Nadenken over bouwen

Bouwproblemen! Wat nu?

Ben je aan het bouwen en stuit je op een onoverkomelijk probleem? Habitos.be loodst je op weg met deze 3 stappen.

1. Stuur een aangetekende brief

Blijft de aannemer weigeren om zijn contractuele verbintenissen na te komen, dan is het belangrijk dat je hem tijdig wijst op zijn tekortkomingen. De eerste stap is dan ook hem een aangetekende brief sturen. Leg daarin precies uit wat die tekortkomingen zijn, wat je wenst en binnen welke termijn dat moet gebeuren.

Verstuur de aangetekende brief met een ontvangstmelding, zodat je het bewijs hebt dat de brief is afgeleverd.

2. Streef naar verzoening

Als het om een technisch bouwgeschil gaat en jouw aannemer aangesloten is bij de Verzoeningscommissie Bouw, dan kun je via de Verzoeningscommissie Bouw proberen de zaak in der minne te regelen. De Verzoeningscommissie garandeert een snelle afhandeling, een objectieve beoordeling en een deskundige behandeling dankzij de inschakeling van ervaren deskundigen-verzoeners.

Het is wel belangrijk te beseffen dat de commissie alleen kan optreden als ook de tegenpartij daarmee akkoord gaat. Een eventueel voorstel tot minnelijke schikking kan dus niet worden opgelegd. Lukt het de expert-verzoener niet om de zaak te regelen, dan zal hij een bindend verslag opstellen dat je voor de rechtbank kunt gebruiken. Er zijn weliswaar inleidingskosten, gelijk te verdelen tussen de partijen, zonder eventuele bijkomende expertisekosten.

Is jouw aannemer niet aangesloten bij de Verzoeningscommissie Bouw of gaat het niet om een technisch probleem, dan kun je nog altijd een beroep doen op een bemiddeling via een erkende bemiddelaar. Wanneer het geschil gaat over een bedrag dat beperkt is tot 1.860 euro, dan kun je een verzoeningsprocedure voor de vrederechter opstarten.

3. Ga naar de rechtbank

Hebben de vorige stappen niets opgeleverd, dan zit er jammer genoeg niets anders op dan het geschil door de rechter te laten beslechten. Bij een bedrag groter dan 1.860 euro is de rechtbank van eerste aanleg of de handelsrechtbank bevoegd. Informeer je over jouw rechten en mogelijkheden om je gelijk te halen. Voor juridisch eerstelijnsadvies kun je vrijblijvend terecht bij een justitiehuis.

Advocaten verzekeren er gratis permanentie en beantwoorden in eerste lijn al je vragen van juridische aard. Je kunt er ook terecht voor alle inlichtingen over gerechtelijke procedures en een eerste inschatting van de slaagkansen en procedurekosten voor de rechtbank.

Ga altijd na of de tussenkomst van jouw advocaat in uw rechtsbijstandspolis is opgenomen.

 

Wat als de aannemer failliet gaat?

Het ondenkbare is gebeurd: jouw aannemer is failliet verklaard. Ga dan zo vlug mogelijk na wie als curator is aangesteld en neem contact met hem op. De faillissementsverklaringen worden opgenomen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad. Via het ondernemingsnummer of de naam van de aannemer kun je die terugvinden en weten waar eventuele schuldvorderingen – om betaalde voorschotten terugbetaald te krijgen – moeten worden ingediend en tegen welke datum.

Voor elektronische opzoekingen surf je naar www.ejustice.just.fgov.be. Voor het opzoeken van het ondernemingsnummer kun je terecht op de site van de ‘KBO public search’ op http://kbopub.economie.fgov.be/.

Lees ook de brochure Bouwproblemen voorkomen en genezen van de FOD Economie.
 

Bron: netto.be – maart 2011
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in