De verzekeraar

Persreactie over duurdere brandverzekering: naast solidariseren ook preventie stimuleren

Beoordeel elke woning afzonderlijk en beloon waterrobuuste bouwtechnieken

Onlangs heeft Assuralia aangekondigd dat een duurdere brandverzekering er zit aan te komen. Na de ‘waterbom’ van afgelopen juli, schat de verzekeringssector niet alleen het risico op natuurrampen hoger in, ook vragen zij lineair een solidaire bijpremie. Voorts wijzen zij op de rol van preventieve maatregelen zoals een andere manier van bouwen. Ook de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) benadrukt het belang van aangepaste bouwtechnieken in watergevoelige gebieden. Maar wie zulke inspanningen levert, dient beloond te worden volgens de VCB. Ingrepen zoals het plaatsen van schotten of meer bergingscapaciteit doen immers het risico op waterellende net afnemen. Indien de verzekeraars elke woning afzonderlijk beoordelen, stimuleren zij preventieve, waterrobuuste ingrepen en helpen zij de risico’s te reduceren.

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant heeft onlangs bekend gemaakt dat meer dan een kwart van de Vlaams-Brabantse gezinnen op een plek woont met een verhoogd risico op overstromingsgevaar. Over heel Vlaanderen liggen honderdduizenden woningen in watergevoelige zones. De watertoets met het kaartmateriaal van mogelijke en effectieve overstromingsgevoelige gebieden is een belangrijk instrument om risico's en mogelijke oplossingen in te schatten. Het gaat om een indicatief instrument dat in een lange en complexe vergunningsprocedure bij nieuwbouwprojecten bepaalt of al dan niet het advies van experten bij de waterbeheerder dient te worden gevraagd. Samen met de experts wordt nagegaan of ontwikkelingen mogelijk zijn en welke waterrobuuste maatregelen (denk aan bergingscapaciteit, bouwen op palen of het verhogen van vloerplaten) nodig zijn. Daaruit blijkt onder meer dat de zones die als 'mogelijk overstromingsgevoelig gebied' geboekstaafd staan, vaak weinig waterrisico inhouden. In die gevallen gaan bouwprojecten doorgaans gepaard met eerder beperkte bijkomende maatregelen.

Voorts kunnen ook eigenaars van bestaande woningen waterrobuuste maatregelen nemen. Denk bijv. aan ingrepen zoals het verhogen van verluchtingsopeningen, het dichten van keldergaten, voorzie tijdelijke schotten, verhoog de drempels enz. Daarover meer in de brochure van VMM. Maar ook het voorzien van hemelwaterputten, groendaken, en buffer- en infiltratievoorzieningen zoals wadi’s hebben een gunstige impact.

“De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt de verzekeringssector om weloverwogen te werk te gaan en naast lineair te solidariseren ook te differentiëren. Niet alleen is er een goede maatstaf nodig om reële risico’s in te schatten, ook dienen preventieve maatregelen van verzekerden, zoals waterrobuuste bouwtechnieken, te worden beloond. Die doen immers het risico op waterellende net afnemen. Elk afzonderlijk project dient daarom onder de loep te worden genomen. Zo helpen verzekeraars te sensibiliseren en zetten zij huishoudens aan de eigen woning te vrijwaren van mogelijke wateroverlast”, zegt Marc Dillen van de VCB.

Ten slotte, ook onze overheden spelen een cruciale rol met investeringen in straten en pleinen die tijdelijk regenwater infiltreren en geleiden naar wachtbekkens, tijdelijke infiltratiezones, hakseldammen, versterkte dijken, opnieuw laten meanderen van waterlopen, terugdraaien van de overwelving van waterlopen enz.

Bron: Vlaamse Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in