Bouwen en de wet

Mag je een zolderkamer zomaar renoveren?

Wie een zolderkamer inricht tot hobbyruimte, zal de feitelijke bestemming van die ruimte wijzigen, maar moet in principe geen vergunning aanvragen voor deze bestemmings- of functiewijziging. Voor het plaatsen van een dakkapel is wel een vergunning nodig.

Hoofdfunctie van de zolder

 • Bij het inrichten en omvormen van een bestaande zolderkamer tot hobbyruimte kan er wel sprake zijn van een bestemmmingswijziging (in die zin dat de feitelijke bestemming die aan een bepaalde bestaande ruimte wordt gegeven wordt veranderd) maar het zal, in principe, geen vergunningsplichtige bestemmings- of functiewijziging zijn overeenkomstig het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
 • Enkel het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie (zoals onder meer van wonen naar handel of van industrie naar landbouw) van een bebouwd onroerend goed kan stedenbouwkundig vergunningsplichtig gesteld worden als deze functiewijziging voorkomt in de lijst die opgenomen werd in artikel 2 van het zogenaamde vrijstellingenbesluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 (en latere wijzigingen).

Inrichting van de zolder

 • Het uitvoeren van instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit kan gebeuren zonder stedenbouwkundige vergunning.
 • Hetzelfde geldt voor de inrichtingswerkzaamheden binnen een gebouw of de werken die uitgevoerd moeten worden om lokalen (bijvoorbeeld een zolderkamertje) geschikt te maken.
 • Door deze werken mag het gebruik van het gebouw niet veranderen en mag het aantal woongelegenheden in het gebouw niet gewijzigd worden. Er is wel altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig als je het aantal woongelegenheden wijzigt, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een appartementsgebouw, een studio of een al dan niet gemeubelde kamer.
 • Ook als je hierbij geen enkel bouwwerk uitvoert, is een stedenbouwkundige vergunning vereist voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande.

Dragende muren

 • Ook mogen de werken geen constructieproblemen met zich meebrengen. Dit betekent dat je zonder vergunning geen openingen mag maken in dragende muren.
 • Wel mag je bijvoorbeeld wanden bijplaatsen in gipskartonplaten, wanden afwerken met binnenisolatie en planchetten, de vloerbedekking wijzigen, enz.

Technieken

 • Ook mag je zonder stedenbouwkundige vergunning sanitaire, elektrische, verwarmings-, isolerings-, of verluchtingsinstallaties plaatsen in de bestaande zolderkamer. Voorwaarde is dat dit niet gepaard gaat met een stedenbouwkundige functiewijziging of een wijziging van het aantal woongelegenheden.

Dakkapel

Het oprichten of plaatsen van een dakkapel is niet vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunningsplicht. Alleen het plaatsen van een dakvlakvenster (de zogenaamde ‘veluxramen’) tot een maximum van twintig procent van de oppervlakte van het dakvlak in kwestie kan uitgevoerd worden zonder dat hiervoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Vergunning of niet?

Dus samenvattend kan gesteld worden dat:

 • De loutere renovatie en inrichting van een zolderkamer tot hobbyruimte (met eventueel de plaatsing van een veluxraam) kan uitgevoerd worden zonder stedenbouwkundige vergunning
 • Als het bestaande zolderkamertje grondig wordt verbouwd tot een apart kamertje of tot een studio waardoor het aantal woongelegenheden wijzigt, dan moet je wel voorafgaandelijk een stedenbouwkundige vergunning aanvragen en verkrijgen
 • Als je ook van plan bent om een dakkapel op te richten of te plaatsen, heb je hiervoor ook een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in