Bouwen en de wet
Bouwen in de toekomst
Milieu

Zowel natuur als vergunningen niet gebaat bij slechte regelgeving

Nood aan Europese regelgeving met blik op de toekomst

In de week van 10 juli stemt het voltallige Europese parlement opnieuw over de Natuurherstelwet. Daarom onderlijnt Embuild Vlaanderen dat die verordening een fundamentele ommezwaai vergt om stilstand in Vlaanderen te vermijden. Want zelfs de versie met de laatste amendementen gaat voorbij aan de noden van een dichtbevolkte regio als Vlaanderen. De blik is te veel op het verleden gericht, terwijl de grote uitdagingen van vandaag en de noden van de toekomst het uitgangspunt dienen te zijn.

De biodiversiteit in Vlaanderen dient te worden versterkt zowel binnen natuurgebieden als erbuiten. Maar bouw- en infrastructuurprojecten om Vlaanderen klimaatbestendig te maken en om de demografische groei op te vangen, dienen te worden gestimuleerd in plaats van nog meer de vergunningen te blokkeren.

Meer biodiversiteit is de doelstelling, niet het blokkeren van transities

Het uitgangspunt dat natuur dient te worden hersteld op zijn oorspronkelijke locatie ten koste van de huidige ruimte die mensen innemen om te wonen en te werken, doet het draagvlak voor de nochtans nobele doelstelling teniet. Want het ijkpunt ligt tientallen jaren terug in de tijd. Sindsdien zijn in Vlaanderen zowel de bevolking als de economische activiteiten toegenomen. Natuurherstel op ontwikkelde sites is daarom niet met één pennentrek zomaar mogelijk en zal minstens gepaard gaan met dure vergoedingen voor de overheid. Terwijl het Europese initiatief compensatie van natuur op een andere locatie belet, zal dat in de toekomst wel degelijk nodig zijn om cruciale ontwikkelingen in Vlaanderen niet te blokkeren maar te faciliteren.

Volgens de bouwfederatie dient meer biodiversiteit binnen en buiten natuurgebieden de doelstelling te zijn van een dynamische Europese regelgeving. Maar complementair met de bouw- en infrastructuurwerken die nodig zijn en blijven om onze regio voor te bereiden op de toekomst. Denk aan het vele werk op de plank rond klimaat, energie, mobiliteit, waterhuishouding, wonen enz. “

Volgens Embuild Vlaanderen dienen bouw en biodiversiteit hand in hand te gaan. Naast het groenblauwpeil werken we vandaag samen met de Vlaamse overheid aan een objectief afwegingskader voor projecten om na de bouwfase beter te scoren op biodiversiteit en waterhuishouding dan ervoor. Een beter klimaat en meer biodiversiteit bereiken we door te plannen en te realiseren in plaats van louter beperkingen op te werpen. Huishoudens en ondernemers hebben bovendien nood aan rechtszekerheid om te kunnen investeren. Zonder hen zullen de Europese doelstellingen rond klimaat, energie, mobiliteit, biodiversiteit enz. grotendeels dode letter blijven”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.

Te allen tijde dient een stikstofepisode in het kwadraat te worden vermeden. Die heeft immers aangetoond wat rechtsonzekerheid teweeg brengt. Maar rechtszekerheid is cruciaal en betekent dat particulieren en ondernemers met hun investeringen een meerwaarde kunnen creëren en dat zij op korte en lange termijn nog een vergunning kunnen krijgen. Naast een economische meerwaarde dient de biodiversiteit erop vooruit te gaan. Met een blik op de toekomst dienen beschermde natuurgebieden te worden verbeterd en dienen infrastructuurwerken en verdichte woongebieden te worden versterkt met meer groen, biodiversiteit en een robuuste waterhuishouding. Vlaanderen heeft nood aan een ‘en-en-verhaal’.

“De voorstanders blijken de ogen te sluiten voor de globale impact op het maatschappelijke weefsel in Vlaanderen. Meer natuur en cruciale projecten om de klimaatimpact van wonen en werken te milderen, dienen hand in hand te gaan. Het ene mag het andere niet uitsluiten, maar dienen we te verweven. Daarom dient de natuurherstelwet drastisch te worden hertekend. Dat is geen tijdverlies, aangezien meer draagvlak zal leiden tot een snellere creatie van meer biodiversiteit”, aldus Marc Dillen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in