De notaris

Taken van de notaris

Tussen het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst en het verlijden van de koopakte, heeft de notaris een heel pakket taken te verrichten om het publieke belang en het belang van zijn klant te vrijwaren. Zo krijgen de partijen de zekerheid dat de overdracht bij het ondertekenen van de authentieke akte correct verloopt.

Verlijden van de akte

 • Na het voltooien van de nodige onderzoeken roept de notaris de partijen samen om de authentieke akte te laten verlijden. Dit is maximum vier maanden na het ondertekenen van het compromis
 • Na het voorlezen en tekenen van de akte, wordt het resterende koopbedrag – er is normaliter al een voorschot van 10 % betaald - vereffend met de koper
 • Ook worden de aktekosten betaald aan de notaris. Dit gebeurt met een gewaarborgde bankcheque die je op voorhand dient aan te vragen bij jouw bankkantoor.

Herkomst van eigendom

 • Tijdens zijn speurwerk gaat de notaris onder meer de ‘herkomst van eigendom’ na. •Op die manier kan vermeden worden dat na het ondertekenen van de akte eensklaps nog een ander eigenaar opduikt die rechten doet gelden op jouw nieuwe goed.

Dertigjarig onderzoek

 • Met het ‘dertigjarig onderzoek’ gaat hij na of er nog een hypotheek of erfdienstbaarheid op het onroerend goed rust
 • De naam dertigjarig onderzoek verwijst naar de limitering tot 30 jaar van een hypothecaire inschrijving
 • Na deze tijd vervalt een dergelijke inschrijving

Fiscale onderzoek

 • Tijdens het ‘fiscale onderzoek’ vergewist de notaris zich ervan dat er dat de huidige eigenaar(s) geen schulden meer hebben
 • Dit om te voorkomen dat het pas verworven goed onder uw neus verkocht wordt door de fiscale administratie.

Bodemattest

 • Verder vraagt hij het ‘bodemattest’ op bij OVAM. Dit document moet sinds 1996 verplicht worden voorgelegd bij de verkoop van een onroerend goed
 • Op die manier wordt de koper op de hoogte gebracht van eventuele vervuiling
 • Enkel wanneer er in het verleden vervuiling werd vastgesteld door OVAM wordt dit in het attest vermeld
 • Zonder bodemattest is de verkoopovereenkomst nietig.

Stedenbouwkundige aspecten

 • Tot slot gaat de notaris nog na of het onroerend goed op stedenbouwkundig vlak in orde is. Zijn er bijvoorbeeld geen bouwovertredingen begaan? Staat en bekwaamheid
 • De notaris kijkt na of iedereen bekwaam is om de akte te tekenen en zorgt indien nodig voor de nodige machtigingen. Bij een verkoop door personen die onder voorlopig bewind zijn geplaatst is bijvoorbeeld een machtiging van de Vrederechter nodig
 • Hij zorgt er voor dat de juiste personen de akte tekenen; bij echtgenoten gehuwd onder algemene gemeenschap bijvoorbeeld moeten steeds de beide echtgenoten tekenen

Voorkooprechten

 • Er zijn meer dan 10 voorkooprechten in Vlaanderen. Als een perceel in een door de Minister erkend bijzonder gebied inzake de Vlaamse Wooncode ligt, of in een door de Minister erkend natuurgebied waarvoor een voorkooprecht geldt, zal dit eerst moeten aangeboden worden aan de instanties in wiens voordeel het bestaat. Daarvoor zorgt de notaris
 • Dit is bijvoorbeeld ook het geval als landbouwgrond verkocht wordt die verpacht is. In dit geval heeft de pachter een voorkooprecht

Fiscale voordelen

 • De notaris zorgt ervoor dat de registratierechten aan de fiscus worden doorgestort; hij is daarvoor persoonlijk aansprakelijk tegenover de staat. Maar tegelijkertijd zal hij er ook voor zorgen dat je niet meer betaalt dan nodig
 • De notaris zal wanneer mogelijk verminderde tarieven (klein beschrijf) toepassen of de meeneembaarheid of abbatement inzake registratierechten laten gelden, enz...

Elektronisch loket

 • De notaris kan tegenwoordig gebruik maken van een elektronisch loket om bepaalde formaliteiten veel efficiënter en sneller te regelen
 • Zo kan de handlichting – het schrappen van een oude hypotheek bij de hypotheekbewaarder – nu al veel vlotter gebeuren
 • Ook het opvragen van bepaalde documenten bij de gemeentebesturen zou na verloop van tijd sneller moeten verlopen via dit e-loket

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in