Kopen en verkopen

De informatieplicht bij de verkoop van vastgoed

Wie een onroerend goed wil verkopen, moet de kandidaat-koper ook heel wat informatie voorleggen. Een deel van de te verstrekken informatie is zelfs wettelijk verplicht. Dat begint al bij de publiciteit.
Wie twintig jaar geleden zelf zijn woning trachtte te verkopen, hing een affiche op, regelde de bezichtiging voor de meestal gemakkelijke kandidaat en liet de uiteindelijke afhandeling over aan zijn notaris…
Tot daar een wellicht te eenvoudig voorgestelde vastgoedtransactie van nog niet zo heel lang geleden.

Er mag geen twijfel over bestaan dat ook en vooral de vastgoedsector het voorwerp is geweest van de ijver van de overheid om de verkoop van vastgoed te regulariseren en te reguleren.
Een klein overzicht zal duidelijk maken dat de verkoper een uitgebreid dossier zal moeten kunnen samenstellen, wil hij de informatie kunnen verstrekken waarop de consument wettelijk aanspraak kan maken.

Vergunning

De informatieplicht van de verkoper start reeds bij de publiciteit over het onroerend goed. Het decreet Ruimtelijke ordening schrijft voor dat voor de gemeenten, die beschikken over een plannen- en vergunningenregister beschikken, de publiciteit moet vermelden of er een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt, welke de meest recente stedenbouwkundige bestemming is, of er een dagvaarding is uitgebracht, of er op het goed een voorkooprecht rust en of er een verkavelingvergunning van toepassing is. Het aantal gemeenten dat over deze registers beschikken neemt gestadig toe en verwacht wordt dat in 2008 alle gemeenten over een plannenregister zullen beschikken.

Kadaster

Andere informatie over het goed kan gevonden worden op de kadastrale legger (het kadastrale inkomen is belangrijk voor de berekening van de registratierechten voor de koper) het kadastrale plan en het hypothecair uittreksel (om de juiste hypothecaire toestand te kennen).

Wanneer is een woning of een deel ervan zonevreemd of niet vergund? Wat zijn de gevolgen daarvan en kan het probleem opgelost worden?
Zijn er voor- of nadelige erfdienstbaarheden en is er voor het eigendom geen ontwerp van onteigening of wijziging van rooilijn?

Leegstand

Is er incohiering inzake leegstand en/of verkrotting of staat het goed op de lijst van monumenten of van beschermde stads- en dorpsgezichten?
Dan hebben wij het nog niet gehad over de mogelijke invloed op het te verkopen eigendom van het decreet Natuurbehoud, het bosdecreet, de Vlaamse wooncode en het duinendecreet…

Postinterventiedossier

Afgelopen? Neen! Er moet ook een attest zijn in verband met de stookolietank. Het postinterventiedossier moet aan de koper bezorgd worden, het bodemattest moet aangevraagd worden, eventueel na onderzoek en sanering van de vervuilde grond en nieuwe regels komen eraan zoals het elektriciteitsattest en het energieprestatiecertificaat.
Wie in al deze materies thuis is kan zich dan nog vergalopperen in de fiscaliteit bij de eigendomsoverdracht. Gebeurt de verkoop onder het stelsel van de BTW of de registratie?
Zal de verkoper meerwaardebelasting verschuldigd zijn bij de verkoop van zijn woning of grond?

Appartement

Bij de verkoop van een appartement in mede-eigendom heeft de kandidaat-koper het recht te weten of er geschillen lopend zijn over de mede-eigendom of de verkoper alle rekeningen heeft betaald, welke de algemene onkosten zijn en hoe deze worden verrekend, welke beslissingen er werden getroffen door de algemene vergadering enz..
Het onvolledige overzicht hiervoor geeft een beeld van de complexiteit van de gewone vastgoedverkoop. In het belang van verkoper en koper kan beter een professionele vastgoed-bemiddelaar worden ingeschakeld. Hij heeft een onderzoeks- en informatieverplichting en heeft de middelen om de juiste informatie in te winnen.

Mark Van De Woestijne – juni 2007 – Voor Habitos.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in