Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
X²O logo
bulex
Logo Bosch
Sanitair

Keuring riolering

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer of riolering van woningen en gebouwen verplicht in Vlaanderen. Deze verplichting kwam er nadat bij controles bleek dat aansluitingen vaak niet correct waren aangesloten. Foute aansluitingen brengen met zich mee dat de rendabiliteit van waterzuiveringstations daalt en het risico op bodem- en watervervuiling stijgt.


Het Algemene Waterverkoopreglement legt de verplichte keuring op. Dit bepaalt de rechten en plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. Deze regelgeving komt bij op de eerder al verplichte keuring van de waterleidinginstallatie.

De keuring van de riolering is verplicht in vier gevallen

  1. Bij de eerste ingebruikname (nieuwbouw)
  2. Bij alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen
  3. Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (op vraag van rioolbeheerder)
  4. Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting om af te koppelen op privédomein

Controle aansluiting op de riolering

Volgens het waterverkoopreglement moet de privéwaterafvoer gekeurd worden op de correcte scheiding van regenwater en afvalwater, op de correcte aansluiting op de riolering en in het geval van nieuwbouw op de aanwezigheid van een regenwaterput.

Er wordt slechts gekeurd op een deel van de wettelijke verplichtingen. Een positieve keuring wil dus niet perse zeggen dat de privéwaterafvoer voldoet aan alle geldende regelgeving (Vlarem II, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen). De gemeente/rioolbeheerder kan in een eigen reglement eisen dat naast een goedgekeurd attest, de privéafwatering moet voldoen aan alle geldende reglementen alvorens de afwatering wordt opengesteld. Vandaar dat deze aandachtspunten van belang zijn.

Wanneer riolering laten keuren?

Op het moment dat alle aansluitingspunten aanwezig zijn, kun je pas de keuring laten uitvoeren. Je doet het wel best voor je vloerisolatie of dekvloer aanbrengt. Dan kan je nog eenvoudiger en goedkoper problemen herstellen.

Hoe verloopt de keuring van de riolering?

De keurder en klant maken een afspraak.

De keurder brengt gedeeltelijk ingevuld formulier mee over de keuring en vult dit verder aan tijdens de keuring. Dit keuringsformulier dient voor de intercommunale gemeentes zodat deze op de hoogte zijn van de controle en om verdere controles bij te sturen.

De keurder kan ter plaatsen vijf testen uitvoeren. Deze zijn niet standaard. De keurder voert enkel de testen uit die hij noodzakelijk vindt voor een correcte keuring. Dit kan één test zijn of meerdere, afhankelijk van de situatie. De drie testen zijn:

  • De visuele controle: De visueel zichtbare punten en aangeleverde foto’s vergelijken met het plan
  • De rookproef: Rook wordt door de leidingen geblazen en moet enkel zichtbaar zijn aan elk aansluitpunt van het desbetreffende stelsel (RWA of DWA) 
  • De geluidstest: Keurder plaats geluidsapparaat in een stelsel en controleert welke aansluitpunten hierop aangesloten zijn. 
  • Om de aansluitpunten te controleren, verbindingen tussen twee leidingen of de aanwezigheid van verborgen onderdelen zoals een septic tank, sifon, regenwaterput of niet gesloten leiding op te sporen, kun ofwel een duwcamera ingezet worden ofwel een vloeistroom met of zonder gebruik van kleurstof gebruikt worden.

Conformiteitsattest

Indien uit de keuring blijkt dat alles in orde is volgens de vereisten van het waterverkoopreglement, ontvang je een conformiteitsattest. Dit attest is noodzakelijk om een aansluiting op de openbare riolering te kunnen verkrijgen. Dit attest moet je zelf bijhouden.

Naast het conformiteitsattest krijg je als klant ook een opsomming van aandachtspunten. Deze punten leiden niet tot afkeur leiden volgens het waterverkoopreglement, maar zijn niet in orde wat betreft andere geldende regelgeving mbt de aansluiting van de privé-riolering ( Vlarem II, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen).

Herkeuring van de riolering nodig?

Indien het stelsel niet aan de wetgeving voldoet krijg je een non-conformiteitentabel. Dit vermeldt de vastgestelde gebreken Dit attest moet je zelf bijhouden. Nadat je jouw systeem hebt aangepast, kan je een herkeuring aanvragen.
Naast het non-conformiteitentabel krijg je ook hier mogelijks enkele aandachtspunten, zoals in het punt hierboven

Kostprijs keuring riolering

De kostprijs voor een keuring van de riolering van een normale woning schommelt rond de 150 euro, de kostprijs is afhankelijk van de complexiteit van het stelsel.

Verantwoordelijke voor de keuring

De instanties die de riolen beheren (de gemeente, de intergemeentelijke rioolbeheerder, de drinkwatermaatschappij, …) of diens aangestelde zijn verantwoordelijk voor de keuring. Er dient altijd geïnformeerd te worden bij de rioolbeheerder wie de keuringen mag uitvoeren.

Wie kan zulke keuringen uitvoeren?

Om de keuringen op een kwalitatieve manier uit te voeren, kan best gekozen worden voor een keurder die keurt voor een ISO17020 geaccrediteerde keuringsinstelling.  Enkel dan ben je zeker dat je rioolsysteem in orde is voor de vooropgestelde levensduur gelijk aan deze van je woning.


Meer info: Vlario

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in