Bouwen en de wet

De verkavelingswijziging

Wanneer je bouwdroom niet strookt met de geldende BPA- of verkavelingsvoorschriften, kan in sommige gevallen een wijziging van deze voorschriften soelaas bieden.
Belangrijk is wel dat de wijziging van de verkaveling geen afbreuk doet aan de rechten die voorvloeien uit de overeenkomsten die partijen eerder hebben afgesloten.

De procedure

Een aanvraag voor een verkavelingswijziging moet volgende documenten bevatten:

  • een vergunningsaanvraag in drievoud. Hiervoor kan eventueel een modeldocument worden gebruikt dat op de dienst ruimtelijke ordening te krijgen is. Deze aanvraag kan eventueel mee ondertekend zijn door de andere eigenaars binnen de verkaveling.
  • een eigendomsbewijs van de grond(en).
  • een situatieplan op schaal 1/10 000 of 1/5 000
  • een kaart op schaal met voorstelling van de bestaande toestand.
  • De postbewijzen van afgifte van de aangetekende zendingen aan de eigenaars binnen de verkaveling die de aanvraag niet mee ondertekenden. Vóór de aanvraag van de wijziging dien je immers een eensluidend afschrift van jouw aanvraag per aangetekende brief naar alle eigenaars van de verkaveling te sturen die jouw aanvraag niet ondertekenden. Deze eigenaars hebben de mogelijkheid om binnen de 30 dagen – te rekenen vanaf de datum van de afgifte van de brief op het postkantoor – om bezwaren en opmerkingen schriftelijk te melden aan het schepencollege.
  • Wanneer de dienst ruimtelijke ordening oordeelt dat de aanvraag volledig is, krijg je hiervoor een ontvangstbewijs.
  • Bij een gebrek aan een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een bijzonder plan van aanleg moet in het kader van de verkavelingswijziging ook een openbaar onderzoek worden gevoerd. Dit onderzoek duurt 30 dagen. Het bericht (gele affiche) met de aankondiging van de wijziging wordt uitgehangen op de bouwplaats en op het gemeentehuis.
  • Na het afsluiten van het openbaar onderzoek neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over jouw aanvraag. Deze beslissing wordt vervolgens overgemaakt aan de gemachtigde ambtenaar van de administratie ROHM. Hij heeft een termijn van 50 dagen om deze beslissing te schorsen. Daarna kan het schepencollege de wijziging toestaan.

Akkoord mede-eigenaars

  • Het akkoord van de andere eigenaars uit de verkaveling is noodzakelijk om de beoogde wijziging te kunnen doorvoeren. Wanneer meer dan één vierde van de eigenaars van de oorspronkelijk vergunde verkaveling tijdig bezwaar heeft ingediend, moet het schepencollege de aanvraag weigeren. Deze bezwaren moet hiervoor eerst wel gegrond bevonden worden om in aanmerking genomen te worden.
  • Opgelet: wanneer de aanvraag voor de verkavelingswijziging door een publiekrechtelijke persoon wordt ingediend, moet deze zich richten tot de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.


Nuttige links
-
Het openbaar onderzoek

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in