Ramen en deuren

Wet verbiedt gluren bij de buren

Aanbevolen partners

SoSimply logo
Renson - Ventilatie, zonwering
Logo Nordex
Kömmerling
logo FAKRO
Velux logo
Winsol

Privacy is in onze dichtbebouwde woonwijken een onder druk staand goed. Om te verhinderen dat buren zomaar je veranda of huis in kunnen kijken, legt het burgerlijk wetboek beperkingen op voor het inbouwen van vensters. Advocaat Henk De Loose legt deze bepalingen voor ons uit.


Lichten en zichten

Ook in 1830 was privacy blijkbaar al gegeerd, want de wetteksten ter bescherming van de privacy van de buur dateren nog uit de eerste Belgische grondwet. Om te bepalen wat kan, en wat niet, deelt de wetgever het concept privacy op in twee verschillende begrippen: ‘lichten’ en ‘(uit)zichten’. Lichten zijn vensters die niet opengaan en enkel en alleen licht doorlaten. Uitzichten zijn vensters die wel opengaan en tegelijkertijd licht en lucht doorlaten. Het is evident dat de wetgever voor uitzichten strenger is omdat deze meer hinder kunnen veroorzaken.


Schuin uitzicht

Zo legt de wet op dat uitzichten niet zomaar aangebracht mogen worden in (niet-gemene) gevels. Als het gaat om een raam dat rechtstreeks uitkijkt op de buren of een balkon, moet deze opening op minstens 1,90 meter van de perceelsgrens liggen. Voor schuine uitzichten geldt dat ze op minimaal 60 cm van die grens geplaatst moeten worden.

Lichtopeningen mogen worden aangebracht in een niet-gemene scheidsmuur die paalt aan de grens met de buur, maar dan moeten wel enkele bepalingen worden nageleefd. Dat wil zeggen dat die lichtopeningen of vensters moeten uitgerust zijn met een vaststaand glasraam en met een ijzeren traliewerk waarvan de maliën ten hoogste 10 cm groot zijn. Die openingen moeten bovendien minstens op 2,60 m liggen boven de vloer of grond van de kamer die verlicht wordt.


Licht of uitzicht?

Nu we weten welke verschillende vereisten opgelegd worden aan lichten en uitzichten, is de vraag wat nu precies onder ‘lichten’ en wat onder ‘uitzichten’ valt. Rechtspraak en rechtsleer hebben hier een aantal omschrijvingen gegeven.

Dakvensters

Slechts wanneer vanuit het dakvenster op de tuin van de buur kan worden gekeken is het een uitzicht, anders wordt een dakvenster aangezien als een licht.

Deuren

De wet heeft het alleen over vensters maar ook hier moet onder invloed van rechtspraak en rechtsleer elk geval afzonderlijk worden bekeken. Zo is een deur in principe geen uitzicht tenzij het een glazen deur is waardoor het eigenlijk als een venster wordt beschouwd. In die optiek is dus een deur met volle panelen of mat glas geen uitzicht, tenzij hij bijvoorbeeld vaak openstaat.

Terras

Alhoewel niet vermeld in de wet, worden dezelfde bepalingen ook toegepast op terrassen en daken, op voorwaarde dat je daar toegang toe hebt.


Gemene muur

Al deze bepalingen zijn van kracht voor niet-gemene muren. Voor de gemene muur is de regeling veel strenger. Artikel 675 van het Burgerlijk Wetboek zegt daarover dat geen van de naburen zonder toestemming van de andere een venster of opening mag maken in een gemene muur, zelfs niet met een vaststaand glasraam. Hier is de wet erg streng, want als je daar openingen in maakt, de andere mede-eigenaar die muur niet meer kan gebruiken. Je kan hierover met je buur wel een overeenkomst afsluiten.


Verjaring

Als de lichten en uitzichten meer dan 30 jaar bestaan, is er verjaring en kan hun verwijdering niet meer worden geëist, ook niet als ze niet voldoen aan alle bepalingen.

Een uitzondering daarop is het feit dat het recht om de gemeenmaking van een muur te vorderen onverjaarbaar is. Wie de gemeenheid van een muur verkrijgt, zal dus alle daarin aangebrachte lichten en zichten mogen doen verwijderen, ook als ze al meer dan dertig jaar aanwezig zijn.


Sanctie

Wanneer de lichten en uitzichten niet voldoen aan de wettelijke bepalingen, kan je hun verwijdering vorderen voor zover er geen verjaring is ingetreden. Ofwel moeten ze worden aangepast aan de wettelijke voorschriften, ofwel moet alles in de oorspronkelijke toestand worden hersteld, dat wil dus zeggen dichtgemaakt worden met dezelfde materialen.

Er is evenwel een nuance in die zin dat het eisen van de verwijdering van lichten en uitzichten wanneer die niet schadelijk zijn, als een misbruik van recht kan worden beschouwd.

 

Bron: Henk De Loose – december 2009

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in