Mede-eigendom

Wat is een syndicus?

Een syndicus is een persoon die binnen een appartementsgebouw door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt aangeduid om in te staan voor het beheer van de 'gemene delen'. Hij is hiermee als het ware het uitvoerend orgaan voor de Vereniging van Mede-eigenaars.

Drie partijen kunnen optreden als syndicus:

Een mede-eigenaar

Een mede-eigenaar mag de taken van de syndicus op zich nemen. De praktijk heeft echter al vaak aangetoond dat dit na verloop van tijd tot spanningen kan leiden tussen de mede-eigenaars-syndicus en de andere mede-eigenaars.
Belangrijk om weten is dat de mede-eigenaars-syndicus een professionele aansprakelijkheid draagt voor de taken die hij vervult.

Een professionele syndicus

In de meeste gevallen wordt een beroep gedaan op deze professionele syndicus. Volgens de Wet van 6 september 1993 op het Statuut van de Vastgoedmakelaars, is de activiteit van verkoop, verhuur en beheer van gebouwen wettelijk voorbehouden aan de erkende vastgoedmakelaars en aan diegenen tot wiens normale beroepsactiviteit deze activiteiten behoren, mits zij onderworpen zijn aan de tucht van een erkende beroepsinstantie.
De voordelen van een professionele syndicus liggen voor de hand. Hij of zij heeft de nodige vakkennis en stelt zich neutraal op tegenover de mede-eigenaars. In grote gebouwen kunnen al eens gunstige blok-tarieven worden afgesproken.
De kostprijs wordt vaak berekend per mede-eigenaar op jaarbasis en varieert tussen de 80 en 250 euro.

De advocaat-syndicus

Een advocaat kan ook optreden als syndicus. Hij moet hiertoe wel de toestemming krijgen van zijn stafhouder

De syndicus kan op twee manieren worden aangesteld:

Aanstelling op de eerste Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Mede-eigenaars beslist over de benoeming van een nieuwe syndicus ( mits dit agendapunt voorafgaandelijk op de uitnodiging werd vermeld) met een volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars.

Aanstelling door de vrederechter

Bij de bouw van een nieuwbouw wordt de syndicus vaak aangeduid door de bouwpromotor en het mandaat wordt doorgaans vastgelegd in de basisakte. Dit is bijna noodzakelijk aangezien de syndicus best al in de beginfase aanwezig is om de ontwikkeling van het project mee te begeleiden. Deze aanstelling vervalt van rechtswege bij de eerste algemene vergadering van de mede-eigenaars. De algemene vergadering kan de syndicus herbenoemen. Het mandaat van de syndicus mag de 5 jaar niet overschrijden.

Benoeming van de syndicus

De benoeming van een syndicus is pas voltrokken wanneer hij zijn opdracht aanvaard heeft. De aanvaarding kan uitdrukkelijk zijn. Ze kan blijken uit de ondertekening van een overeenkomst tussen syndicus en Vereniging van Mede-eigenaars. Ze kan ook stilzwijgend zijn en blijken uit de uitvoering van de toevertrouwde opdracht.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in