Bouwen en de wet

Geen verkavelingsvergunning vereist voor groepswoningbouwproject en andere aanpassingen

Op 6 juni 2012 werd in het Belgisch Staatsblad een decreet van 11 mei 2012 houdende diverse wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) gepubliceerd. Zo is er een uitbreiding van de afwerkingsregel voor kleine woningen, is er geen verkavelingsvergunning vereist voor een groepswoningbouwproject en is het mogelijk om van stedenbouwkundige voorschriften af te wijken om redenen van algemeen belang... De meeste wijzigingen traden in werking op 16 juni 2012, tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Uitbreiding van de afwerkingsregel voor kleine woningen

De VCRO omvat de mogelijkheid om een éénsgezinswoning te bouwen op een perceel dat niet voor woningbouw bestemd is, indien dit gebeurt tegen een bestaande wachtgevel. Dit is de zogenaamde afwerkingsregel. Een van de voorwaarden die aan het bouwterrein worden gesteld (naast voorwaarden aan de oude en nieuwe bebouwing), is dat het perceel waarop gebouwd wordt een maximale grootte van 650m² heeft. In bepaalde gevallen wensen eigenaars dan ook een perceel op te splitsen teneinde aan deze voorwaarde te voldoen.

Vóór de inwerkingtreding van het decreet van 11 mei 2012 was het niet mogelijk om een groter perceel door middel van een verkavelingsvergunning op te delen. Het gaat hier immers per definitie over percelen die niet voor woningbouw bestemd zijn. De tekst van artikel 4.4.3. VCRO voorzag enkel dat, in afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften, een stedenbouwkundige vergunning wordt afgegeven voor de toepassing van de afwerkingsregel en bijgevolg geen verkavelingsvergunning. Eigenaars zochten daarom naar een andere oplossing, zoals een notariële verdeling. Die procedure bleek in de praktijk omslachtig en er rezen heel wat vragen over de toepassingsmodaliteiten. Zo kan een notariële verdeling strikt genomen enkel worden doorgevoerd wanneer de eigenaar minstens een van de percelen (verkregen na de splitsing) wenst over te dragen.

Nu wordt in de tekst uitdrukkelijk opgenomen dat niet enkel een stedenbouwkundige vergunning kan worden afgegeven overeenkomstig de afwerkingsregel, maar ook een verkavelingsvergunning.

Geen verkavelingsvergunning voor groepswoningbouwproject

De decreetgever verduidelijkt in een interpretatieve bepaling dat een voorafgaande verkavelingsvergunning niet vereist is als de kavels eerst worden bebouwd en pas dan worden vervreemd: een groepswoningbouwproject kan met andere woorden met een stedenbouwkundige vergunning vergund worden, met dien verstande dat afzonderlijke loten pas kunnen vervreemd worden wanneer deze loten bebouwd zijn. Een lot wordt als ‘bebouwd’ beschouwd van zodra de stedenbouwkundige vergunning voor het gebouw niet meer kan vervallen, m.a.w. van zodra het gebouw winddicht is.

Een verkavelingsvergunning is wel vereist als iemand een terrein wil opdelen om onbebouwde percelen te verkopen om op te bouwen.

In de volgende NAVnews vindt u een uitgebreid artikel over deze problematiek.

Afwijking van stedenbouwkundige vergunning om redenen van algemeen belang

De huidige tekst van de VCRO biedt - onder bepaalde voorwaarden - de mogelijkheid om van stedenbouwkundige voorschriften af te wijken voor: 
  • Kleine handelingen van algemeen belang
  • Lijninfrastructuur- en nutswerken die een gemeentelijk karakter hebben
  • Lijninfrastructuur- en nutswerken die een kleine wijziging inhouden
Momenteel wordt gewerkt met een andere aanpak: de nieuwe tekst geeft aan dat kan worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften voor handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact hebben. De Vlaamse Regering zal een lijst uitwerken van handelingen die onder de toepassing van het artikel vallen en zal tevens de regels bepalen op basis waarvan kan worden beslist dat niet door haar opgesomde handelingen toch kunnen afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften.

Meer minnelijke schikkingen inzake ruimtelijke ordening

De minnelijke schikking in het kader van de VCRO kende tot nu toe weinig succes. De decreetgever heeft de huidige uitsluitingsgronden herzien: de uitsluitingsgronden ‘gevallen van recidive’ en ‘gevallen waarin meer dan drie misdrijven vastgesteld worden’ worden opgeheven.

De volgende maatregelen moeten de kans op misbruik zoveel mogelijk uitsluiten:
  • Misdrijven die gepleegd worden in ruimtelijk kwetsbare gebieden blijven uitgesloten
  • Misdrijven die gepleegd worden door opdrachtgevers met een professionele hoedanigheid worden uitgesloten
Er moet steeds een akkoord zijn van het Openbaar Ministerie. Het akkoord van een vertegenwoordiger van de vergunningverlenende overheid is noodzakelijk wanneer de minnelijke schikking aan onvergunbare constructies een bestaansrecht verleent.

Bron: CIB Vlaanderen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in