Huren en verhuren

Wie moet het huurcontract laten registeren?

Huurcontracten moeten verplicht geregistreerd worden. Maar wie heeft die plicht en wanneer? En wat kost het? Een schriftelijk huurcontract laten registreren houdt in dat de belangrijkste gegevens ervan ingeschreven worden in een register bij het bevoegde registratiekantoor.

Wie de verplichting heeft om het huurcontract te registreren, hangt af van de aard van het verhuurde pand. Gaat het om panden die uitsluitend bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of één persoon, dan is het de verhuurder die het huurcontract moet laten registreren. De huurder mag zijn contract laten registreren, maar heeft die verplichting niet.

 

Afzonderlijke contracten

Voor andere verhuringen, zoals bedrijfsgebouwen, gronden en parkings, heeft zowel de huurder als de verhuurder de plicht. Ook als het huurcontract slaat op een pand dat deels voor huisvesting en deels voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, moeten beiden dat laten registreren. Dat kan omzeild worden door twee afzonderlijke contracten op te stellen. Het contract dat slaat op de huisvesting, moet door de verhuurder geregistreerd worden. Voor het andere heeft zowel de verhuurder als de huurder de verplichting.

 

2 of 4 maanden

De verplichte registratie moet binnen een bepaalde termijn gebeuren. Voor een pand dat uitsluitend bestemd is voor bewoning, is dat binnen de 2 maanden na ondertekening. Gebeurt dat niet tijdig, dan kan de huurder het contract beëindigen zonder vooropzeg en zonder schadevergoeding en dat tot zolang de overeenkomst niet geregistreerd is. Voor de andere huurcontracten geldt een termijn van 4 maanden.

 

In ieders belang

Ook al is de registratie verplicht, toch hebben de huurder en de verhuurder belang bij de registratie. Door de registratie krijgt het huurcontract een vaste datum en wordt het bindend voor derde partijen. Zeker als een pand voor bewoning en voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, heeft de verhuurder belang bij registratie. De belasting van de huur¬inkomsten hangt af van het gebruik door de huurder.

Gebruikt die het pand voor privédoeleinden, dan wordt de belasting berekend op het kadastraal inkomen, verhoogd met 40 procent. Bij beroepsmatig gebruik worden de werkelijke huurinkomsten belast, wat vaak minder interessant is. Enkel als het huurcontract geregistreerd is, wordt die uitsplitsing voor de belastingen gemaakt. Is er geen geregistreerd huurcontract, dan worden de volledige werkelijke huurinkomsten belast.

Voor de huurder is het belangrijk dat het huurcontract voor zijn hoofdverblijfplaats geregistreerd is. Daardoor is hij wettelijk beschermd tegen uitzetting door een nieuwe eigenaar, die gebonden is door het contract.

 

Vaak gratis

Huurcontracten die uitsluitend slaan op huisvesting, worden kosteloos geregis¬treerd. Voor de registratie van andere huurcontracten moet u wel registratierechten betalen. Dat is ook het geval als een pand deels gebruikt wordt voor beroepsdoel¬einden en deels voor privé.
De verplichte bijlagen bij een huur¬contract moeten niet geregistreerd worden, maar mogen wel. Ook die registratie is meestal gratis. Voor de plaatsbeschrijving is dat het geval als ze tegelijk met het huurcontract ter registratie wordt aangeboden. Die kan ook op een later tijdstip kosteloos geregistreerd worden als het origineel of een kopie van het kosteloos geregistreerde huurcontract wordt toegevoegd of erin vermeld wordt dat ze betrekking heeft op een kosteloos geregistreerd huurcontract.

Ook de andere verplichte bijlagen (een kopie van het KB van 8 juli 1997 en de bijlage opgenomen in het KB van 4 mei 2007) worden gratis geregistreerd als ze samen met de huurovereenkomst worden aangeboden. Het is niet nodig dat de huurovereenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst. Dat is wel nodig voor andere, niet-verplichte bijlagen.

 

Praktisch

Welk registratiekantoor bevoegd is, kan u navragen bij het contactcenter van de FOD Financiën (tel. 02/57.257.57). Bij het registratiekantoor biedt u het contract aan dat door de huurder en verhuurder ondertekend is of een kopie ervan. Daarin staan minstens de naam en adres van de verhuurder, de naam van de huurder, de begindatum, huurprijs, lasten en een omschrijving van het onroerend goed. U hoeft niet persoonlijk langs te gaan. Registratie kan ook via fax, mail of de site Myrent. De verhuurder krijgt altijd het geregistreerde huurcontract per post toegestuurd.

 

Bron: Netto/De Tijd online, 30/03/2010

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in