Sanitair
Water

Gewijzigde keuring private waterafvoer 2021

Vanaf 1 januari 2021 mogen we ons verwachten aan een gewijzigde keuring van de privéwaterafvoer en bijkomende verantwoordelijkheden voor de rioolbeheerder. Vanaf dan gaan de laatste artikels in voege van het nieuw Algemeen Waterverkoopreglement, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 juni 2019, samen met een nieuw ministerieel besluit over de inhoud van de keuring die nog in opmaak is. 

Alle keuringen dienen georganiseerd en uitgevoerd te worden volgens de ISO/IEC 17020. VLARIO is hiervoor reeds geaccrediteerd door Belac. De keuringen worden sinds 2011 digitaal bijgehouden in een databank (VLARIO KPR-systeem) waartoe gemeenten en rioolbeheerders toegang kunnen krijgen.
 

Keuring privéwaterafvoer

De keuring heeft als doel na te gaan of de privéwaterafvoer conform is voor een aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk, waarbij wordt nagegaan of de scheiding van hemelwater en afvalwater wordt nageleefd op het private domein, de afvoer van afvalwater conform is met de wettelijke voorschriften die opgenomen zijn in de milieuwetgeving, en de opvang, de mogelijkheid tot gebruik en de afvoer van hemelwater conform is met de verordeningen inzake hemelwater, naargelang welke verordening van toepassing is op de situatie in kwestie die moet worden gekeurd, en rekening houdend met eventuele vergunningsaanvragen.

Een keuring van de privéwaterafvoer is verplicht in volgende gevallen:

  1. bij nieuwbouw of herbouw conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
  2. bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een individuele sanering;
  3. nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld;
  4. bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is;
  5. nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer.


Bij een afkoppelingsproject kan vanaf 2021 dus ook een bestaande keuring (type nieuwbouw/herbouw) aanvaard worden als deze niet ouder is dan 5 jaar.

Of een keuring al dan niet conform is wordt vastgelegd in het ministerieel besluit aan de hand van stroomschema’s. De correcte interpretatie van deze schema’s zullen later op de website van VLARIO verduidelijkt worden en komen overeen met de richtlijnen voor de keurders. Deze richtlijnen zijn ook belangrijk voor de aannemers die het rioleringsstelsel aanleggen zodat de eigenaar een conforme keuring kan bekomen.

Volgende criteria zullen vanaf 2021 bijkomend afgekeurd worden bij een keuring nieuwbouw/herbouw:

  1. De afwezigheid van de infiltratievoorziening (indien verplicht volgens de GSV Hemelwater en enkel bij een keuring nieuwbouw/herbouw)
  2. De afwezigheid van een buffervoorziening (indien verplicht volgens de GSV Hemelwater en enkel bij een keuring nieuwbouw/herbouw)
  3. De afwezigheid van een septische put voor fecaal water, indien verplicht door de gemeente in centraal gebied/collectief te optimaliseren buitengebied (enkel indien opgenomen in een gemeenteraadsbeslissing)

 

As-built plan

De keurder heeft steeds een as-built plan nodig. Het as-built plan is verplicht mee op te laden als bijlage in het keuringsdossier. Op basis van het plan kan de keurder technisch inschatten hoe hij de keuring zal aanvatten. We stellen vaak vast dat het ontworpen rioleringsplan dat de keurder krijgt niet overeen stemt met de werkelijkheid. 

Bij nieuwbouw zal de keurder ook de omgevingsvergunning en aanstiplijst hemelwater opvragen om de vereisten en voorwaarden te kennen inzake riolering.
 

Keurder doet vaststellingen ter plaatse

De keurder dient ter plaatse te kunnen vaststellen dat de verschillende rioleringsonderdelen aanwezig zijn. Vaststellingen enkel op basis van het rioleringsplan, foto of info van de eigenaar zijn niet toegestaan. Dit zijn louter hulpmiddelen om de keuring vlot te laten verlopen.

Bij de aanleg van het rioleringsstelsel neemt u  best foto’s en de rioleringsonderdelen dienen toegankelijk te zijn. Facturen en technische fiches van de geplaatste rioleringsonderdelen dienen te worden voorgelegd zodat de keurder deze informatie mee kan inventariseren. Dit geldt voor de regenwaterput, infiltratievoorziening, buffervoorziening en voorbehandelingsinstallaties voor afvalwater zoals de septische put, vetvanger en IBA. Indien er inbreuken vastgesteld worden tegen de omgevingsvergunning, zal de klant een oranje attest ontvangen waarop deze aandachtspunten gesignaleerd worden. 
 

Infiltratievoorziening

Bij infiltratievoorzieningen stellen we vast dat deze vaak niet toegankelijk zijn en er geen foto’s genomen werden bij aanleg. Aangezien de afwezigheid van een infiltratievoorziening vanaf 2021 zal leiden tot een niet-conforme keuring, is het van belang dat de aannemer bewijs van aanleg kan voorzien (foto’s, factuur en/of toegangsdeksel), zodat de keurder in staat is de vaststellingen ter plaatse te doen. 

Om te vermijden dat er niet-conforme attesten afgeleverd zullen worden, is het van het grootste belang dat u de nodige foto’s neemt bij plaatsing van de infiltratievoorziening.  
 

Herstelmaatregelen

Conform het AWVR worden op het keuringsformulier herstelmaatregelen en een hersteltermijn opgenomen. Dit betekent dat de klant concreet geïnformeerd dient te worden over hetgeen ‘niet-conform’ is, alsook de termijn waarbinnen hij deze niet-conformiteit dient recht te zetten en dus een herkeuring aan te vragen. VLARIO heeft deze herstelmaatregelen nu al opgenomen op haar keuringsattest.
Deze herstelmaatregelen doen evenwel geen technische uitspraak hoe de aanpassing dient te gebeuren. 

De hersteltermijn bedraagt  60 dagen of vóór de eerste ingebruikname. 
 

Opvolging en handhaving

Via het VLARIO KPR-systeem kunnen de rioolbeheerders de keuringen van hun grondgebied raadplegen. Wanneer de hersteltermijn verstreken is, kan de rioolbeheerder een aanmaning sturen. De eerste aanmaning is kosteloos, nadien kunnen kosten aangerekend worden voor de verlengde opvolging. 

De rioolbeheerder kan de aansluiting van de privéwaterafvoer op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk weigeren als uit de keuring blijkt dat de privéwaterafvoer niet conform is voor aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk of als de privéwaterafvoer niet voorafgaand is gekeurd.

De exploitant kan, als de voorschriften voor de privéwaterafvoer met het oog op de veiligheid, gezondheid of bescherming van het leefmilieu niet worden nageleefd, de dienstverlening schorsen of beperken.
 

Extra dienstverlening voor gemeenten 

Het KPR-systeem van VLARIO helpt ook gemeenten om de stedenbouwkundige opvolging te doen bv. de vereisten van de GSV Hemelwater en omgevingsvergunning. 
Dit kan gaan over de grootte van de regenwaterput, correcte dimensionering van de infiltratievoorziening, de aanwezigheid van een septische put (als deze niet als afkeurcriteria opgelegd werd via een gemeenteraadsbeslissing),…. Aangezien dit geen afkeurcriteria zijn, wordt hiervoor door VLARIO een oranje attest afgegeven waardoor gemeenten weten dat er inbreuken zijn die verder opgevolgd dienen te worden. Ook sluikaansluitingen kunnen met het KPR-systeem beter gedetecteerd worden.

Bron: Bouwunie

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in