Bouwen en de wet

Planologisch attest biedt levenskans voor zonevreemde bedrijven

Heel wat zonevreemde bedrijven in Vlaanderen maakten en maken zich ongerust over het feit of zij al dan niet nog kunnen gaan uitbreiden en of zij hiervoor nog een stedenbouwkundige vergunning kunnen bekomen. De decreetgever heeft hieraan gedacht en heeft in artikel 145 van het decreet van 18 mei 1999 rechtszekerheid willen verlenen aan deze bedrijven.


Bedrijven die gelegen zijn buiten de geëigende bestemmingszone krijgen rechtszekerheid via artikel 145 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en zijn latere wijzigingen ‘Gelegen zijn buiten de geëigende bestemmingszone’ betekent dat men zonevreemd gelegen is (bijvoorbeeld een industrieel bedrijf dat gelegen is in een agrarisch gebied). Zonevreemdheid is echter geen synoniem van een illegale constructie.
Het aangewezen instrument om rechtszekerheid te geven aan de uitbreidingsplannen van zonevreemde bedrijven is het zogenaamde planologisch attest dat voorzien wordt in artikel 145ter van het bovenvermelde decreet van 18 mei 1999.

Wat is een planologisch attest?

Een planologisch attest is een officieel document dat aangeeft of een bepaald bestaand zonevreemd bedrijf al dan niet behouden kan blijven op de plaats waar het gevestigd is.
Het planologisch attest kan enkel aangevraagd worden door en voor een bedrijf waarvoor het maken en het wijzigen van een ruimtelijk uitvoeringsplan (afgekort RUP) of een plan van aanleg moet overwogen worden om de uitbreiding van een bestaand bedrijf of het herbouwen ervan mogelijk te maken.
Bovendien moet dit bestaand bedrijf bijkomend nog aan één voorwaarde uit onderstaande lijst voldoen om zo'n attest aan te kunnen vragen:

- het bedrijf is milieuvergunningsplichtig;
- het bedrijf is een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf;
- het bedrijf had volgens de BTW-aangiften in het volledige voorbije boekjaar een omzet van minstens 250 000 euro.

Procedure

 

De aanvraag voor een planologisch attest moet ingediend worden bij of per aangetekend schrijven opgestuurd worden naar de gewestelijke planologische ambtenaar die bevoegd is voor de provincie waarin het bedrijf gelegen is. Als de aanvraag echter betrekking heeft op percelen die in verschillende provincies gelegen zijn, dan wordt deze aanvraag ingediend bij of per aangetekend schrijven opgestuurd naar de gewestelijke planologische ambtenaar die bevoegd is voor het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest.
Naast het aanvraagformulier moeten onder mer de volgende documenten in viervoud bij de aanvraag worden gevoegd:

- een voor eensluidend verklaard uittreksel uit het kadastraal plan;
- een plan op een schaal tussen 1/50 en 1/500 waarop de bestaande toestand wordt weergegeven;
- tenminste 6 foto's van het terrein en zijn omgeving;
- het bewijsstuk waaruit blijkt dat het bestaand bedrijf voldoet aan één van de bovenvermelde voorwaarden (o.a. volwaardig land- of tuinbouwbedrijf, milieuvergunningsplichtig,…);
- documenten die de ruimtelijke behoeften op korte en lange termijn weergeven en onderbouwen;
- een ruimtelijk-economische benadering van het bedrijf, waarbij aandacht is voor de positionering van het bedrijf binnen de economische sector, de groeivooruitzichten en de ontwikkeling van de tewerkstelling, van de omzet en van de toegevoegde waarde;
- …

Een volledige lijst van de documenten die bij het aanvraagformulier moeten gevoegd worden vindt men terug in het Besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest. Dit besluit werd op 19 februari 2003 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dit besluit is vanaf die datum in werking getreden.

 

Openbaar onderzoek

 

Als de aanvraag volledig is, levert de planologische ambtenaar een ontvangstbewijs af en maakt de aanvraag over aan de bevoegde overheid die belast is met het opmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan of het plan van aanleg voor het gebied waarin het bedrijf zich bevindt.

Vervolgens zal deze overheid de adviezen inwinnen van de instanties die over dit ruimtelijk uitvoeringsplan of het plan van aanleg hun advies moeten verstrekken. Dit advies zal binnen de dertig dagen dienen uitgebracht te worden.
De bevoegde overheid zal de aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest ook onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

De gewestelijke planologische ambtenaar zal dan binnen de 120 dagen na ontvangst van de aanvraag zijn advies meedelen aan de bevoegde overheid. Indien hij geen advies heeft uitgebracht, dan kan aan deze adviesvereiste worden voorbijgegaan.

 

Bevoegde overheid?

 

De Vlaamse regering, de bestendige deputatie van de provincieraad of het college van burgemeester en schepenen zijn de instanties die - naargelang het geval - zullen beslissen over de aanvraag.
Bij het bepalen van de bevoegde overheid houdt de gewestelijke planologische ambtenaar onder meer rekening met de volgende elementen: de planningscontext, de kenmerken van het bedrijf, de ruimtelijke kenmerken van de omgeving, de impact van de gevraagde uitbreiding op korte en lange termijn.
De beslissing van de bevoegde overheid over de aanvraag tot planologisch attest doet een gemotiveerde uitspraak over het behoud van het bedrijf op de huidige locatie in de huidige schaal, de voorgestelde uitbreiding op korte termijn en de voorgestelde uitbreiding op lange termijn. Aan deze (positieve) beslissing kunnen wel nog specifieke voorwaarden of beperkingen worden gekoppeld.

Tegen een attest dat werd afgeleverd door de bestendige deputatie of door het college van burgemeester en schepenen kan wel nog beroep aangetekend worden door de bevoegde planologische ambtenaar. Dit beroep moet binnen de dertig dagen na ontvangst van een afschrift van dit attest ingesteld worden bij de Vlaamse regering.
Er kan slechts beroep aangetekend worden tegen het afgeleverde planologisch attest als het onverenigbaar is met een ruimtelijk structuurplan of met de goede ruimtelijke ordening.
De Vlaamse regering zal vervolgens binnen de zestig dagen een beslissing nemen omtrent dit ingestelde beroep. Neemt zij geen beslissing binnen deze termijn, dan wordt het beroep geacht te zijn verworpen.

 

Geldigheid

 

Het attest is geldig tot het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied is vastgesteld of het bijzonder plan van aanleg voor het gebied is goedgekeurd.
Het planologisch attest vervalt indien:

- het bestaande bedrijf binnen een jaar na afgifte van het attest geen aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend;
- deze stedenbouwkundige vergunning vervallen is;
- het bestaande bedrijf stopt met haar activiteiten;
- er een overdracht is van een zakelijk recht;
- het meer dan vijf jaar geleden werd afgegeven.

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in