Bouwen en de wet

Wegvoorziening voor bouwvergunning

Je kunt geen stedenbouwkundige vergunning krijgen voor een gebouw of woning op een perceel grond dat gelegen is aan een onvoldoende uitgeruste weg.

  • de beoordeling van het al dan niet uitgerust zijn van een weg valt bij de bevoegde overheid, en kan rekening houden met bestemming van het perceel alsook plaatselijke omstandigheden
  • zelfs als een weg als onvoldoende wordt beschouwd kan toch een bouwvergunning uitgereikt worden
  • onder plaatselijke omstandigheden wordt onder andere verstaan: soort omgeving, andere woningen in de buurt, nutsvoorzieningen, gelijkende omgeving in de buurt

 
Afwijking van minimale weguitrustingseis mogelijk als:

  • de woning zal opgericht worden in een gebied dat bestemd is voor woningbouw, met uitzondering van het woonuitbreidingsgebied voor zover dit gebied op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit deze bestemming heeft
  • de woning komt te liggen in een gebouwengroep (onder ‘gebouwengroep’ wordt verstaan minstens drie gebouwen of gebouwencomplexen die al dan niet aan dezelfde kant van de straat zijn gelegen en die samen geen functioneel maar wel een aaneengesloten ruimtelijk geheel vormen)
  • de woning zal opgericht worden op een perceel dat ligt aan een openbare weg waar sinds de inwerkingtreding van de stedenbouwwet (van 29 maart 1962) op 22 april 1962 minstens vijf bouwvergunningen werden verleend, waarmee bedoeld wordt de nieuwbouw of herbouw van verschillende woningen. Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan evenwel voorzien in afwijkingen van het aantal verleende bouwvergunningen
  • het perceel grond waarop zal gebouwd worden mag niet liggen in een overstromingsgebied. Deze overstromingsgebieden werden afgebakend en aangeduid bij decreet van 18 juli 2003 inzake het integraal waterbeleid. Deze informatie kan je verkrijgen bij de gemeente waarin het perceel gelegen is.

 

Meer info: Welke weguitrusting is nodig om te mogen bouwen?

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in