Bouwen en de wet

Stedenbouwkundige attesten

De dienst ruimtelijke ordening van het stads- of gemeentebestuur waar je (ver)bouwplannen hebt, is de aangewezen plek om je te informeren over de haalbaarheid van je plannen. De mondelinge informatie die je daar krijgt, heeft echter geen juridische waarde. Om schriftelijke garanties te krijgen, vraag je best een stedenbouwkundig attest aan.

In Vlaanderen bestaan twee van dergelijke attesten: het Stedenbouwkundig attest n° 1 en het Stedenbouwkundig attest n°2. Het laatste gaat dieper in op de stedenbouwkundige aspecten van het perceel waarover de vraag wordt gesteld.

Stedenbouwkundig attest n° 1

  • Verstrekt algemene inlichtingen over het terrein volgens het gewestplan
  • Geeft aan of het perceel binnen een BPA of verkaveling ligt en geeft desgevallend de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften op
  • Vermeldt of er rooilijn- of onteigeningsplannen op het perceel gelden
  • Vermeldt eventuele beschermingsbesluiten, bijvoorbeeld beschermd monument, gelegen in beschermd stadsgezicht

Een planuittreksel

Het Stedenbouwkundig attest n°1 geeft met andere woorden meer inzicht in de bouwmogelijkheden en bestemming van het perceel en het eventueel daarop staande gebouw. De aanvraag van een stedenbouwkundig attest n° 1 is aangewezen wanneer je overweegt een bouwgrond of woning te kopen en vooraf zekerheid wenst over de bestemming en bouwmogelijkheden. Het attest wordt binnen de 40 dagen na de aanvraag afgeleverd.


Stedenbouwkundig attest n° 2

  • Geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming van het perceel, de toegelaten bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van het gebouw dat op het perceel gebouwd mag worden.
  • Om het attest te krijgen, moet je een aanvraagformulier invullen en de nodige informatie aanleveren (uittreksel uit het kadasterplan, een eigendomsbewijs, plan van bestaande toestand of eventuele bouwplannen,…) De plannen moeten niet uitgewerkt zijn door een architect, een schetsontwerp volstaat.
  • De bij de aanvraag ingediende gegevens moeten correct zijn. Het afgeleverde attest zal immers gebruikt worden bij de beoordeling van een la tere stedenbouwkundige vergunnings- of verkavelingsaanvraag.
De aanvraag van een Stedenbouwkundig attest n°2 is aangewezen wanneer je al concrete (ver)bouwplannen hebt voor een perceel of gebouw en de haalbaarheid ervan wilt aftoetsen alvorens het omslachtigere stedenbouwkundige bouwaanvraagdossier in te dienen. Het attest moet binnen de 75 dagen na de aanvraag afgeleverd worden.

Wees je er wel van bewust dat een Stedenbouwkundig attest nog geen stedenbouwkundige vergunning is. Het afleveren van het attest geeft je met andere woorden geen toestemming om de werken te starten.
De vermelde informatie inzake de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft twee jaar geldig vanaf het moment van de aflevering van het attest.

Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundig attest voor een perceel aan te vragen, hoef je geen eigenaar te zijn van het betreffende perceel of pand. Er is ook geen tussenkomst van een architect vereist. Zo kan je zonder veel kosten en risico meer zekerheid krijgen over de bouwmogelijkheden op het perceel.

Je bezorgt de aanvraag in tweevoud aan de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente. (wanneer het om een particulier dossier gaat). De overheid kan bijkomende exemplaren eisen, om adviezen in te winnen.
Aanvragen voor een stedenbouwkundig attest volgens de "bijzondere procedure" kunnen ook elektronisch worden ingediend.

 

Download het aanvraagformulier

Modeldocument aanvraag stedenbouwkundig attest n° II

Meer informatie: Ruimtelijke Ordening

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in