Nadenken over bouwen

De oplevering

Iedereen heeft wel al gehoord van de term oplevering. Maar wat houdt dat precies in? Of wat zijn de mogelijke gevolgen van een oplevering of een gebrek aan oplevering? Henk De Loose en Sylvie Vandenabeele geven tekst en uitleg.

Op het einde van de werken gaat de bouwheer over tot het opleveren van de werken. Dit wil zeggen dat de bouwheer de werken goedkeurt.
De wet voorziet dat deze oplevering gebeurt in 2 fases, namelijk een voorlopige oplevering en een definitieve oplevering. Tussen beide opleveringen zit een minimumperiode van 1 jaar.
De wetgever heeft dit voorzien om een winterperiode te laten voorbijgaan aangezien deze periode het meest geschikt is om de degelijkheid van de constructie van het gebouw na te gaan.

Voorlopige oplevering
Bij de voorlopige oplevering wordt de beëindiging van de werken vastgesteld door de bouwheer en wordt aan de bouwheer de zaak ter beschikking gesteld teneinde hem toe te laten tot de eventuele nodige herstellingen te laten overgaan.

Wanneer de bouwheer overgaat tot de voorlopige oplevering, treden er onmiddellijk een aantal gevolgen op:

- de voorlopige oplevering doet de waarborgtermijn lopen waardoor de nodige tijd wordt gegeven opdat gebreken aan het licht zouden kunnen komen
- het risico gaat over op de bouwheer
- de zichtbare gebreken worden gedekt
- de door erkende aannemers gestorte borgsom wordt voor de helft vrijgemaakt
- de door niet-erkende aannemers gegeven voltooiings-of terugbetalingswaarborg wordt beëindigd
- de bouwheer kan de nietigheid van de aannemingsovereenkomst niet meer inroepen

Definitieve oplevering
De definitieve oplevering houdt in dat de bouwheer de werken aanvaardt hetgeen wil zeggen dat de aannemer de werken heeft uitgevoerd overeenkomstig de plannen en bestek en volgens de regels van de kunst. Dit impliceert tevens dat de aannemer de gebreken die werden vastgesteld bij de voorlopige oplevering heeft opgelost.

De belangrijkste gevolgen van de definitieve oplevering zijn dat:

- er een einde wordt gemaakt aan de waarborgtermijn
- dat de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten een aanvang neemt
- de korte termijn inzake lichte verborgen gebreken begint te lopen
- de tweede helft van de door de erkende aannemers gestorte borgsom wordt vrijgemaakt

De aanvaarding van de werken gebeurt dus in principe op het ogenblik van de definitieve oplevering. Partijen kunnen overeenkomen dat de aanvaarding van de werken gebeurt op het ogenblik van de voorlopige oplevering. Dit heeft tot gevolg dat zowel de termijn voor de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten als de termijn inzake lichte verborgen gebreken begint te lopen vanaf de datum van de voorlopige oplevering.

Tegensprekelijkheid
Het is ook belangrijk te vermelden dat zowel bij de voorlopige oplevering als bij de definitieve oplevering een tegensprekelijke geschreven akte (bijvoorbeeld door middel van een proces-verbaal) wordt opgemaakt.

Een uitdrukkelijke oplevering is echter niet vereist. Dit is het geval wanneer:

- het goed wordt bewoond of in gebruik genomen. Dit vermoeden van stilzwijgende voorlopige oplevering geldt zolang er geen tegenbewijs is. Het is evenwel beter om niet zomaar het goed te betrekken zonder eerst een voorlopige oplevering te maken.
- de koper of de bouwheer geen gevolg geeft aan de schriftelijke vraag van de verkoper of aannemer om tot oplevering over te gaan en hij bovendien nalaat binnen de 15 dagen na aanmaning bij deurwaardersexploot op de daarin vermelde datum voor oplevering te verschijnen.

Vermelden we nog dat de aannemer het recht heeft om de oplevering van de door hem uitgevoerde werken te vragen. Bij uitdrukkelijke weigering door de bouwheer kan de aannemer naar de rechtbank stappen.

Sylvie Vandenabeele
Henk De Loose

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in