Financiele aspecten

Verzekering Gewaarborgd Wonen

De verzekering gewaarborgd wonen helpt bij het aflossen van je hypothecaire lening wanneer je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt tijdens de aflossing van je hypothecaire lening.

Verzekering

Ben je een hypothecaire lening aangegaan voor het kopen, renoveren of bouwen van een woning en werk je minstens 12 maanden? Dan kan je in aanmerking komen voor een gratis verzekering gewaarborgd wonen. Wordt je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt dan helpt deze verzekering bij het aflossen van je lening.

Voorwaarden

Wie een verzekering gewaarborgd wonen wil aanvragen, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. Algemeen
  • Je mag geen andere verzekeringsdekking tegen inkomensverlies hebben bij de Vlaamse overheid.
  • Elke partner moet, op het moment van aanvraag, aan onderstaande voorwaarden voldoen. Voldoet slechts een partner aan de voorwaarden, dan is enkel deze persoon gedekt door de verzekering.
 2. Werk
  • Je moet volledig arbeidsgeschikt zijn en een beroepsactiviteit uitoefenen. Er zijn uitzonderingen voor bijvoorbeeld wettelijk zwangerschapsverlof.
  • Arbeidsgeschikt:
   • Je mag niet arbeidsongeschikt zijn op het moment van aanvraag en ook niet in de 12 maanden voor de aanvraagdatum.
   • Je wordt geclassificeerd als arbeidsongeschikt als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en geen andere beroepsinkomsten hebt.
  • Beroepsactiviteit
   • Je bent al minstens 12 opeenvolgende maanden aan het werk (deeltijds of voltijds):
    • als werknemer met een contract van onbepaalde duur
    • als werknemer met een tijdelijk contract
    • als zelfstandige in hoofdberoep.
   • Deze 12 maanden mogen onderbroken zijn voor maximaal 10 dagen. Wanneer je bijvoorbeeld van werk verandert en er zitten zeven dagen tussen de eerste en tweede tewerkstelling en in totaal ben je al minstens 12 maanden aan het werk, kom je dus in aanmerking voor deze verzekering.
 3. Lening
  • Je hebt een hypothecaire lening afgesloten voor het bouwen van een woning, het kopen van een woning, het kopen en renoveren van een woning of het renoveren van een woning.
  • Je moet de verzekering aanvragen binnen het jaar van de eerste kapitaalsopname. Bij nieuwbouw wordt gekeken naar de datum waarop het geld voor het bouwen van de woning ter beschikking wordt gesteld.
  • Je hebt minstens 50 000 euro geleend voor het bouwen, kopen of kopen en renoveren van de woning. Als je alleen renoveert, heb je minstens 25 000 euro geleend.
  • Heb je een lening om alleen bouwgrond te kopen, heb je een lening om een andere lening af te lossen of wordt je bestaande lening geherfinancierd en had je op deze lening geen verzekering, dan kom je in alle drie de gevallen niet in aanmerking voor de verzekering.
 4. Woning
  • De kredietinstelling waarbij de lening werd afgesloten, schat de verkoopwaarde (zonder registratierechten) van de woning en de bouwgrond op maximaal 325 470 euro. In enkele gemeenten rond Brussel mag de verkoopwaarde maximaal 374 290 euro bedragen.
  • De woning moet in het Vlaamse gewest liggen, moet de enige woning zijn die je in je bezit hebt en de woning moet je hoofdverblijfplaats zijn of worden. Er kan enkel een tegemoetkoming gegeven worden vanaf het moment je in de woning woont.
 5. Inkomensgrenzen
  • Voor de aankoop en/of renovatie van bestaande woningen zijn er geen inkomensgrenzen.
  • Voor een nieuwbouw met een bouwaanvraag ingediend voor 1/01/2012 zijn er wel inkomensgrenzen.
   • Je krijgt geen verzekering als je de energienorm E70 niet haalt en het gezamenlijk belastbaar inkomen hoger is dan:
    • 44 620 euro voor een alleenstaande
    • 63 740 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden of voor een alleenstaande persoon met een persoon ten laste. Het bedrag wordt verhoogt met 3 570 euro per bijkomende persoon ten laste.

Premiebedrag

De verzekering is gratis, je hoeft als aanvrager dus geen premie te betalen. De Vlaamse overheid draagt alle kosten.

Tegemoetkoming

Vanaf het moment dat je werkloos of arbeidsongeschikt bent (en je bent verzekerd), vraag je een tegemoetkoming aan. Na een wachttijd van drie maanden heb je recht op een tegemoetkoming als je kan aantonen dat je minimaal 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of werkloos bent.

De tegemoetkoming is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling van de lening en de duur van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Het bedrag van de tegemoetkoming is maximaal 500 euro per maand of uitzonderlijk 600 euro per maand voor mensen met een laag inkomen die een woning bouwen met een energiepeil lager dan E70. De toegewezen tegemoetkoming wordt elke maand rechtstreeks aan je kredietinstelling betaald. Het langer je beroep doet op de tegemoetkoming, hoe lager het bedrag wordt.

Je kan een tegemoetkoming krijgen voor maximaal 36 maanden. Dit kan toegekend worden over verschillende periodes, maar het totaal aantal maanden is 36. Bij onvrijwillige werkloosheid kan je voor maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming krijgen. Om na die 18 maanden opnieuw een tegemoetkoming te ontvangen, moet je eerst opnieuw minimaal 3 maanden gewerkt hebben.

Je bent verzekerd voor een termijn van 10 jaar. Zolang deze termijn loopt kan je een tegemoetkoming aanvragen. Het is mogelijk om een tegemoetkoming te ontvangen als deze 10 jaar zijn afgelopen, wanneer je voor de afgelopen termijn een aanvraag hebt ingediend en voldoet aan de voorwaarden.

Hoe aanvragen?

De verzekering vraag je aan via het aanvraagformulier. Het is voldoende om één formulier in te vullen voor beide leners.

Je dient de aanvraag in binnen het jaar na de eerste kapitaalopname. Binnen de twee weken na ontvangst van de aanvraag, krijg je een bevestiging van ontvangst. Na 30 dagen ontvang je een tweede brief. Deze brief zal aangeven dat je nog extra documenten moet bezorgen of dat je het formulier volledig hebt ingevuld. Is het dossier volledig, dan weet je binnen de 90 dagen of je wordt toegelaten voor de verzekering of niet.

Werd je toegelaten, dan ben je 10 jaar verzekerd vanaf het moment dat Wonen Vlaanderen je aanvraag heeft ontvangen.

Meer info

Neem voor meer informatie een kijkje op:

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in