Aanbevolen partners

Logo KNX BE
All vac
Elektrotechnieken

Wees op je hoede voor CO-vergiftiging

Met het koude weer dezer dagen, neemt het gevaar op CO-vergifting weer sterk toe. Wees alert, maar beter nog probeer problemen te voorkomen. Bouwunie vat de voornaamste aspecten omtrent CO-vergiftiging samen.


Volgens officiële bronnen zouden jaarlijks zo’n 30 personen omkomen door CO-vergiftiging en zouden er jaarlijks 1.500 slachtoffers worden opgenomen in het ziekenhuis. De meeste daarvan zijn jonger dan 30 jaar.
Kinderen zijn gevoeliger voor CO-vergiftigingen en de gevolgen zijn bij hen ook ernstiger. Het is dus niet zo, wat soms wordt gedacht, dat oudere personen gevoeliger zijn voor CO-intoxicatie dan anderen.

Vanaf de maand oktober is het risico op een CO-vergiftiging groter dan in de warme en minder vochtige periodes. Dit heeft vooral te maken met een gebrek aan een goede verluchting van de ruimtes waar de verwarmingstoestellen staan opgesteld en de goede afvoer van de verbrandinggassen. Bij mistig weer en wanneer het windstil is, moet men extra voorzichtig zijn. Ook stormweer, zoals we hebben gehad tijdens de voorbije week is eveneens een risicovol tijdstip voor CO-intoxicatie, bij slechtwerkende schoorstenen. De wind kan dan immers de verbrandingsgassen naar binnen stuwen in plaats van ze af te zuigen. De meeste ongevallen gebeuren in het weekend.
De meeste CO-vergiftigingen worden veroorzaakt door waterverwarmingstoestellen. Het is dus niet verwonderlijk dat de helft van de vergiftigingen in de badkamer gebeurt.

Wat is CO-vergiftiging?
CO staat voor koolstofmonoxide. Het is een gevaarlijk gas dat gevormd wordt bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals mazout, gas, kolen, enz…
Voor verbranding heeft men 3 zaken nodig, nl. brandstof, zuurstof en vuur.

   * Als er te weinig zuurstof aanwezig is in de kamer(omdat de kamer tegen de koude tochtvrij en kierdicht is gemaakt) kan dit leiden tot
     een vergiftiging van de aanwezigen.
   * CO kan ook ontstaan als toestellen niet goed afgesteld zijn of als de schoorsteen niet goed trekt. 
     CO kan je niet ruiken, proeven, zien of voelen. Dat maakt het ook zo gevaarlijk. Daarom wordt het ook de stille doder genoemd. 
     Wanneer er CO in de kamer aanwezig is, ademt men dit ongemerkt in en wordt het via de longen opgenomen in het bloed.
     Hoe langer men in een ruimte met CO verblijft, hoe erger de symptomen worden. De symptomen zijn:

  • Loomheid
  • Duizeligheid
  • Hoofdpijn
  • Men voelt zich te misselijk en te krachtloos om zich uit de ruimte te verwijderen.
  • Bij hoge concentraties geraakt men buiten bewustzijn en kan men sterven.

Ook regelmatige blootstelling aan heel lage concentraties CO kan op langere termijn nadelige effecten hebben: geheugenproblemen, moeilijkheden op school of op het werk, concentratiestoornissen en gemoedswijzigingen.

Wanneer meerdere personen in huis tegelijk dergelijke klachten hebben of huisdieren zich eigenaardig beginnen te gedragen, kan dit wijzen op CO-vergiftiging.

Hoe kan je CO-vergiftiging vermijden?
1) Een perfect werkend toestel en schouw
   * Kleine verwarmingsgeisers zonder afvoer naar een schoorsteen zijn uit den boze.
   * Verwarmingstoestellen die de verse lucht uit het stooklokaal halen (de open toestellen genoemd) vormen een bedreiging. Ideaal zijn
      de zogenaamde gesloten toestellen. Deze nemen immers verse buitenlucht (d.m.v. een ventilator) op en stuwen door dezelfde buis
      de verbrandingsgassen naar buiten.
   * Let op de gevaarsignalen: gele vlammen bij gastoestellen, condensatie of damp op muren en ramen.
   * Bijverwarmingstoestellen op mazout of gas hebben geen afvoer en zijn dus gevaarlijk. deze toestellen mogen dus nooit langer dan
      een uur worden gebruikt. 
   * Goede schouw, opnieuw geplaatst volgens de geldende normen en geplaatst door een geregistreerde vakman-installateur.

2) Zorg voor voldoende verluchting in de kamer
   * Plak niet alle kieren van ramen en deuren dicht
   * Een kleine kamer moet regelmatig en voldoende verlucht worden
   * Wees extra voorzichtig bij mistig weer en bij windstilte. Het risico is dan het grootst. Het is belangrijk dat er dan extra verlucht wordt.
   * Laat verluchtingsroosters plaatsen volgens de geldende normen (onder en bovenroosters om een goede doorstroming van lucht te
      verkrijgen)
   * Let op wat uw stookt! Kachels zijn enkel geschikt voor brandstof die beschreven staan in de handleiding van het toestel. (BV. Kerosine
     kan niet in een mazoutkachel en omgekeerd!)

3) Laat een nieuw verwarmingstoestel plaatsen en afstellen door een echte vakman
Deze vakman heeft de nodige opleidingen gevolgd en de nodige ervaring. Verwarming is niet weggelegd voor doe-het-zelvers of een handige buurman. Er zijn te veel risico’s aan verbonden om het op een zogezegd “goedkopere” manier te laten uitvoeren.

4) Regelmatig onderhoud van alle verwarmingstoestellen en de schoorsteen door een vakman
Een regelmatig nazicht en onderhoud van verwarmingstoestel en schoorsteen, uitgevoerd door een vakman zijn een must voor een goed werkende en veilige installatie. Op die manier voorkomt men de risico’s.

Nu is men verplicht om zijn centrale verwarming op mazout en de schoorsteen jaarlijks te laten nazien en onderhouden. Uit studies blijkt echter dat slechts één derde zijn installatie laat onderhouden. Levensgevaarlijk te noemen!
Vanaf 2009 zal men verplicht worden om zijn centrale verwarmingsinstallatie die werkt op mazout, gas of vaste brandstof, op regelmatige tijdstippen te laten nazien en onderhouden door een vakman. Wij vinden het betreurenswaardig dat de verwarmingstoestellen die het grootste risico vormen op CO-vergiftiging hier niet bij horen.
Daarom blijft Bouwunie pleiten bij de overheid om een verplichting op te leggen voor het onderhoud van alle verwarmingstoestellen, klein, groot, centraal of individueel en dringen we aan op een fiscale aanmoediging (belastingvermindering of nazichtcheque) voor het jaarlijkse onderhoud van een stooktoestel. Deze maatregelen bestaan nu reeds voor de spaardouchekop en spaarlamp. 

Wat moet je doen bij CO-vergiftiging?
   * Open direct alle ramen en deuren zodat de ruimte verlucht kan worden.
   * Schakel het toestel dat CO veroorzaakt uit indien mogelijk.
   * Breng de persoon die bevangen is door CO uit de kamer en verwittig de huisarts, indien deze nog bij bewustzijn is. 
     Indien de persoon bewusteloos is, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op het noodnummer 100 of 112 en vermeld dat het gaat om
     CO-vergiftiging.

Regelmatige controle van verwarmingsinstallaties
Met een regelmatige controle van stookinstallaties kan CO-vergiftiging in veel gevallen voorkomen worden. Het besluit over het onderhoud en het nazicht van stookinstallaties voor de verwarming van gebouwen en de aanmaak van warm verbruikswater dat door de Vlaamse Regering op 8 december 2006 werd goedgekeurd op initiatief van minister Peeters komt hier voor een groot gedeelte aan tegemoet. Hierdoor zullen centrale verwarmingsketels ouder dan 15 jaar een eenmalige keuring moeten ondergaan. Op basis daarvan zal de gebruiker eventueel verbeteringen aan het systeem moeten aanbrengen of de ketel moeten vervangen.

Naast een keuring moeten stookinstallaties ook periodieke inspecties ondergaan, uit te voeren door een onderhoudstechnicus. Deze inspecties bestaan al jaarlijks voor stookinstallaties die werken met vloeibare of vaste brandstof (bv. mazout, kolen of hout). Door de nieuwe regeling moeten binnenkort ook gasgestookte centrale verwarmingsketels een tweejaarlijkse inspectie ondergaan.

Bouwunie is ervan overtuigd dat dit besluit zal bijdragen tot een modernisering van de huidige wetgevingen en een positief effect zal hebben op het leefmilieu inzake uitstoot van CO2, NOXiden enzovoort.

Bouwunie betreurt wel dat de individuele stooktoestellen (bv. op mazout of kolen, gaskachels en gasgeisers) niet onder het besluit vallen. Nochtans veroorzaken deze toestellen nog vaak CO-vergiftigingen. Jaarlijks vallen enkele tientallen dodelijke slachtoffers door slechtwerkende toestellen die bovendien meer milieuvervuiling veroorzaken.

Ook installaties met een nominaal vermogen van minder dan 20 kW vallen niet onder het besluit. Nochtans worden nu meer en meer woningen opgetrokken waar dergelijke installaties voldoende zijn (omwille van nieuwe technieken, betere isolatie, ...). Deze zouden door de mazen van het net glippen hoewel de fabrikant hiervoor ook een periodiek onderhoud voorschrijft.

De ervaring leert tenslotte dat de consument het vaak niet nauw neemt met de onderhoudsplicht. Er is immers geen sprake van gerichte controles. Zo laat nu slechts een derde van de eigenaars/huurders zijn cv-mazoutinstallatie regelmatig onderhouden. De overheid zal het publiek dus via sensibiliseringscampagnes moeten warm maken voor dit besluit en de uitvoering ervan.

Bron: Bouwunie

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in