Mede-eigendom

De Algemene Vergadering van Mede-eigenaars

De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging van mede-eigenaars. Deze vergadering komt doorgaans eenmaal per jaar samen om de beslissingen over de mede-eigendom te nemen waarvoor de syndicus geen bevoegdheid heeft. Verder wordt op deze vergadering ook de financiële toestand van de vereniging van mede-eigenaars besproken.
De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging van mede-eigenaars. Deze vergadering komt doorgaans eenmaal per jaar samen om de beslissingen over de mede-eigendom te nemen waarvoor de syndicus geen bevoegdheid heeft. Verder wordt op deze vergadering ook de financiële toestand van de vereniging van mede-eigenaars besproken. Op deze vergadering legt de syndicus ook verantwoording af over het vervullen van zijn taak het afgelopen jaar. In functie van dit verslag zal hem al dan niet décharge of de zogenaamde kwijting worden verleend.

Modaliteiten

De dag waarop de mede-eigendom wordt samengeroepen en de modaliteiten waarop dit gebeurt (wijze van oproeping, vrije dagen tussen het versturen van de oproeping en de Algemene vergadering) liggen in de statuten bepaald.

De beslissing van de Algemene Vergadering worden door de syndicus in een register bijgehouden. Dit register kan altijd gratis door de mede-eigenaars worden ingekeken. Daarnaast kan ook in de statuten of via een beslissing van de Algemene Vergadering worden bepaald dat de mede-eigenaars een kopie van notulen moeten toegestuurd krijgen.

Samenstelling

Om geldige beslissingen te kunnen nemen binnen de Algemene Vergadering, moet er aan twee voorwaarden voldaan zijn:
  • Er moet meer dan 50% van de mede-eigenaars aanwezig zijn of vertegenwoordigd (via volmacht) zijn
  • De aanwezige en vertegenwoordigde eigenaars moeten ook 50% van de aandelen vertegenwoordigen
Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan, moet een nieuwe Algemene Vergadering worden vastgelegd. De nieuwe datum mag niet vroeger dan 15 dagen na de eerste datum worden gepland. Deze tweede Algemene Vergadering is niet gebonden aan de bovenstaande eisen en kan dus ongeacht de opkomst geldig stemmen.

Stemming

In principe worden beslissingen binnen de Algemene Vergadering bij volstrekte meerderheid genomen. Er moet dus 50% + 1 van de aanwezigen voor stemmen. Om te voorkomen dat er lichtzinnig beslist zou worden over belangrijke aspecten, werden "gekwalificeerde meerderheden" in het leven geroepen:
  • 3/4de meerderheid is vereist voor beslissingen over grote werken aan de algemene delen en de samenstelling van de raad van beheer
  • 4/5de meerderheid is vereist voor de wijziging van de statuten en de heropbouw of herstelling van het goed na gedeeltelijke vernietiging
  • Eenparigheid van stemmen (dwz: "unanimiteit" of 100%) is nodig voor beslissingen aangaande wijzigingen van verdeling van de aandelen en bij de beslissing over de al dan niet heropbouw van het goed na volledige vernietiging
Opgelet: in het Reglement van Mede-eigendom (minstens te consulteren bij uw syndicus), kunnen strengere stemvereisten zijn opgenomen. Die hebben dan voorrang op de bovengenoemde (zie: artikel 577-7 §1 Burgerlijk Wetboek)

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in