Economie

Groencertificaten slachtoffer van eigen succes

Het succes van de groencertificaten (GC) of groenestroomcertificaten leidt ertoe dat de Gewesten hun steun terugschroeven aan de groene energie die consumenten produceren. Het OIVO schetst de stand van zaken in de verschillende gewesten.

Het principe van groencertificaten

Om de productie van groene energie te ondersteunen, worden aan de betrokken consumenten groencertificaten uitgekeerd. Omdat de wet daarenboven voorziet dat elke leverancier een groene-energiequotum moet hebben, zijn het de energieleveranciers die de groencertificaten terugkopen, soms tegen een hogere prijs dan de bedrag dat door de Gewesten vastgelegd werd.

De grote sommen aan subsidies die zowel de federale als de gewestelijke overheid voor de installatie van productie-eenheden voor groene energie moeten uitkeren, hebben een onverhoopt succes opgeleverd en de consumenten ertoe aangezet om massaal in zonne-energie te investeren. Tegelijkertijd stijgen de rendementen en dalen de prijzen (-40%). En al kan de productie soms problemen stellen voor de distributienetwerkbeheerders, toch is en blijft de groene energie een belangrijk element in de strijd tegen de CO2-uitstoot.

Afnemende steun voor groencertificaten

Heden hebben de gewestregeringen beslist om hun steun aan de groene-energieproductie terug te schroeven, met als doelstelling in Brussel en Wallonië om een afschrijving van de investering op 7 jaar te garanderen. Bovendien zal de datum vanaf dewelke u in aanmerking komt, de datum zijn van de storting van een eerste voorschot van minstens 20% van uw investering of van de toekenning van een groene lening voor een bedrag equivalent aan 50% van de investering.

... In Wallonië

Het Waalse Gewest heeft, na het afschaffen van bepaalde premies, besloten om het systeem van de groencertificaten te wijzigen. Vanaf 1 december 2011 zullen de groencertificaten niet meer toegekend worden voor 15 jaar, maar voor 10 jaar. Met andere woorden: de opbrengst van de groencertificaten bij een productie van 2.000 kWh zal 4 550 euro minder zijn dan vroeger. Laat ons daar wel bij opmerken dat die certificaten na de voorziene periode van 10 jaar toch nog altijd 9 100 euro opgebracht zullen hebben. Vanaf 1 april 2012 wordt het aantal toegekende certificaten per geproduceerde megawattuur (mWh) verkleind. Van 10 GC per mWh in het eerste jaar gaat het naar 9 GC het tweede jaar, vervolgens naar 8 GC en zo verder. Vanaf 1 september 2012 komt er dan een systeem waarbij het aantal toegekende certificaten per geproduceerde mWh in dalende lijn evolueert, maar waarbij begonnen wordt bij 8 GC per mWh.

... In Brussel

In het Brusselse Gewest wordt het groencertificatensysteem elk jaar herzien, om rekening te houden met de evolutie van de markt, met de prijs van de zonnepanelen, met het bedrag van de premies. Het doel bestaat erin een terugverdientijd van 7 jaar voor de investering te behouden.

... In Vlaanderen

In Vlaanderen krijgt de investeerder maar één groencertificaat per geproduceerde megawattuur, maar de waarde ervan lig opmerkelijk hoger dan in de andere gewesten. Dat certificaat wordt toegekend voor een duur van 20 jaar. In een eerste fase heeft Vlaanderen een vermindering van de minimumwaarde van de groencertificaten voorzien. Waar die waarde nu nog 270 euro bedraagt, zal ze per 1 januari 2012 teruggeschroefd worden met 20 euro en vervolgens met nog eens 20 euro om de drie maanden. Vanaf 1 januari 2013 zullen de certificaten nog enkel toegekend worden voor een periode van 15 jaar en zal de waarde elk jaar met 40 euro dalen tot in 2015. Van 2016 tot 2018 zal de waarde van het groencertificaat op 90 euro/stuk gestabiliseerd worden.

Tot nu toe was de inruilprijs van de groencertificaten op de markt op een hoger niveau gebleven dan de minimumprijs die door het Gewest vastgelegd werd. Momenteel is het aanbod in Vlaanderen echter groter dan de vraag. Het gevolg daarvan is dat de waarde van de groencertificaten op de markt fors afneemt. Bijgevolg wordt de terugverdientijd van de investering langer, met daarbij het reële risico dat er op termijn desinteresse bij de consumenten zal intreden en dat het volume van de investeringen zal teruglopen.

 

Negatief vervolg

Vanwege de aangekondigde verandering in Wallonië schrikken tal van installateurs er vandaag de dag niet voor terug om via agressieve reclames hun diensten aan te bieden en zo de consumenten ertoe te bewegen om nog vóór 1 december 2011 in zonnepanelen te investeren. Het risico is daarbij reëel dat de consument zich zal storten op een slecht passende of irrealistische aanbieding. Nogal wat installateurs doen er immers alles aan om hun bestelboekje vol te krijgen, maar zonder de garantie te kunnen bieden dat ze ook de gemaakte beloften zullen kunnen inlossen.

Overhaaste oplossingen?

Het OIVO betreurt deze beslissingen die de consumenten ertoe zullen bewegen om hun investeringen te beperken, waarna productie- en distributiebedrijven de groenecertificatenmarkt (nog meer) naar zich toe zullen halen. Nochtans is het in de strijd tegen de klimaatopwarming en voor het halen van de streefdoelen in termen van vermindering van de uitstoot van broeikasgassen noodzakelijk om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de aanwending van die bronnen door de consumenten aan te moedigen.

Zijn de vandaag genomen beslissingen niet overhaast genomen? Is het niet nog wat vroeg om nu al de steun aan de productie van groene energie door de particulieren af te bouwen?


Meer info: Oivo

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in