Bouwen en de wet
Terras & verhardingen

Mag ik mijn plat dak omvormen tot dakterras?

Dakterras en –tuinen winnen hoe langer hoe meer aan populariteit.

Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
Klinkers en tegels voor binnen en buiten

Wie een plat dak heeft, ziet daar vaak opportuniteiten in. Maar mag je zomaar een dakterras of –tuin aanleggen op een plat dak?

Het antwoord is ‘neen’. Voor een dakterras is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Wanneer op vergunde plannen enkel een plat dak werd ingetekend, mag je hier geen dakterras van maken. Wil je je plannen toch doordrijven, dan zal je vooraf een stedenbouwkundige vergunning moeten aanvragen. Voerde je dergelijke werken al uit zonder de nodige vergunning, dan moet je in principe een regularisatieaanvraag indienen.

Plat dak vs dakterras

Een plat dak is in beginsel niet toegankelijk via een toegangsdeur of schuifdeur. Je kan er in principe enkel toegang toe krijgen door gebruik te maken van een ladder. Een dakterras is een terras dat bovenop of naast een bestaande constructie wordt aangelegd en dat als zodanig toegankelijk is via een toegangsdeur of een schuifraamconstructie. Een voorbeeld is een dakappartement dat qua woonoppervlakte kleiner is dan de onderliggende appartementen en waar rondom een terras werd aangelegd.

Het verschil tussen beiden zal vaak ook ter plaatse af te leiden zijn uit de gebruikte materialen en de graad van afwerking. Zo zullen platte daken nauwelijks of niet voorzien zijn van een muurtje en zullen deze platte daken meestal enkel afgewerkt zijn met roofing of EPDM.
Dakterrassen daarentegen zullen meestal afgewerkt zijn met een beton- of met een tegelvloer en voorzien zijn van een gemetseld muurtje met eventueel een balustrade hierop.

Door de plaatsing van een balustrade kringen de gebruikers de mogelijkheid om hierover te kijken en bijvoorbeeld in te kijken in de woning of tuin van de aanpalende eigenaar.

Uitzichten op buurpercelen

Maar er geldt een specifieke regelgeving over de zichten die je mag hebben op het perceel van de buren. Rechtstreekse uitzichten of uitzicht gevende balkons zijn alleen toegelaten als er een afstand is van minstens 1,90 meter tussen de muur en het perceel van de buurman.
Voor schuine of zijdelingse zichten geldt een minimumafstand van 60 centimeter. De afstand wordt berekend van de buitenkant van het balkon tot de scheidingslijn tussen de twee eigendommen.

Als de buurman van oordeel is dat door de plaatsing van bijvoorbeeld een balustrade er sprake is van een rechtstreekse inkijk en schending van zijn privacy of dat er sprake kan zijn van bovenmatige burenhinder, dan kan hij naar de vrederechter stappen om aangepaste maatregelen te bekomen. Hij kan dan bijvoorbeeld vorderen dat:

  • de bevoegde rechter zijn buurman verplicht om maatregelen te treffen die deze abnormale hinder doen ophouden of alleszins tot een aanvaardbaar normaal niveau terugbrengen. Op verzoek kan de rechter zijn buurman ook een dwangsom opleggen voor het geval die zich niet aan de uitspraak of aan de voorwaarden houdt;
  • hij een compensatie toegekend krijgt voor de geleden hinder. Deze compensatie kan een geldbedrag zijn of een compensatie in natura door bijvoorbeeld de uitvoering van werken.

Het algemeen aanvaarde uitgangspunt is echter dat bovenmatige burenhinder wordt vergoed door het verbroken evenwicht te herstellen.

Normaal genot

Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek stelt immers dat elke eigenaar recht heeft op een normaal genot van zijn onroerend goed. Het eigendomsrecht is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen. Bovenmatige burenhinder kan dit genot verstoren.
Er zal sprake zijn van overlast of bovenmatige burenhinder wanneer de grens van de normale ongemakken uit het nabuurschap is overschreden. Of dit echter concreet het geval is, is altijd een loutere feitenkwestie. De rechter zal hierover soeverein oordelen.

Als de vrederechter dezelfde mening van de klager deelt, dan zal de balustrade moeten verwijderd worden en vervangen worden door bijvoorbeeld schermen in ondoorzichtig glas.

En tenslotte nog dit : normaal gezien zal men zijn vorderingsrecht wegens abnormale burenhinder niet verliezen als men te lang wacht. Maar het is natuurlijk beter om niet te lang te wachten en te praten met de buurman die het dakterras heeft aangelegd. Indien dit gesprek niet leidt tot een minnelijke oplossing, dan kan men naar de vrederechter stappen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in