Bouwen en de wet

Bezwaar bij openbaar onderzoek voor stedenbouwkundige vergunning

Je buur heeft grootse bouwplannen, maar zelf zie je die plannen niet zo zitten. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan je dan bezwaar indienen tegen deze plannen. Deze modelbrief - opgesteld door De Beir - Vekeman - advocaten in milieu en stedenbouw - kan een handig hulpmiddel zijn om jouw bezwaren kenbaar te maken aan het gemeentebestuur.
 


 

 

 College van Burgemeester en
Schepenen
Adres invullen gemeentebestuur


Aangetekend met ontvangstbewijs (1)

Gemeente woonplaats bezwaarindiener, Datum


Betreft: Bouwaanvraag naam en adres indiener bouwaanvraag
U/ref.: Referentie die gemeente aan dossier heeft gegevenGeachte heer Burgemeester,
Geachte dames en heren Schepenen,

Aan de hand van dit schrijven, wens ik, naam en adres bezwaarindiener,

volgende bezwaren/bemerkingen over te maken nopens de aanvraag die recent werd ingediend door naam en adres van de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning invullen

strekkende tot de afgifte van een vergunning voor omschrijving van het project + adres + kadastrale ligging (Afdeling, Sectie, perceelnr(s)).


I. Ontvankelijkheid.

Gelet op de aanvang van het openbaar onderzoek op datum, is huidig bezwaar tijdig ingediend.


II. RUIMTELIJKE SITUERING.

Omschrijven/verduidelijken waar het onderwerp van de bouwaanvraag gelegen is (gewestplan, verkaveling, enz).


III. BEZWAREN.

Ik kan niet akkoord gaan met het kwestieuze project, en wel om volgende redenen:

Hieronder kunnen de concrete bezwaren geformuleerd worden.


IV. BESLUIT.

Rekening houdende met het voorgaande, moet worden besloten dat voorliggend project niet kan worden vergund.

De bezwaarindiener rekent er dan ook op dat diens gemotiveerde opmerkingen en grieven in overweging zullen worden genomen en durft er op te vertrouwen dat uw College zal besluiten tot een weigering.

Met de meeste hoogachting,

Naam + handtekening bezwaarindiener


(1) Persoonlijke afgifte van het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur, tegen ontvangstbewijs, kan ook.


Orginele brief
Download deze brief in een Word-versie. Gebruik hiervoor - indien nodig - jouw Habitos.be-logingegevens (inschrijving nieuwsbrief)

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in