Economie

Aanpassingen aan de EPB-regelgeving: Deel 1

Voor alle stedenbouwkundige vergunningen die ingediend werden vanaf 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Bij een 2-jaarlijke evaluatie besliste het VEA om enkele zaken van het EPB en het EPC te wijzigen.

De volgende aanpassingen zijn geldig voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 8 september 2011.

Bestaande stedenbouwkundige vergunning

Volgende redenering toegevoegd bij een bestaande stedenbouwkundige vergunning:

 • Bij de uitbreiding van het gebouw met een subdossier gelden de EPB-eisen op het subdossier van het moment van de aanvraag van wijziging.
 • Indien een wijziging van een bestaande stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd zonder een uitbreiding met een subdossier, zijn de EPB-eisen geldig van de oorspronkelijke aanvraag.
 • Als er echter voor het hele gebouw, inclusief de wijzigingen, een volledig nieuwe stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd en verleend, dan geldt het EPB-eisenpakket van op het moment van die laatste aanvraag.
 • Bij de regularisatie van een bouwmisdrijf, zijn de EPB-eisen geldig van op het moment dat de werken gestart werden.

Voor de verbouwing van de monumenten en gebouwen gelegen in een beschermd stads-, dorpsgezicht of landschap moeten de verbouwde en vernieuwde daken en vloeren voldoen aan de U-max en R-min. Een uitzondering is enkel per dossier mogelijk, er zullen geen systematische vrijstelling meer gegeven worden. Het indienen van een startverklaring en van een EPB-aangifte is vanaf 8 september 2011 dan ook nodig.

Ventilatie

Volgende aanpassingen gelden bij ventilatie:

 • Indien men bij verbouwingen niet kan voldoen aan de ventilatie luchttoevoer eisen volgens de tabel 1 van NBN D50-001 (bij residentieel) of volgens bijlage X bij energiebesluit (bij niet-residentieel) mag men gebruik maken van een bijkomende regel. Voor zowel residentieel, als niet-residentieel mag men rekenen met 45m³/h per lopende meter venster dat vervangen of toegevoegd wordt.
 • Het wordt enkel verplicht om het vereiste ventilatiedebiet te behalen, berekend op basis van de oppervlakte van de ruimte in de uitbreiding, van het nieuwe gedeelte.
 • Bij niet-residentiële gebouwen zijn er geen ventilatie-eisen bij traphallen.
 • Bij industriële gebouwen zijn er geen ventilatie-eisen voor laad-en losruimten.
 • Het opslagmagazijn wordt een nieuw type ruimte in de tabel 7.2.1 in bijlage X. Hieraan wordt een bezetting van 100m² per persoon gekoppeld.

EPB-eisen bij renovatie

Als een nieuw gebouwde residentiële ruimte alleen met bestaande ruimten in verbinding staat via bestaande verticale scheidingsconstructies waaraan niets vervangen, vernieuwd of verbouwd wordt, dan hoeft de ruimte:

 • Niet voldoen aan de luchtafvoereisen, als de nieuwe ruimte een woonkamer, slaapkamer, studeerkamer, speelkamer of analoge ruimte is
 • Niet voldoen aan de luchttoevoereisen, als de nieuwe ruimte een keuken, toilet, wasplaats, badkamer, droogplaats of analoge ruimte is.

Beschermd volume

EPB-eisen bij twee functiewijziging met beschermd volume groter dan 800m³. Enerzijds is dat voor een functiewijziging, waarbij er na de werkzaamheden in tegenstelling tot voordien, energie verbruikt wordt om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen. Anderzijds is dat bij functiewijziging van een industrieel gebouw naar woon-, kantoor- of schoolgebouw. In beide gevallen moet het beschermd volume van de functiewijziging groter zijn dan 800 m³. Hiervoor gelden volgende eisen:

 • Een maximum K65
 • De ventilatie eisen voor nieuwe gebouwen met dezelfde bestemmingen
 • Voor de nieuwe, vernieuwde en verbouwde constructiedelen moet er voldaan worden aan de max. u-waarden en de min. R-waarden.

Verstrengingsstappen

Het wijzigingsbesluit legt twee verstrengingsstappen vast.

Eerste stap

Een eerste stap is voorzien voor dossiers met een stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 1 januari 2012.

 • Voor woongebouwen, kantoren en scholen mag het E-peil maximaal E70 bedragen.
 • Om de kwaliteit van de gebouwschil te verbeteren wordt het K-peil verlaagd naar een K40 voor woongebouwen, kantoren, scholen en gebouwen met andere specifieke bestemmingen.
 • Ook de maximale U-waarden en minimale R-waarden worden verstrengd.
 • Voor nieuwe industriële gebouwen wordt de keuze tussen de K-peil eis en U-en R-waarden–eisen geschrapt. De beide eisen gelden.
 • Om te voorkomen dat woningen enkel door technieken een laag E-peil bereiken, wordt een bijkomende verplichting opgesteld voor elke wooneenheid, nl de eis van netto-energiebehoefte voor verwarming met een max van 70 kWh/m².

Tweede stap

Een tweede verstrenging is voorzien voor dossiers met een stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 01/01/2014.

 • Voor woongebouwen, kantoren en scholen wordt dan een E60 geëist.
 • Ook de maximale U-waarden en minimale R-waarden worden opnieuw verstrengd.

Lees ook: Aanpassingen aan de EPB-regelgeving: Deel 2

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in