Bouwen en de wet

Stappenplan voor ontbossing van een bouwperceel

In Vlaanderen geldt een principieel verbod om percelen te ontbossen. In bepaalde gevallen kan echter een stedenbouwkundige vergunning verkregen worden voor het kaalkappen van een stuk grond. Hiervoor moet je wel eerst een goedgekeurd compensatievoorstel kunnen voorleggen. Ook kan men in sommige situaties een ontheffing van het ontbossingsverbod vragen aan de bevoegde Vlaamse minister voor Natuurbehoud.


Bosdecreet

Volgens het Vlaamse Bosdecreet van juni 1990 kunnen er geen stedenbouwkundige vergunningen verleend worden om een perceel te ontbossen. Het kappen van een bos op een bouwperceel, of het rooien van bomen om een verbindingsweg aan te leggen zijn dus in principe verboden, maar er bestaan uitzonderingen op dit verbod.


Noodzakelijke ontbossing

Belangrijke vereiste voor zo’n stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing is dat de ontbossing noodzakelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een ontbossing met het oog op de uitvoering van werkzaamheden van algemeen belang.
Ontbossen kan ook indien het perceel op de structuurplannen ingekleurd staat als zone met bestemming woongebied of industriegebied. Deze bestemming vind je terug op de voorschriften van het geldende plan van aanleg of het ruimtelijk uitvoeringsplan. Met woongebied worden zowel de eigenlijke woongebieden bedoeld als ook woonuitbreidingsgebieden, woongebieden met landelijk karakter en woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde.
Ook het ontbossen van de uitvoerbare delen van een verkaveling waarvan de vergunning nog niet vervallen is, wordt aangezien als noodzakelijk.


Ontheffing verbod

Anderzijds is het ontbossingsverbod een relatief verbod. Bij het bevoegde Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid kan je een verzoek indienen tot ontheffing van het ontbossingsverbod.
De Vlaamse minister die bevoegd is voor natuurbehoud zal beslissen of deze ontheffing wordt toegekend. Het verkrijgen van deze ontheffing betekent wel nog niet dat je dadelijk mag beginnen met het rooien van bomen. Hiervoor moet eerst een stedenbouwkundige vergunning voor de ontbossing worden aangevraagd. Bij de aanvraag van deze vergunning moet je een kopie voegen van de beslissing tot ontheffing.


Bos en bos

Hoe kan je nu weten of een perceel met bomen ook beschouwd wordt als een bos? Hiervoor werden in het Bosdecreet concrete beschrijvingen van een bos opgenomen. Alleszins is het niet alleen afhankelijk van de ruimtelijke bestemming van het gebied waarin een oppervlakte met bomen gelegen is. 


Aanvraag vergunning

Particulieren die een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing willen aanvragen, zullen zich hiervoor moeten richten tot het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin het te ontbossen perceel ligt. Indien dit zou gaan om een ontbossing van meer dan drie hectare, moet de aanvrager ook een milieueffectenrapport laten opstellen. Dat rapport moet bij de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning worden gevoegd.


Verkrijgen vergunning

Vooraleer de vergunning wordt verkregen, zal de vergunningverlenende overheid enkele zaken onderzoeken. Zo zal worden nagegaan of de schade aan de natuur niet geheel of ten dele vermijdbaar is. Ook wordt onderzocht of de ontbossing de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang brengt en of de ontbossing in overeenstemming is met het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.
Het bevoegde college van burgemeester en schepenen zal vervolgens de vergunningsaanvraag voorleggen voor advies aan het Bosbeheer. Dit Bosbeheer moet binnen de dertig dagen haar advies uitbrengen. Wordt er geen of laattijdig advies uitgebracht, dan wordt het advies toch geacht gunstig te zijn.


Compensatie

Een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing zal in principe niet verkregen worden zonder een goedgekeurd compensatievoorstel. Om het bosareaal in Vlaanderen niet te laten afslanken, moet elke ontbossing elders gecompenseerd worden.
Zo’n compensatie is mogelijk op drie manieren. De aanvrager van de vergunning kan zelf overgaan tot het heraanplanten van bos in de daarvoor aangeduide gebieden, of hij kan dit laten doen door een derde. Derde optie is dat hij een bosbehoudsbijdrage betaalt. Ook een combinatie tussen deze drie compensatiemaatregelen behoort tot de mogelijkheden.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in