Financiele aspecten

Verzekering Gewaarborgd Wonen

De verzekering ‘Gewaarborgd Wonen’ vangt gedeeltelijk het inkomensverlies op wanneer je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt tijdens de aflossing van je hypothecaire lening. De verzekering kan aangegaan worden voor een periode van 10 jaar.

Premiebedrag?

Gratis!
De verzekeringskosten worden door het Vlaamse gewest gedragen. Als aanvrager hoef je dus geen verzekeringspremie te betalen.

Werkwijze

De tegemoetkoming wordt elke maand rechtstreeks aan uw kredietinstelling uitbetaald.
Het bedrag is afhankelijk van

 • het inkomensverlies dat u werkelijk leed,
 • uw maandelijkse afbetaling,
 • de duur van de periode dat u een beroep doet op de verzekering.
 • De tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro. 

Tussenkomst

 • Na een wachttijd van drie maanden betaalt de verzekeraar aan de werkloze of arbeidsongeschikte aanvrager een gewaarborgd inkomen uit en dit gedurende maximum drie jaar.
 • Het bedrag van die tegemoetkoming is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat je een beroep doet op de tegemoetkoming van de verzekeraar.
 • In het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 % van het afbetalingsbedrag. Vanaf het tweede jaar ontvangt u 56% van het afbetalingsbedrag. Vanaf het derde jaar ontvangt u nog 42% van dit bedrag. Het bedrag is beperkt tot 500 € of 600 € per maand, maar is misschien kleiner, afhankelijk van uw inkomensverlies en de geleende som. Het maximum bedrag van 600 € kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en een belastbaar inkomen hebben dat lager is of gelijk aan:
  • 39.250 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste
  • 56.060 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.970 euro per persoon ten laste
  • 56.060 euro voor alleenstaanden met een persoon ten laste, te verhogen met 2.970 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste Er wordt rekening gehouden met het aan personenbelasting onderworpen inkomen zoals vermeld in het laatste aanslagbiljet.

Voorwaarden

Wie een verzekering Gewaarborgd Wonen wil aanvragen, moet op de datum van aanvraag aan enkele voorwaarden voldoen:
 • De lening moet bestemd zijn om je enige woning in het Vlaamse Gewest te bouwen, te kopen of te renoveren
 • De eerste kapitaalsopname is niet langer dan één jaar geleden
 • Je hebt minstens 50.000 euro geleend voor een nieuwbouw of aankoop al dan niet met renovatie. Als je alleen renoveert, heb je tenminste 25.000 euro geleend
 • De kredietinstelling waarbij de lening werd afgesloten, schat de verkoopwaarde van de woning op ten hoogste 320.000 euro. In enkele gemeenten rond Brussel mag de maximale verkoopwaarde 368.000 euro bedragen
 • Geen andere woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben, tenzij het gaat om een woning die voorwerp is van de toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (ongeschikt verklaarde woning) of van een onteigeningsbesluit
 • De aanvrager moet volledig arbeidsgeschikt zijn en een beroepsactiviteit uitoefenen
 • De 12 maanden, die aan de datum van de verzekeringsaanvraag voorafgaan, moet je ononderbroken gewerkt hebben
 • Voor de aankoop en/of renovatie van bestaande woningen zijn er geen inkomensgrenzen. Dat is ook zo wanneer je leent voor een nieuwbouw en energiezuinig bouwt. Enkel als je leent voor een nieuwbouw en de woning niet de E70-norm bereikt, zijn er inkomensplafonds
 • Voor bouwvergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2012 moet het peil van primair energieverbruik steeds gelijk zijn of lager dan E70. U hoeft bijgevolg het peil van primair energieverbruik van uw nieuwe woning niet aan te tonen aan de hand van een startverklaring of energieprestatiecertificaat. Indien uw inkomen lager ligt dan de hierboven vermelde inkomensgrenzen, gelieve een kopie van uw laatste aanslagbiljet aan de aanvraag toe te voegen
 • Je mag niet genieten van een andere verzekeringsdekking tegen inkomensverlies van de Vlaamse overheid

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in