Kopen en verkopen

Wanneer betaal je minder onroerende voorheffing?

Elk jaar moet je op je vastgoed onroerende voorheffing betalen. Wanneer heb je recht op een vermindering?
De onroerende voorheffing die je betaalt op je gezinswoning in Vlaanderen, verschilt van die op je tweede verblijf in de Ardennen. De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting en het tarief hangt af van het gewest waar het vastgoed ligt. In het Vlaams Gewest bedraagt dat tarief 2,5 procent van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI), in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat 1,25 procent.

Voor verhuurde sociale woningen is dat respectievelijk 1,6 en 0,8 procent. Bovenop die basisheffing mogen de provincies, agglomeraties en gemeenten opcentiemen heffen. Honderd opcentiemen betekent een bijkomende belasting van 1 euro op elke euro belastingen die je aan het gewest betaalt.

In de volgende 7 gevallen moet u niet altijd zoveel betalen.

1. Bescheiden woning

Als eigenaar van een bescheiden woning krijg je een vermindering van 25 procent. De voorwaarden verschillen naargelang van het gewest. In het Vlaams Gewest mag het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van alle onroerende goederen die je in het Vlaams Gewest bezit, niet hoger zijn dan 745 euro. Het Waals en Brussels Gewest hanteren hetzelfde grensbedrag, maar het geldt voor alle onroerende goederen die je in België bezit. Heb je een bescheiden woning laten bouwen of nieuw gebouwd gekocht en geen enkele bouw- of aankooppremie genoten? Dan bedraagt de vermindering voor de eerste 5 jaar 50 procent.

2. Kinderen ten laste

Zodra je op 1 januari twee kinderen hebt, moet je minder onroerende voorheffing betalen. In Vlaanderen moet je minstens twee kinderen hebben waarvoor je kinderbijslag krijgt. Het voordeel is forfaitair en stijgt met het aantal kinderen. Hoeveel je uiteindelijk bespaart, hangt af van de opcentiemen.

3. Gehandicapte personen

In alle gewesten zijn er verminderingen voor het gehandicapte gezinshoofd, de persoon ten laste of de echtgenoot. Die krijg je voor de woning waarin de gehandicapte persoon op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft. In Het Vlaams Gewest is er een forfaitaire vermindering, die overeenstemt met die voor 2 kinderen ten laste. In Brussel is er een vermindering van 10 procent voor een gehandicapt gezinshoofd en van 20 procent voor een gehandicapte persoon ten laste of echtgenoot. In het Waals Gewest bedraagt de vermindering 125 euro voor een gehandicapt gezinshoofd en 250 euro voor personen ten laste (ook echtgenoot of wettelijk samenwonende partner). De bedragen voor het Waals Gewest worden vermenigvuldigd met de breuk 100/(100 + totaal opcentiemen).

4. Grootoorlogsverminkten

In het Waals Gewest is de berekening voor de vermindering van de grootoorlogsverminkte: 250 euro x 100/(100 + totaal opcentiemen). In de andere gewesten is dat 20 procent van de onroerende voorheffing. Die vermindering mag je niet cumuleren met die voor een gehandicapte persoon. Je krijgt altijd de meest voordelige vermindering.

5. Andere personen ten laste

Alleen in het Waals Gewest bestaat er een vermindering voor andere personen ten laste dan een kind of een gehandicapte. Voorbeelden zijn een inwonende vader, moeder, schoonvader of tante die deel uitmaakt van uw gezin of dat van je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. De vermindering bedraagt 125 euro. Het mag niet gaan om je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

6. Energiezuinige woning

In het Vlaams Gewest is er een vermindering voor energiezuinige woningen en gebouwen. Of je er recht op hebt, hangt af van het E-peil (maat voor energieprestatie van een woning) op 1 januari van het aanslagjaar. Woningen met een E-peil van hoogstens E60 en niet-woningen (zoals kantoren) met hoogstens E70 krijgen een vermindering van 20 procent van de onroerende voorheffing. Voor gebouwen (woning of ander gebouw) met een E-peil van ten hoogste E40 is dat 40 procent. Je krijgt de vermindering in principe 10 jaar lang.

7. Leegstand

Voor gebouwen die een deel van het jaar hebben leeggestaan en geen inkomsten hebben opgebracht, kan het KI proportioneel verminderd worden. Dat zal dan ook resulteren in een lagere onroerende voorheffing.

En wat met huurders?

De meeste verminderingen van onroerende voorheffing worden toegekend in functie van de bewoner en zijn er dus ook voor huurders. Alleen de vermindering voor een bescheiden woning is er uitsluitend voor de eigenaar. Maar de onroerende voorheffing is altijd ten laste van de eigenaar van de woning. De eigenaar betaalt en krijgt dus de vermindering. Hoe kan je als huurder het voordeel van de vermindering krijgen? De belastingdienst brengt de huurder op de hoogte van het bedrag van de vermindering. Als huurder mag je het bedrag van de vermindering aftrekken van de huurprijs.

Hoe aanvragen?

Wat als je recht hebt op een vermindering? Eigenaars in het Vlaams Gewest krijgen de verminderingen voor bescheiden woning, kinderbijslaggerechtigde kinderen en gehandicapte personen ten laste en energiezuinige woning automatisch. Als huurder moet je de vermindering één keer aanvragen via het meldingsformulier.

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest??Dan moet je de vermindering aanvragen door binnen de 3 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet een bezwaarschrift in te dienen aan de Gewestelijke Directeur van de Directe belastingen. Het adres vind je terug op het aanslagbiljet.

BronNetto

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in