemakken van het nabuurschap is overschreven. Of dit echter concreet het geval is, is altijd een loutere feitenkwestie. De rechter zal hierover soeverein oordelen. De hinder moet ook actueel zijn, wat betekent dat de mogelijkheid of het risico op hinder niet voldoende is.
  • Nabuurschap: hierbij gaat het niet enkel om eigenaars van erven die naast elkaar liggen. Om van nabuurschap te spreken volstaat het dat de erven in elkaars omgeving liggen.
  • Toerekenbaar: de hinder moet toerekenbaar zijn, wat betekent dat er een band moet zijn tussen de hinder en de buur die je hiervoor aansprakelijk wil stellen. De hinder moet dus het gevolg zijn van het handelen of nalaten van deze buur.

De vordering inzake buurhinder moet worden ingesteld binnen de 5 jaar vanaf het moment dat de schadewekkende handeling een einde neemt.

Maatregelen

Wanneer de rechter van oordeel is dat er inderdaad sprake is van bovenmatige burenhinder zal hij bepalen welke maatregelen nodig zijn om het evenwicht opnieuw te herstellen, bijvoorbeeld:

  • een vergoeding in geld om de geleden hinder te compenseren;
  • een vergoeding van de kosten van compenserende maatregelen die genomen worden op het erf van de gehinderde om zo de last tot het 'normale' niveau te brengen;
  • de rechter kan de buurman maatregelen opleggen om de abnormale hinder te stoppen of terug te brengen naar een aanvaardbaar normaal niveau;
  • De buurman kan ook een dwangsom worden opgelegd voor het geval hij zich niet houdt aan de uitspraak of de maatregelen die de rechter heeft opgelegd.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in