Nadenken over bouwen

Dispuut over riolering

Een bouwheer klaagt aan dat zijn sleutel-op-de-deurfirma de riolering slecht heeft geplaatst en dat een keermuur te hoog is. De expert-verzoener van de Verzoeningscommissie Bouw kan echter de opmerkingen van de bouwheer voor een groot deel weerleggen op basis van documenten.

Slechte riolering of niet?

De bouwheer laat een nieuwe woning bouwen op grond van een contract sleutel-op- de-deur. Hij klaagt voornamelijk de volgende punten aan:

• aansluiting op het openbare rioleringsnet: de bouwheer vraagt een prijsvermindering daar het tracé korter en dus goedkoper had gekund
• de put “saniclair” werd omgekeerd aangesloten, geen afzonderlijke ontvetter en slechte geur
• de keermuur langs de toegangsweg naar de garage is te hoog
• geen behandeling van het timmerhout


Bindend technisch verslag

Bij gebrek aan een akkoord over zijn verzoeningsvoorstel stelt de deskundige een technisch verslag op.

- de aansluiting van de riolering: de expert verwerpt deze post daar de vastgestelde grotere lengte van het tracé niet alleen geen hinder berokkent maar ook verantwoord is, vermits een korter tracé een doorgang had vereist door een inspectiepunt die geplaatst had moeten worden aan de top van het hoog talud met als gevolg een bijna onmogelijk onderhoud van de riolering.
- put “saniclair”: de aannemer erkent de gebrekkige werking ervan evenals de oorzaak (omkering van de in- en uitgangsbuizen). Maar de expert verwerpt de vraag van de bouwheer met betrekking tot de afzonderlijke ontvetter. Deze moet immers enkel worden geplaatst wanneer de installatie meer dan 8 meter van de woning verwijderd is. De geplaatste put “saniclair met ingebouwde ruimput” is derhalve volledig conform het plan en de technische normen. Aangaande de slechte geur ten slotte, is de expert van oordeel dat die zal verdwijnen na rechtzetting van de put “saniclair”
- keermuur: deze post wordt niet aanvaard vermits de bouwheer in een werfverslag zich akkoord heeft verklaard met een status quo zonder prijsverhoging
- geen houtbehandeling: uit een document van de leverancier blijkt dat het hout wel degelijk in de fabriek wordt behandeld met een kleurloos product.


Toelichting

Het is niet de eerste keer dat een belangrijke firma sleutel-op-de-deur zelf het initiatief neemt om de consument het bevoegdheidsbeding voor te stellen. Dat dit almaar meer voorkomt, weerlegt het valse beeld alsof hoe meer een firma over financiële middelen beschikt om gerechtelijke procedures oneindig te rekken en hierdoor de bouwheer te ontmoedigen bij het uitoefenen van zijn rechten, hoe minder ze zich aangetrokken voelt door de kortere buitengerechtelijke procedures.

De gerechtelijke deskundige is in principe strikt beperkt tot technische vaststellingen. De expert-verzoener geniet een grotere vrijheid om ook te steunen op juridische documenten tussen partijen (zie motivering tot verwerping van de post “keermuur”). Dit is essentieel bij het opstellen zowel van een verzoeningsvoorstel als van het technisch verslag.
 

Algemeen

• De Commissie behandelt, buiten de rechtbanken om, technische bouwgeschillen tussen particulieren en aannemers.
• Een geschil wordt geldig aanhangig gemaakt bij de Commissie na ondertekening van een beding dat de bevoegdheid aan de Commissie toekent.
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in