Bouwen en de wet

Iedereen moet overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen kennen

De organisatie en de planning van het waterbeleid in Vlaanderen worden eenvoudiger en transparanter. Daarnaast worden notarissen, vastgoedmakelaars en immobiliënmaatschappijen verplicht om kopers en huurders te informeren over de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen. Dat besliste de Vlaamse rergering.
Het voorstel tot aanpassing van het decreet Integraal Waterbeleid werd voorbereid door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (het overlegplatform van de waterbeheerders op de diverse beleidsniveaus en andere betrokken beleidsdomeinen) en houdt rekening met aanbevelingen uit de resolutie van het Vlaams Parlement van 6 juli 2011 over het beheersen van wateroverlast in het kader van het integraal waterbeleid.

Het decreet Integraal Waterbeleid (2003) regelt de planning, het overleg en de organisatie van het waterbeleid in Vlaanderen. Het decreet zet ook de Europese kaderrichtlijn Water (2000) en de Europese Overstromingsrichtlijn (2007) om in Vlaamse Regelgeving. Na de eerste uitvoering van de 6-jarige planningscyclus van het integraal waterbeleid volgde een grondige evaluatie van de procedures en de structuren met als doel de effectiviteit en efficiëntie van het integraal waterbeleid te verhogen.

Vereenvoudigde structuur

De evaluatie wees op de overdreven planlast voor de waterbeheerplannen. In die planlast wordt nu drastisch gesnoeid door de planningscycli op bekken- en op stroomgebiedniveau in elkaar te schuiven. In de plaats van 2 stroomgebiedbeheerplannen, 11 bekkenbeheerplannen en 100 deelbekkenbeheerplannen krijgen we nu 1 stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde en 1 voor de Maas, met 11 bekkenspecifieke delen.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Deze vereenvoudiging maakt het voor iedereen duidelijker wat de uitdagingen voor het waterbeleid zijn. Deze plannen bepalen hoe we de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater willen verbeteren en hoe we onze watersystemen willen beheren om het overstromingsrisico te beperken en onze watervoorraden te beschermen. Ook de organisatie wordt hertekend door meer op het niveau van de bekkens te richten en de lokale besturen te versterken. Zij staan op de eerste rij om het draagvlak voor maatregelen op het terrein verhogen.”

Minister Hilde Crevits: “Het engagement om ons in te zetten voor het verder en beter beheren van de waterkwantiteit is een dagdagelijkse taak voor mijn waterwegbeheerders en mezelf. Een vereenvoudiging van het decreet Integraal Waterbeleid die de planning, het overleg en de organisatie van het waterbeleid in Vlaanderen regelt, kan hier alleen maar toe bijdragen. Uit het decreet werden een aantal praktische organisatorische aangelegenheden geschrapt of vereenvoudigd, zodat direct kan ingespeeld worden op maatschappelijke noden, plaatselijke omstandigheden. Het complexe Integraal Waterbeleid zal met de doorgevoerde vereenvoudigingen een efficiëntere samenwerking van de verschillende partners bereiken. Dit draagt ook bij om de bevolking beter te beschermen tegen wateroverlast.”

Informatieplicht over ligging in overstromingsgevoelig gebied

De aanpassing aan het decreet voert ook een nieuw juridisch instrument in: de informatieplicht. Voortaan moeten vastgoedmakelaars, immobiliënmaatschappijen en notarissen potentiële kopers en huurders duidelijk informeren of het bewuste onroerend goed al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Die informatieplicht wordt via een waterparagraaf opgenomen in vastgoedaktes. Dit is meteen een uitbreiding van de informatieplicht zoals al voorzien in het kader van de wet op de natuurrampenverzekering (2007). Die beperkt zich evenwel tot risicozones voor overstromingen. Deze risicozones tonen enkel gebieden met een overstromingsfrequentie van minstens eens om de vijfentwintig jaar en minstens dertig centimeter overstromingsdiepte.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in