'Energiezuinig bouwen ondersteunen in budgettair moeilijke tijden'

Toen het weken geleden duidelijk werd dat de bevoegdheid rond incentives voor energiebesparende maatregelen zouden overgeheveld worden naar het regionale niveau, heeft PHP zich geïnformeerd op het federale en het regionale niveau en bleken er heel wat interpretatieverschillen mogelijk.


In de tekst van het akkoord staat immers ook het budget van die incentives (333,2 miljoen euro) vermeld, maar niemand kon op dat moment aangeven of dat federale budget mee zou overgedragen worden naar de gewesten, terwijl de tekst dat wel suggereert.

Afgelopen week kwam dan een nieuw element naar boven, nl. dat de 6 onderhandelende partijen de ondersteunende maatregelen zouden afschaffen. M.a.w.: het budget zou niet overgedragen worden naar de gewesten én op federaal niveau geschrapt worden. Een besparingsoperatie dus.

Verontwaardiging alom en niemand van onze contacten, noch in de administraties, noch bij de politici en kabinetten kon zeggen hoe de vork precies aan de steel zat. Via de media vernamen we de standpunten van enkele onderhandelende partijen (o.a. SP.a en Open VLD gaven aan dat inderdaad overeengekomen was de maatregelen om budgettaire redenen af te schaffen), maar het was zelfs dan nog niet duidelijk of men zonder meer het hele pakket zou schrappen, of bepaalde maatregelen zou behouden.


Impact

Passiefhuis-Platform heeft op dat moment onderstreept dat de budgettaire impact van de belastingvermindering voor lage energie, en des te meer voor passiefhuizen en nulenergiewoningen zeer beperkt is (en in het niets valt tegenover de kortingen voor ‘schone’ wagens, PV-panelen, etc...).

We rekenen even de budgettaire impact uit voor de aftrek voor passiefhuizen en nulenergiewoningen: Passiefhuis-Platform heeft een honderdtal dossiers voor 2011 ontvangen. Aan Franstalige kant zal dat dezelfde grootte-orde zijn. De geïndexeerde belastingvermindering bedraagt voor een nulenergiewoning jaarlijks 1.700 euro. De jaarlijkse budgettaire impact daarvan is worst case scenario (alle aanvragen zijn van het type nulenergiewoning) dan: 200 x 1.700 = 340.000 euro of 0,1% van het budget van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen. Een zeer kleine maatschappelijke kost om de bevolking in de richting te sturen van zeer energiezuinig bouwen. Bovendien ondersteunt men zo niet bepaalde individuele maatregelen, maar wél een geïntegreerde aanpak die zijn energiebesparing tot 80 à 95% al effectief bewezen heeft.

Nochtans is de afschaffing ervan wél een groot verschil, zeg maar drama, voor de individuele bouwer: Zij die vandaag hun certificaat aanvragen of in voorbereiding daarvan zijn, zijn bouwers die al twee jaar geleden hun plannen opmaakten en hun budget bijeenzamelden en hun bouwvergunning rondkregen. Zij hebben de investering dan ook al lang gedaan en rekenen dan ook op de wettelijk voorziene belastingvermindering. Dit fiscaal voordeel afschaffen betekent voor deze gezinnen prompt een bijkomend te financieren kapitaal dat in het geval van een nulenergiewoning 25.000 euro kan bedragen. Dit is een onredelijke last die men bij een klein deel van de bevolking neerlegt en is dan ook onaanvaardbaar.


Voorstellen van het Passiefhuis-Platform

In het licht van het bovenstaande vraagt het Passiefhuis-Platform:

  • Respect voor de aangegane verbintenissen van de overheid

De mensen die vandaag een certificaat ontvangen, en voor de mensen die hun certificaat al eerder bekomen hebben, moeten 10 jaar lang de voorziene belastingvermindering kunnen genieten zoals dit vandaag in de wet voorzien is.

  • Respect voor de aangegane verbintenissen van de gezinnen-bouwers

Blijft de regering bij haar standpunt, dan moet ze erkennen dat gezinnen die al de stap zetten naar zeer energiezuinig bouwen, maar vandaag nog niet beschikken over een certificaat omdat hun project nog niet helemaal rekenden op een niet onbelangrijke ondersteuning door de overheid en nu financieel in lastige papieren geraken. De beloofde belastingvermindering moet m.a.w. voorzien blijven voor alle bouwheren die beschikken over hun bouwvergunning voor een lage energiewoning, passiefhuis of nulenergiewoning en de komende twee jaar hun certificaat bekomen.

  • Aandacht voor stabiliteit

De regering moet de maatregel minstens in stand houden tot er op regionaal niveau alternatieven in voege getreden zijn. Op Vlaams niveau verklaart de regering in februari bij het opmaken van de begrotingscontrole wel aandacht te willen hebben voor de problematiek maar het wegvallen van de federale maatregelen maar in zeer beperkte mate te kunnen beantwoorden met regionale alternatieven. Passiefhuis-Platform vraagt een duidelijk en snel engagement.

  • Focus op innovatie

De regering moet beseffen dat ze de sector van het energiezuinig bouwen voor het blok plaatst en innovatie en verbreding van het aanbod op dit marktsegment fnuikt. Nochtans is innovatie juist een speerpunt voor dit land. Ze moet dan ook de innovatie verder ondersteunen, waardoor de prille maar zeer goede resultaten in het zeer energiezuinig bouwen kunnen uitgebouwd worden, de kosten voor bouwers gedrukt en deze duurzame ontwikkeling veralgemeend.

  • Selectieve budgettering

We hebben begrip voor de budgettair zeer moeilijke context. De regering zal moeten besparen en haar middelen zeer selectief toewijzen. In dit verhaal geeft een zeer beperkt budget, nl. 0,1% van het budget van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen of 340.000 euro, de nodige impuls om zeer energiezuinige en bovendien bewezen resultaten neer te zetten en meer algemeen ingang te doen vinden. Het terugverdieneffect, niet alleen voor de burger, maar ook voor de overheid is een veelvoud en de efficiëntie én de effectiviteit van deze middelen zijn veel groter dan andere, individuele maatregelen in hetzelfde pakket. De regering zou m.a.w. de geïntegreerde aanpak via een belastingvermindering voor bouwers met een passiefhuis- of nulenergiecertificaat moeten blijven behouden.

  • Naleving van internationale engagementen

Europa legt ons via de EPBD-richtlijnen op om tegen 2021 enkel nog Nearly Zero Energy Buildings te bouwen, gebouwen die qua ambitieniveau ergens te situeren zijn tussen passieve en nulenergiegebouwen. In 2019 moeten alle publieke gebouwen al aan die standaard beantwoorden. Willen we dit realiseren, dan moeten we daar NU werk van maken en niet de al ingezette tendens afbreken. Het is bovendien ook vrij cynisch om juist nu deze besparing door te voeren, nu de internationale gemeenschap zich op de klimaatconferentie van Durban buigt over de vraag hoe we de CO2-uitstoot kunnen verminderen en de klimaatverandering tegengaan.


Passiefhuis-Platform vraagt aan de 6 partijen van de nieuwe regering, waaronder ook de partij die destijds het wetsvoorstel op de belastingvermindering voor passiefhuizen uitwerkte, een ‘energiezuinig bloedbad’ te vermijden en het bovenstaand alternatief uit te voeren.


Meer info:

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in