Nadenken over bouwen

Enquête: Architecten tevreden met E80 als norm

Uit een enquête bij 400 Vlaamse architecten blijkt dat zij achter de verstrengde energieprestatieregelgeving staan, en dat ze de nieuwe normen ook haalbaar achten. Voor woningen die gebouwd worden vanaf 1 januari 2010 wordt het maximale E-peil verlaagd van E100 naar E80. Cijfers bewijzen ook dat almaar beter wordt geïsoleerd.


E80 als norm

Sinds 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. In 2008 werd de regelgeving grondig geëvalueerd. Op basis van de evaluatieresultaten besliste de Vlaamse regering begin 2009 om de energieprestatieregelgeving vanaf 1 januari 2010 te verstrengen. De belangrijkste wijziging is dat het maximale E-peil voor nieuwe woongebouwen met aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2010, wordt verlaagd van E100 naar maximaal E80. Daarnaast zijn er nog enkele andere wijzigingen, waaronder het verstrengen van de isolatie-eis voor buitenmuren en daken van alle types gebouwen die worden gebouwd of verbouwd.


Op naar E60

De evaluatie van het Vlaams Energieagentschap toonde aan dat het economisch haalbaar is om de EPB-eisen ambitieuzer te maken. De meerinvesteringen om aan strengere EPB-eisen te voldoen, verdienen zich op een aanvaardbare termijn terug door een lagere energiefactuur.

Het maximale E-peil E80 is dan ook geen einddoel, maar slechts een tussenstap naar nog energiezuinigere woningen. In het regeerakkoord van de Vlaamse regering is de ambitie opgenomen om de energieprestatie-eisen voor gebouwen stapsgewijs verder te verstrengen, waarbij een eerste stap de verstrenging naar E60 in 2012 is, wanneer uit onderzoek blijkt dat dit haalbaar is. Bij dit onderzoek zal rekening worden gehouden met de investeringskosten en de te realiseren energiebesparing.


Enquête

Het spreekt voor zich dat de bouwprofessionelen, en in het bijzonder de architecten, een cruciale rol spelen om die doelstelling mee te helpen realiseren. Zij treden immers op als raadgever van de bouwheer en leggen in hun ontwerpen de basis van de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw.

Het Vlaams Energieagentschap polste in september 2009 bij een representatief staal van 400 Vlaamse architectenbureaus naar hun bevindingen na bijna vier jaar toepassing van de energieprestatieregelgeving. Die telefonische bevraging werd ook in 2007 uitgevoerd, waardoor het mogelijk is om de evolutie te bekijken.


Terugverdieneffect

67 % van de architecten is overtuigd van de korte terugverdientermijn voor woningen die voldoen aan de huidige EPB-eisen. Ten opzichte van 60% in 2007 zijn de architecten zich vandaag dus meer bewust van het nut van energiebesparend bouwen en het positieve effect ervan op de energiefactuur.

89% van de bevraagde architecten is op de hoogte van de strengere EPB-eisen die vanaf 1 januari 2010 zullen gelden voor gebouwen met een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

Voor 79% van de architecten zijn er aan hun ontwerpen van woongebouwen geen of slechts kleine aanpassingen nodig om de nieuwe maximumeis van E80 te behalen. Daaruit kan het VEA concluderen dat E80 in hun ogen zeker haalbaar is.

77% van de architecten is van oordeel dat de energieprestatieregelgeving de bouwheren motiveert om meer aandacht te besteden aan de energieprestatie van hun nieuwbouw of verbouwing.

Uit de bevraging is te besluiten dat niet enkel de architecten, maar ook de bouwheren zich meer en meer bewust zijn van het belang van energiezuinig bouwen en verbouwen.


Beter isoleren

Dat de bouwheren meer en meer overtuigd zijn van het belang van energiezuinig bouwen en vooral van het nut van thermisch isoleren, wordt bevestigd door cijfermateriaal van Buildsight/Extra Muros, marketingbureau voor de bouwsector. Die cijfers werden verzameld tijdens werfbezoeken tussen juni 2008 en juni 2009, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Ook in 2007 en 2004 werd een gelijkaardig onderzoek verricht.

De gemiddelde dikte van de buitenmuurisolatie nam in 2009 ten opzichte van 2004 in Vlaanderen toe met 24,9% tot een dikte van 6,68 cm voor minerale wol en met 39,3% tot een dikte van 5,63 cm voor de andere isolatiematerialen. Ten opzichte van 2007 bedroeg de toename van de dikte in 2009 respectievelijk 15,8% en 18,4%.

In de hellende daken nam de gemiddelde dakisolatiedikte in Vlaanderen in 2009 ten opzichte van 2004 toe met 16,5% tot een gemiddelde dikte van 15 cm. In vergelijking met 2007 nam de dikte met 12,9% toe. In platte daken is de gemiddelde isolatiedikte in 2009, ten opzichte van 2004, verhoogd met 22,4%. Gemiddeld wordt in platte daken nu 9,32 cm isolatie geplaatst.

Uit de werfbezoeken blijkt dat het aandeel hoogrendementsbeglazing (met een U-waarde kleiner dan 1,2 W/m²K) fel is gestegen. Die beglazing wordt nu bij 90,4% van de nieuwbouw geplaatst, in vergelijking met 42,8% in 2004 en 57,3% in 2007.

 

Info: Vlaams Energieagentschap

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in