Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Waterverkoopreglement verduidelijkt rechten en plichten drinkwaterleverancier

De Vlaamse Regering heeft het Algemeen Waterverkoopreglement definitief goed gekeurd. Het reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. “We maken komaf met de voorheen versnipperde werkwijzen van de drinkwatermaatschappijen. De eenduidigheid van het nieuwe reglement moet zowel de exploitant als de klant ten goede komen”, aldus bevoegd minister Schauvliege.


Na een raadpleging van verenigingen die werken rond armoede, en het inwinnen van de adviezen van de SERV, de Minaraad en de Raad van State, keurde de Vlaamse Regering op voorstel van minister Schauvliege het Algemeen Waterverkoopreglement (AW) nu definitief goed. Het wordt van kracht op 1 juli 2011.

Het AW legt de rechten en de plichten van zowel de drinkwatermaatschappij, de rioolbeheerder als hun klanten vast voor:

 • de levering van drinkwater,
 • de sanering van het afvalwater,
 • en de afvoer van regenwater.

 


Tot nog toe hadden de verschillende drinkwatermaatschappijen en de rioolbeheerders elk hun werkwijze en reglement. Het AW werkt die onnodige verschillen weg en stemt de regels van de dienstverlening waaraan elke drinkwatermaatschappij of rioolbeheerder zich moet houden, op elkaar af. Voortaan krijgt iedereen in Vlaanderen een gelijke en verbeterde behandeling voor de aansluiting op het drinkwater- en rioleringsnetwerk. Ook de klant wordt met duidelijke regels op zijn verplichtingen gewezen.

 

Het AW bevat een aantal nieuwe en belangrijke elementen:

 • een regeling voor lekken: drinkwatermaatschappijen moeten hun klanten actief informeren als hun waterverbruik met minimum 50% en minstens 100 m³ is toegenomen tegenover de vorige verbruiksperiode. Op verzoek van de klant voert de drinkwatermaatschappij kosteloos een eerste controleonderzoek uit om de oorzaak van het afwijkend hoge waterverbruik te verklaren; de klant heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden een minnelijke schikking te krijgen bij een verborgen lek. Het AW legt deze voorwaarden vast;
 • afsluitingen: klanten krijgen de waarborg dat ze niet zomaar kunnen afgesloten worden:
  • er worden minimale termijnen bepaald en drempels ingebouwd vooraleer een drinkwatermaatschappij een verzoek tot afsluiting naar een lokale adviescommissie kan sturen;
  • de drinkwatermaatschappij moet in de herinneringsbrief en de ingebrekestelling de mogelijkheden vermelden om een afbetalingsplan uit te werken op maat van de financiële draagkracht van de klant;
  • de drinkwatermaatschappij stuurt het dossier door naar het OCMW op vraag van de klant. Dit is een drempelverlagende maatregel voor mensen in financiële problemen, die zelden de eerste stap zetten.
 • duidelijke richtlijnen voor de klant over zijn plichten bij de aanleg, het gebruik en het onderhoud van zijn eigen installatie en leidingnet. Nieuw is de verplichte keuring voor de eerste ingebruikname en bij grote wijzigingen, van zowel de binneninstallatie van het drinkwatercircuit, als van het leidingennet voor de afvoer van afvalwater;
 • afspraken over de aansluiting op het waterleidingnet en het rioolnet; over hoe een overname bij verhuizing wordt geregeld en over hoe een opzeg van aansluiting moet verlopen;
 • afspraken over de levering van drinkwater en de afvoer van het afvalwater en het regenwater o.m. over hoe bij tijdelijke onderbrekingen met de klant gecommuniceerd moet worden;
 • een watermeter per wooneenheid wordt verplicht voor nieuwbouw. Voor bestaande gebouwen geldt een overgangsregeling;
 • regels over de samenstelling en duidelijkheid van de integrale waterfactuur en de betalingstermijnen;
 • eigenaars kunnen niet langer verantwoordelijk gesteld worden om de facturen van nalatige klanten (huurders) te betalen;
 • een regeling voor hoe met klachten moet worden omgesprongen;
 • drinkwatermaatschappijen worden verplicht om systematisch te rapporteren over hun lekverliezen, klachtenbehandeling, beleid rond wanbetaling.

 

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Dit besluit beoogt duidelijkheid, eenvormigheid en transparantie. Het is in het belang van zowel de klant als de exploitant, namelijk de drinkwatermaatschappij en de rioolbeheerder. Voor de klant komt er een betere bescherming tegen de gevolgen van lekken, een transparantere waterfactuur en een betere regeling voor wanbetalingen en klachten. De exploitanten van hun kant krijgen meer zekerheid over het correcte gebruik van hun drinkwater en afvalwaterinfrastructuur.”

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in