Economie

Aanpassingen aan de EPB-regelgeving: Deel 2

Bij de wijzigingen aan EPB-regelgeving werden ook enkele aanpassingen aan de berekeningsmethodiek en installatienormen doorgevoerd.

Deze aanpassingen zijn van toepassing op:

 • De dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2012;
 • De dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vóór 1 januari 2012 én waarvan de EPB-aangiften worden ingediend vanaf 1 januari 2013.

Prestatiecoëfficiënt warmtepomp

Er werden aanpassingen vastgelegd bij welke testomstandigheden de prestatiecoëfficiënt van de warmtepomp moet worden bepaald.

 • Voor warmtepompen die buitenlucht als warmtebron gebruiken, geven de ‘standard rating conditions’ niet-representatieve (te gunstige) resultaten voor het Belgische winterklimaat. 7°C als brontemperatuur is niet representatief voor een gemiddelde buitenluchttemperatuur in het verwarmingsseizoen in België. Voor warmtepompen die lucht als warmtebron hebben, moet daarom de COPtest worden bepaald bij 2°C. Dat geeft een eerlijkere vergelijking tussen de verschillende types warmtepompen.
 • Er zijn enkele nieuwe configuraties met lucht toegevoegd.
 • Voor warmtepompen die hun warmte uit grondwater halen, werd de temperatuur ook aangepast: in de norm wordt getest op basis van een invoertemperatuur van 15°C. Die temperatuur is echter te hoog en werd aangepast naar 10°C.
 • In de norm is nergens sprake van warmtepompen met bodem als warmtebron. De
 • Bodemwarmtepompen worden daar vermeld bij de ‘water-water-warmtepompen’. Om
 • Het voor de gebruiker eenvoudiger te maken, wordt het type warmtepompen met
 • Bodem als warmtebron expliciet opgenomen in de tabel met de nieuw opgelegde
 • Testomstandigheden.

Fotovoltaïsche panelen op het gebouw

 • De energieprestatieregelgeving stelt dat enkel fotovoltaïsche zonne-energiesystemen die volledig geplaatst zijn op het gebouw waar het beschouwde EPW- of EPU-volume deel van uitmaakt (d.w.z. op daken of gevels), mogen worden meegerekend in het E-peil.
 • De technologie is intussen geëvolueerd naar hogere rendementen, met als gevolg dat een aanpassing van de reductiefactor zich opdrong. De reductiefactor RFpv van het PV-systeem wordt nu voor alle mogelijke opstellingen gelijk gesteld aan 0,75.

Warmtekrachtkoppeling

In het wijzigingsbesluit wordt de berekeningsmethodiek voor een warmtekrachtkoppeling gewijzigd.

 • In de nieuwe methode zijn andere technologieën en motoren mogelijk.
 • Er zijn exactere waarden bepaald voor de fractie van de thermische behoeften die door WKK gedekt worden voor verschillende types gebouwen.
 • Ook werd er rekening gehouden met de toevoeging van een opslagreservoir, welke een onmiskenbare invloed heeft op de fractie van de thermische behoeften die door WKK wordt gedekt.

Warmteterugwinapparaat

Bij het opstellen van de procedures voor de opname van warmteterugwinapparaten in de EPB-productdatabank, bleek dat de norm NBN EN 308 onvoldoende duidelijk is. In een nieuwe bijlage G wordt een eenduidige testmethode vastgelegd, gebaseerd op de norm NBN EN 308.

Vraaggestuurde ventilatie

Een recente ontwikkeling waarbij het bewuste ventilatiedebiet op een gecontroleerde manier en met garantie voor de binnen luchtkwaliteit wordt verminderd, is vraag gestuurde ventilatie.

Wijziging voor EPW-methode

In de formules voor het bepalen van het bewuste ventilatiedebiet in EPW (bijlage V van het Energiebesluit van 19 november 2010, punt 7.8.4) wordt een factor toegevoegd die rekening houdt met de invloed van de vraagsturing. In een volgende EPB-softwareversie zal die factor worden aangevuld.

NAV probeert de architecten zo goed als mogelijk te adviseren, met de beperkingen dat we ook niet altijd over alle antwoorden beschikken. NAV kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerde interpretatie, evenmin voor de gevolgen van dit bericht.


Lees ookAanpassingen aan de EPB-regelgeving: Deel 1  

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in