Nadenken over bouwen

Wees alert voor het werken met een niet-geregistreerde aannemer

Het werken met een niet-geregistreerde aannemer kan verstrekkende gevolgen hebben voor de bouwheer. Zo waarschuwen alleszins advocaten Sylvie Vandenabeele en Henk De Loose.


De praktijk wijst uit dat nogal wat mensen/bouwheren voor de bouw van hun woning contracten afsluiten met niet-geregistreerde aannemers. De reden zal allicht liggen in het feit dat niet-geregistreerde aannemers goedkopere prijzen hanteren. Dit is evenwel niet zonder gevaar, want alhoewel er in hoofde van de aannemer geen enkele verplichting rust om zich te laten registreren, kan de niet-registratie voor de bouwheer zeer ernstige gevolgen hebben.

Problemen beginnen zich te stellen wanneer de aannemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van de fiscus of de RSZ kan voldoen of erger nog: wanneer hij failliet gaat.

De opdrachtgever/bouwheer is dan immers hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale schulden van de niet-geregistreerde aannemer ten belope van 50% van de aan hem toevertrouwde werken en voor wat de fiscale schulden betreft ten belope van 35% van diezelfde werken exclusief BTW. Dit maakt dus in totaal 85%.

De reglementering betreffende registratie is wel niet van toepassing op de opdrachtgever-natuurlijke persoon  die voor louter privé-doeleinden de kwestieuze werken laat uitvoeren.

Maar van zodra de werken ook betrekking hebben op een gedeelte van de woning die bestemd is voor de uitoefening van een beroep ( vb. artsenkabinet of een werkplaats) geldt de uitzondering niet en is de reglementering betreffende de registratie wel weer van toepassing.


Geregistreerd aannemer

Er dient wel benadrukt te worden dat het beroep doen op een geregistreerde aannemer voordelen kan opleveren. Er zijn diverse reglementeringen, al dan niet fiscale, die de toekenning van aftrekken of voordelen afhankelijk maken van het beroep doen op een geregistreerde aannemer.

Voorbeeld van voordelen: aftrek intresten van hypothecaire leningen ingeval van gehele of gedeeltelijke renovatie van de woning, belastingsvermindering voor renovatie van een woning in positieve activiteitszones of voor energiebesparende investeringen, verlaagd BTW-tarief, door Gewesten toegekende renovatiepremies,enz.).


Geregistreerd aannemer of niet geregistreerde aannemer?

Er zijn natuurlijk diverse manieren om te weten te komen of een aannemer al dan niet geregistreerd is. Men kan te rade gaan bij het Ministerie van Financiën dat jaarlijks een lijst opstelt. Deze ligt ter inzage op de provinciale registratiecommissie. Ook de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf  stelt jaarlijks een lijst op die eveneens maandelijks wordt bijgewerkt.

Eveneens kan op de website van de R.S.Z. nagegaan worden of de aannemer geregistreerd is. De R.S.Z. levert zelf op verzoek een attest af, dat bepaalt of er al dan niet verplichting is tot inhouding ten opzichte van de aannemer.


Auteurs: Sylvie Vandenabeele en Henk De Loose
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in