Bouwen en de wet

Richtlijnen watertoets vastgelegd

Op voorstel van de ministers Kris Peeters en Dirk Van Mechelen heeft de Vlaamse Regering het besluit over de watertoets goedgekeurd. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden die een vergunning dienen af te leveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets.


De Mina-raad en de SERV hadden in een gezamenlijk advies o.a. aangedrongen dat ook voor plannen en programma's richtlijnen zouden uitgewerkt worden. De ministerraad heeft nu beslist om aan de beide ministers de opdracht te geven om dergelijke richtlijnen uit te werken om zo verdere administratieve vereenvoudiging te realiseren.
Deze beslissing is een verdere stap in de uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid. Het besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad Van State.

De watertoets houdt in dat bij de beslissing over een vergunning, plan of programma, rekening gehouden wordt met de mogelijke nadelige gevolgen ervan voor het watersysteem en voor de functies die het watersysteem voor de mens vervult. Bij bv. een verkavelingsvergunning of bouwvergunning zal de beslissingnemende overheid beoordelen of er risico's op wateroverlast bestaan, of de grondwaterlagen eventueel schade kunnen ondervinden, enzovoort? Als er inderdaad sprake is van een nadelig gevolg, zal die overheid een aantal voorwaarden opleggen om dit gevolg te voorkomen of te beperken, of het te herstellen of te compenseren. Als aan die voorwaarden niet kan worden voldaan en er bv. grote risico's op wateroverlast zijn, kan finaal beslist worden geen goedkeuring te verlenen aan de vergunningsaanvraag.

De richtlijnen uit het uitvoeringsbesluit zijn nodig om de watertoets bij vergunningen efficiënt en uniform te kunnen toepassen. De richtlijnen zijn zo opgesteld dat de vergunningverleners via een aantal vragen (= beslissingsbomen) eenvoudig te weten komen of een vergunningsaanvraag de watertoets doorstaat, dan wel een advies van de betrokken waterbeheerder aanbevolen is.

Via een geautomatiseerd instrument, aangeboden via het internet, kunnen de vergunningverleners de vragenlijst correct en snel invullen. Dit instrument wordt gekoppeld aan een afzonderlijk geoloket voor het kaartmateriaal dat nodig is voor de toepassing van de watertoets.

'Om deze instrumenten continu verder te ontwikkelen, om de lokale overheden te ondersteunen inzake de watertoets en om de nieuwe adviestaken op Vlaams niveau uit te voeren, worden negen extra personeelsleden aangeworven', besluit minister Peeters.
De ministers hebben veel zorg voor de toepassing van het decreet met zo weinig mogelijk administratieve belasting. Daarom wordt in een voorafgaande toets van het gezond verstand voorzien.
Deze toets laat de gemeentelijke ambtenaar toe om, voor een vergunningsaanvraag waarbij op het eerste gezicht duidelijk is dat er geen schadelijk effect is op het watersysteem, geen beslissingsbomen te doorlopen.

Om tegemoet te komen aan het advies van Mina-Raad en SERV heeft de ministerraad beslist op voorstel van de ministers Van Mechelen en Peeters om ook richtlijnen uit te werken voor de watertoets in verband met plannen en programma's.
De Vlaamse Regering  heeft de bevoegde minister  gevraagd om een voorontwerp van decreet voor te leggen dat het decreet integraal waterbeleid wijzigt, zodat de Vlaamse Regering de bevoegdheid zou krijgen om een limitatieve lijst op te stellen van enkel de relevante vergunningen, plannen en programma's waarvoor een watertoets moet uitgevoerd worden.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in