Wienerberger bouwt 'De Duurzame Wijk'

Met ‘De Duurzame Wijk’ in Waregem lanceert Wienerberger een opvallend pioniersproject: een wijk die volledig vanuit een duurzame invalshoek wordt aangepakt, en dit zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak. Gesteund op een toekomstgerichte visie met respect voor de Belgische bouwtraditie.

Bij de aanleg van de wijk wordt gestreefd naar ecologisch en energiezuinig wonen en er wordt dan ook maximaal met duurzame materialen en oplossingen gewerkt. Daarnaast wordt een verantwoord nabuurschap nagestreefd. Dit unieke en innovatieve project zet dan ook, volledig in lijn met de Belgische bouwtraditie, de standaard voor duurzaam wonen in de toekomst.

Grote uitdagingen

Iedereen die betrokken is bij de bouw of renovatie, staat vandaag voor grote uitdagingen. Onze woningen en gebouwen mogen steeds minder energie verbruiken voor verwarming, koeling en ventilatie. Maar in de toekomst zullen ze, naast energie-efficiënt, ook duurzaam moeten zijn. Die duurzaamheid slaat niet alleen op de gebruikte materialen (onder andere wat productieproces, transport en mogelijke emissies betreft), maar ook op het gebouw zelf (o.a. gebruik, impact op de buurt, levensduur, sloop) en op de inplanting in de omgeving (o.a. ruimtegebruik, biodiversiteit, waterbeheer). Dit alles binnen een aanvaardbare bouwkost.

Voorbeeldwijk om na te volgen

Deze uitdagingen kunnen we gemakkelijker aanpakken als we de schaal van het individuele gebouw inruilen voor een bredere benadering. Op dat ogenblik kunnen we immers de inspanningen op het vlak van duurzaamheid en betaalbaarheid spreiden over een cluster van meerdere individuele woningen. Met ‘De Duurzame Wijk’ profileert Wienerberger zich daarin als een wegbereider. De wijk vormt een inbreidingsproject in het centrum van Waregem, zodat er geen vrije ruimte moet voor wijken. Op amper 1900 m² verrijzen hier zeven zero-energiewoningen, dat wil zeggen woningen die zelf de energie opwekken die ze nodig hebben voor ruimteverwarming en -koeling. Maar het duurzame karakter van het project gaat veel verder dan dat en bestrijkt de volledige 360° van het begrip duurzaamheid. Essentieel is dat dit gebeurt met toepassing van de gekende materialen, oplossingen en bouwtechnieken, zodat niet moet worden geraakt aan de Belgische bouwtraditie en de betaalbaarheid. Want streven naar duurzaamheid kan pas slagen als het zo breed mogelijk en door alle partijen wordt gedragen: bouwheren, architecten en aannemers.

In de praktijk

Ecologie, economie en sociale duurzaamheid vormen in ‘De Duurzame Wijk’ in Waregem een integraal geheel. Laten we beginnen met de ecologie. De eengezinswoningen worden in cluster gebouwd om het ruimtegebruik tot een minimum te beperken en een optimale compactheid te bekomen. Door de oriëntatie van de woningen en de toepassing van hellende daken zijn de omstandigheden ideaal om de zonne-energie om te zetten in elektriciteit met behulp van KoraSun zonnepanelen. De hellende daken maken ook een optimale regenwaterrecuperatie mogelijk. De ecologische score van de materialen wordt zoveel mogelijk bevestigd door labels, zoals C2C (cradle to cradle) en type I Ecolabels. Met name de Porotherm binnenmuurstenen dragen bijvoorbeeld het natureplus label.

Economisch zal het plaatje eveneens kloppen. Betaalbaar wonen is immers een absolute vereiste binnen het duurzaamheidsconcept. Er wordt uitgegaan van een levensduur van 150 jaar voor de buitenschil. Het gebruik van keramische materialen voor de binnenmuren, de gevels en de dakafwerking maakt deze ambitie meer dan haalbaar, gezien de uitstekende eigenschappen van deze materialen. Ook het feit dat de verwerking ervan bij alle aannemers is ingeburgerd, komt de betaalbaarheid ten goede.

Sociaal is zeker de inplanting in de stadskern, nabij scholen en winkels. Dat komt niet alleen het nabuurschap ten goede, maar bevordert ook de verkeersveiligheid en dus de levenskwaliteit. De aanwezigheid van individuele tuintjes en de inplanting van een klein park waar alle bewoners welkom zijn, dragen daar eveneens toe bij. Omdat er minder verplaatsingen per auto nodig zijn, wordt eens te meer de portemonnee gespaard.

Duurzaamheid gemeten en gegarandeerd

Maar hoe kom je tot een duurzame wijk? Intussen zijn er verschillende methodes beschikbaar die daarvoor als leidraad en meetinstrument kunnen worden gebruikt. Voor ‘De Duurzame Wijk’ in Waregem kiest Wienerberger voor de Britse BREEAM duurzaamheidsstandaard. Dit instrument houdt rekening met alle aspecten van duurzaamheid en wordt internationaal en dus ook in België nu al dikwijls gebruikt bij de bouw van publieke gebouwen.

Meer info: Wienerberger

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in