Financiele aspecten

Restauratiepremie voor beschermde monumenten

Definitie restauratie:

 • Werkzaamheden voor het behoud, instandhouding of herstel van een beschermd monument die nodig zijn omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieelarcheologische of andere sociaal-culturele waarde
 • Werkzaamheden of diensten vereist voor de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden zoals hierboven beschreven of vereist voor onderzoek, documentatie, ontsluiting, toegankelijkheid, bereikbaarheid, herbestemming of valorisatie van een beschermd monument


Werkzaamheden die in aanmerking komen:

 • Beveiliging en stabiliteit van het monument, bijvoorbeeld onderstutting, afscherming, versteviging, …
 • Beveiliging tegen brand, vandalisme en diefstal
 • Beveiliging tegen ongunstige weersomstandigheden en natuurrampen door daken te dichten, muuropeningen te sluiten, voorzieningen voor afwatering, goten en aflopen aan te brengen en te herstellen, beveiligen tegen insijpelen, opstijgend grondwater bestrijden
 • Toegankelijkheid en bereikbaarheid met het oog op instandhouding en onderhoud
 • Monument behandelen voor verharding, houtworm –en zwambestrijding
 • Vervangen van elementen die niet meer hersteld kunnen worden
 • Opnieuw aanbrengen van ontbrekende waardevolle elementen
 • Verwijderen van storende elementen, het wegwerken van onoordeelkundig uitgevoerde ingrepen en misplaatste toevoegsels
 • Visuele, grafische of digitale registratie van restauratiewerkzaamheden en vondsten door middel van foto-opnamen, video-opnamen, opmetingen, …
 • Verbetering toegankelijkheid


Wat moet er in het restauratiedossier steken?

 1. Bouwhistorische nota: geschiedenis van het monument
 2. Opmetingsplannen en inventaris: gedetailleerde plattegrond per bouwlaag met actuele beschrijving alsook bouwgeschiedenis, gebruikte materialen en een lijst van alle interieurelementen
 3. Diagnosenota: lijst technische en fysische problemen van het monument. Op basis van deze nota wordt het restauratieprogramma opgezet
 4. Bestemmingsplan: bevat de huidige of toekomstige (her)bestemming van het monument
 5. Verantwoordingsnota: beantwoordt het waarom, hoe en in welke mate er gerestaureerd wordt. Verantwoording voor de aanvraag waarbij de ingrepen duidelijk worden geschetst in hun waarde van betekenis.
 6. Restauratiedossier:
  • Algemene administratieve en contractuele bepalingen
  • Restauratieplannen met de lijst van ingrepen, wijzigingen van materiaal, functie of gebruik
  • De bestekken met volledige beschrijvingen
  • Vermelden ingrepen waarvoor referenties, bewijsstukken, modellen moeten worden voorgelegd
  • Meetstaat met de uit te voeren hoeveelheden
  • Een raming per post met hoeveelheden, eenheidsprijzen, totaalbedrag per post

 

Wat houdt de premie in?

 • Gewone premie: 40% van de kostenraming, onder voorwaarden
 • Verhoogde premie: 80% toegekend voor
  • Maalvaardige molens of restauratiewerkzaamheden die de molen maalvaardig maken en opengesteld worden voor het publiek
  • Monumenten zonder economisch nut die zichtbaar zijn van op de openbare weg of permanent toegankelijk zijn voor het publiek
 • Premie wordt berekend op basis van de kostenraming, verhoogd met 10% voor algemene kosten. Indien BTW niet kan worden teruggevorderd zal de kostenraming verhoogd worden met het toepasselijke BTW-percentage.

 

Meer informatie: Geniet van een premie voor de restauratie van beschermde monumenten

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in