Bouwen en de wet

De stedenbouwkundige vergunning

Alleen wanneer je in het bezit bent van dit document mag je met de bouw- of verbouwingswerken starten.
Om een bouwvergunning te krijgen, moet je (of de architect) een bouwaanvraagdossier opstellen en indienen tegen een afgiftebewijs op de dienst ruimtelijke ordening van het gemeentebestuur.

Het bouwaanvraagdossier omvat:
  • Een aantal aanvraagformulieren
  • Een attest van de Order der Architecten
  • Een aantal plannen
  • Gevelaanzichten
  • Situatiefoto’s
In bepaalde gevallen is slechts een eenvoudige dossiersamenstelling nodig en is een minder complex aanvraagdossier nodig.

Verlening of weigering stedenbouwkundige vergunning

Na afgifte – of aangetekende verzending - van het dossier tegen een ontvangstbewijs krijg je binnen 75 dagen een bericht met de beslissing van het gemeentebestuur: de verlening of weigering van de stedenbouwkundige vergunning.
Sommige aanvragen dienen onderworpen te worden aan een openbaar onderzoek In het geval van een niet-vervallen verkaveling, mag het gemeentebestuur zelf de beslissing nemen over het al dan niet toekennen van de bouwvergunning. In andere gevallen, moet het dossier ook nog voor goedkeuring naar de gemachtigde stedenbouwkundige ambtenaar bij de adminsitratie RWO.
Na de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dien je dit uit te hangen op de plaats waarop de beslissing betrekking heeft.

Ontving je geen beslissing binnen de gestelde termijn, dan mag je dit als een stilzwijgende weigering beschouwen.

Wanneer de vergunning is afgeleverd, moet je nog 25 dagen wachten om de werken te starten. De vergunning kan immers nog worden geschorst door de administratie RWO.

Ontvoogdingscriteria

Het is de bedoeling dat de gemeenten zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen mogen uitreiken. Hiervoor dienen ze te voldoen aan vijf zogenaamde ontvoogdingscriteria.

  1. beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen opstellen
  2. een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar in dienst hebben
  3. een vergunningenregister aanleggen
  4. een plannenregister aanleggen
  5. een register van onbebouwde percelen aanleggen

Wanneer de gemeente aan deze voorwaarden voldoet en de Vlaamse overheid dit officieel heeft vastgesteld, mag de gemeente autonoom over aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning beslissen. Momenteel beschikken nog maar enkele Vlaamse gemeenten over dit statuut. Je kan hier nakijken hoever jouw gemeente staat in deze procedure

Geldigheid van een stedenbouwkundige vergunning

De stedenbouwkundige vergunning blijft 2 jaar geldig. Dit wil zeggen dat je binnen de twee jaar met de werken moet starten en dat er voldoende vordering zichtbaar moet zijn. Je hebt dus meer dan 2 jaar om het bouwproject volledig te realiseren.

 

Bezwaar

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in