Wellness

Mag je zomaar een jacuzzi plaatsen in de tuin?

Wie ooit met een ballon de lucht ingaat, zal zich verbazen over de grote hoeveelheid jacuzzi’s en zwembaden in onze Vlaamse achtertuintjes. Onze specialist legt uit wat de wet zegt over de plaatsing van deze wellnessbaden.


Vergunning

In principe is voor het bouwen, ingraven of plaatsen van een jacuzzi voorafgaandelijk een stedenbouwkundige vergunning vereist. Het decreet van 18 mei 1999 bepaalt immers dat niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning mag bouwen of een vaste inrichting mag plaatsen op een grond. Onder dit bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen verstaat men het oprichten van een gebouw of constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet-duurzame materialen, die in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend is omwille van de stabiliteit. Deze inrichtingen moeten bestemd zijn om ter plaatse te blijven staan, ook al kunnen ze uit elkaar worden genomen, verplaatst worden of is het volledig ondergronds.


Vlaamse vrijstelling

De Vlaamse regering besliste in 2006 echter dat de aanleg van een jacuzzi of een openluchtzwembad wordt vrijgesteld van deze stedenbouwkundige vergunningsplicht als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de jacuzzi of het zwembad met aanhorigheden mag een maximale oppervlakte hebben van 30 m²;
  • de constructie mag (met inbegrip van een eventuele voorziene afdekking) niet hoger zijn dan anderhalve meter;
  • de jacuzzi of het zwembad mag ook niet in de voortuin(strook) gelegen zijn;
  • de constructie mag niet gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbare gebieden zoals onder meer natuurgebieden en bosgebieden, maar wel bijvoorbeeld in een woongebied of een woongebied met landelijk karakter;
  • deze vaste inrichtingen mogen niet in een oeverzone of in de vijf meter brede strook vanaf een waterloop gelegen zijn;
  • de plaatsing of de bouw ervan moet gebeuren in de onmiddellijke omgeving van een vergund woongebouw, dit betekent dat de jacuzzi of het zwembad volledig binnen een straal van 30 meter van de uiterste grenzen van het woongebouw moet liggen.

Als dus aan één of meer van de bovenvermelde voorwaarden niet wordt voldaan, zal toch een stedenbouwkundige vergunning voor de jacuzzi of het openluchtzwembad aangevraagd en bekomen moeten worden.


Architect

Wie aan al deze voorwaarden voldoet, en dus vrijgesteld wordt van de stedenbouwkundige vergunningsplicht, hoeft ook geen beroep te doen op een architect.
Het besluit van de Vlaamse regering (23 mei 2003) dat regelt welke werken vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect, breidt die vrijstelling verder uit voor zwembaden en jacuzzi’s. Wie zo’n wellnessinrichting in de tuin wil aanleggen, heeft dus geen architect nodig. Tenzij de totale oppervlakte groter is dan 150 m² of de aanleg gebeurt op minder dan twee meter van de perceelsgrenzen of van gebouwen.


Waar in de tuin?

Buren zullen het jou misschien niet altijd in dank afnemen als je een zwembad aangelegt net naast hun perceelsgrens. Er zijn echter geen decreten met bepalingen over de afstanden die moeten gerespecteerd worden voor de plaatsing van een jacuzzi.
Als algemeen toetsingscriterium geldt evenwel dat door de plaatsing ervan ‘de goede plaatselijke ruimtelijke ordening’ niet in het gedrang mag komen.
Verder zal de vergunningverlenende overheid (de gemeente) bij het beoordelen van de aanvraag mogelijk rekening houden met de volgende elementen:

  • eventuele (verplicht in te winnen en al dan niet bindende) adviezen;
  • eventuele bezwaren
  • de mogelijke hinder voor de onmiddellijke omgeving (privacyhinder, inkijk, terreinbezetting,…)

 

Verkavelingsvoorschriften

Specifieke stedenbouwkundige voorschriften, zoals bijvoorbeeld verkavelings- of BPA-voorschriften, kunnen regels opleggen omtrent onder meer de grootte en de plaatsing van openluchtzwembaden en jacuzzi’s.
Zo is het mogelijk dat het betrokken perceel gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling waarbij de toepasselijke verkavelingsvoorschriften bepalen dat vrijstaande bouwwerken of vaste inrichtingen (zoals onder meer jacuzzi’s) op minstens drie meter van de zijdelingse perceelsgrens geplaatst moeten worden. Wens je van dit voorschrift af te wijken, dan zal je een aanvraag tot afwijking of tot wijziging van de verkavelingsvoorschriften moeten indienen bij de betrokken gemeente waar het perceel gelegen is.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in