Bouwen en de wet

Zonnepanelen vrijgesteld van vergunning

Viceminister-president Dirk Van Mechelen maakt komaf met de onduidelijke situatie én aanslepende administratieve procedures inzake de plaatsing van zonnepanelen. De Vlaamse Regering keurde een voorstel goed waarbij het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers op daken volledig vrijgesteld wordt van een bouwvergunning.

Eenvoudige aanvraag vergunning

Voor de woningen die vallen onder specifieke voorschriften van verkavelingsvergunningen, bpa’s en ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt de aanvraagprocedure drastisch vereenvoudigd. Daarenboven roept de minister via een omzendbrief de steden en gemeenten op om pro-actief hun eigen verkavelingsvoorschriften aan te passen.

“Het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers op daken is de jongste jaren omwille van diverse redenen, waaronder de verhoogde aandacht voor het milieu en de almaar stijgende brandstofprijzen, vrij courant geworden. De plaatsing is bovendien ook fiscaal bijzonder interessant omdat de diverse overheden daarvoor subsidies verlenen. Zonnepanelen zijn dus zeer in trek bij zowel burgers als bedrijven. Maar over de spelregels bij de plaatsing ervan, bestond heel wat onduidelijkheid bij zowel lokale overheden als burgers. Met het besluit en de bijbehorende omzendbrief voeren we niet enkel een drastische vereenvoudiging door, maar informeren en sensibiliseren we de lokale overheden ook”, stelt Dirk Van Mechelen.

Bouwvergunning of geen bouwvergunning?

Vandaag is voor de plaatsing van zonnepanelen een gedifferentieerd kader van toepassing. Wie zonnepanelen of zonneboilers wil plaatsen op een plat dak, heeft geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Ook voor zonnepanelen op een schuin dak geldt een vrijstelling indien de panelen maximaal 20% van het dakvlak in beslag nemen. Voor grotere oppervlakten is een bouwvergunning nodig.

Geen bouwvergunning mits voorwaarden

Een algemene voorwaarde is evenwel dat het plaatsen van zonnepanelen niet in strijd is met bijvoorbeeld een bepaling of verkavelingsvoorschrift dat beperkingen of verplichtingen oplegt inzake dakconstructies. Is dat wel het geval en nemen de zonnepanelen meer dan 20% en minder dan 50% van het dakvlak in beslag, dan kan een vergunning worden bekomen na een aanvraag tot afwijking van de geldende voorschriften. Boven de 50% van het dakvlak is steeds een verkavelingswijziging nodig.

Vooral deze laatste procedure is bijzonder omslachtig, tijdrovend en kostelijk omdat bij het aanvragen van een verkavelingswijziging alle inwoners van de betreffende verkaveling moeten worden betrokken én bevraagd.

Mogelijkheden voor zonnepanelen

De huidige gefragmenteerde regels worden met het besluit en de omzendbrief van de minister nu herleid tot twee mogelijkheden:

  • op de daken van gebouwen die niet vallen onder speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, wordt volledig vrijgesteld van bouwvergunning op uitzondering van beschermde monumenten of gebouwen die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed of gelegen zijn in beschermde dorpszichten, landschappen … 
  • op de daken van gebouwen die wél vallen onder speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, kan ongeacht de oppervlakte een vergunning worden bekomen via een afwijking op de verkavelingsvergunning. Enkel indien de verkavelingsvoorschriften een expliciet verbod bevatten op het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers blijft de procedure van wijziging van de verkavelingsvergunning gelden.
“Nadat we via het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening ook al een princiepsakkoord bereikten over een versoepeling van de regels voor de plaatsing van windmolens, is dit besluit en de bijhorende omzendbrief rond zonnepanelen de kers op de taart voor de sector van hernieuwbare energie. En dit niet enkel vanuit milieuoogpunt. De sector rond hernieuwbare energie is ook een belangrijke economische branche. Momenteel stelt de sector reeds 3.200 mensen tewerk. Agoria verwacht dat tegen 2020 dit aantal zal stijgen tot 22.000”, aldus Dirk Van Mechelen.

Datum: 29 juni 2008

Meer weten over de stedenbouwkundige voorschriften voor zonnepanelen?

Lees ook:
Vergunning voor zonne- en windenergie


Bekijk de wetgeving over Zonnepanelen via de website van de Vlaamse dienst Ruimtelijke Ordening.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in