Bouwen en de wet

Verplicht voorlichten over overstromingsgebieden is een feit

Het verplicht voorlichten over overstromingsgebieden is een feit. Op initiatief van de ministers Joke Schauvliege en Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regeren een wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid definitief goedgekeurd. Dat betekent dat de organisatie en de planning van hetwaterbeleid in Vlaanderen eenvoudiger en transparanter wordt. Bovendien zijn notarissen, vastgoedmakelaars en immobiliënmaatschappijen nu verplicht om kopers en huurders te informeren over de overstromingsgevoeligheid van onroerende
 

Het decreet Integraal Waterbeleid (2003) regelt de planning, het overleg en de organisatie van het waterbeleid in Vlaanderen. Het decreet zet ook de Europese kaderrichtlijn Water (2000) en de Europese Overstromingsrichtlijn (2007) om in Vlaamse Regelgeving.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Deze wijziging zorgt voor een beter, want afgeslankt en efficiënter bestuurlijk kader voor het waterbeleid in Vlaanderen, en vermindert de planlast. Bovendien versterken we de rol van de lokale besturen in de totstandkoming van het waterbeleid. Wij hebben hen meer dan ooit nodig om het draagvlak voor maatregelen op het terrein voor een betere waterkwaliteit en een betere bescherming tegen overstromingen te verhogen.”

Vereenvoudigde structuur

De planningscycli op bekken- en op stroomgebiedniveau worden in elkaar geschoven. In de plaats van 2 stroomgebiedbeheerplannen, 11 bekkenbeheerplannen en 100 deelbekkenbeheerplannen krijgen we nu 1 stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde en 1 voor de Maas, met 11 bekkenspecifieke delen. Deze plannen bepalen hoe we de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater willen verbeteren en hoe we onze watersystemen willen beheren om het overstromingsrisico te beperken en onze watervoorraden te beschermen.

Het blijft ook niet bij plannen. Ook de uitvoering wordt operationeler en flexibeler. Zo wordt voortaan gewerkt met jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma’s. Dat maakt bijsturingen om in te spelen op onvoorziene of wijzigende omstandigheden binnen de krijtlijnen van het overkoepelende plan, makkelijker. Een voorbeeld van dergelijke acties zijn de afbakening van overstromingsgebieden en oeverzones.

Ook de structuren pakken we aan. Op dit moment zijn 52 waterschappen actief voor de 103 deelbekkens in Vlaanderen. De
waterschappen worden afgeschaft en opgenomen in de 11 bekkenbesturen. Het bekkenbestuur zelf wordt verder opgesplitst in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau om de lokale betrokkenheid te verhogen. 
 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “Ons engagement voor het beter beheren van de waterkwantiteit is een dagdagelijkse taak voor mijn waterwegbeheerders en mezelf. Een vereenvoudiging van het decreet Integraal Waterbeleid kan hier
alleen maar toe bijdragen. Uit het decreet werden een aantal praktische organisatorische aangelegenheden geschrapt of vereenvoudigd, zodat direct kan ingespeeld worden op maatschappelijke noden, plaatselijke omstandigheden.”

Informatieplicht over ligging

De aanpassing aan het decreet voert ook een nieuw juridisch instrument in: de informatieplicht. Voortaan moeten vastgoedmakelaars, immobiliënmaatschappijen en notarissen potentiële kopers en huurders duidelijk informeren of het bewuste onroerend goed al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Die informatieplicht wordt via een waterparagraaf opgenomen in vastgoedaktes.

In publiciteit voor een verkoop, een langdurige huur of andere belangrijke vastgoedtransacties moet vermeld worden
of het goed (of een gedeelte ervan) gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied of in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone. Zo voorkomen we dat een potentiële contractant investeert in onderhandelingen voor een goed waarin hij achteraf niet geïnteresseerd is net omdat het in een overstromingsgevoelig gebied, een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone ligt.

De kaart van deze gebieden is te raadplegen via Watertoets.be of via Geo Vlaanderen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in