Financiele aspecten

Premie voor hoogrendementsbeglazing voor niet-belastingbetalers

Wat ?

Personen die niet of slechts gedeeltelijk gebruik kunnen maken van de federale belastingvermindering voor het vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing kunnen hiervoor een premie verkrijgen van de Vlaamse overheid.


Premiebedrag ?

De premie bedraagt 150 euro per m² vervangen glasoppervlak, of 180 euro per m² voor beschermde klanten, met een maximum van 2 770 euro per jaar, of 3 324 voor beschermde klanten, voor alle aangevraagde premies voor energiebesparende investeringen.


Voorwaarden ?

Je kunt de premie aanvragen als eigenaar of huurder van een woning of appartement in het Vlaamse gewest als
- je onderworpen bent aan de Belgische personenbelasting
- uit het (gezamenlijke) aanslagbiljet van 2006 blijkt dat de (gezamenlijke) gecorrigeerde basisbelasting lager is dan 2 770 euro
- uit de factuur en het betalingsbewijs ondubbelzinnig blijkt dat je alle uitgaven voor de werkzaamheden waarvoor je een premie aanvraagt, betaald hebt in 2009.
De premie kan niet aangevraagd worden voor een nieuwbouw.
De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
De premie geldt alleen voor de vervanging van de enkele beglazing, niet voor de eventuele vervanging van het schrijnwerk.
De warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde van de nieuwe beglazing mag niet groter zijn dan 1,3 W/m²K, berekend volgens NBN B 62-002.


Werkwijze ?

Het ingevulde aanvraagformulier moet ten laatste op 28 februari 2010 in het bezit zijn van het Vlaams Energieagentschap.
De aanvraag moet volledig ingevuld zijn, met bijvoeging van volgende bewijsstukken: kopie van de factuur van de geregistreerde aannemer, het bewijs van betaling in 2009 en het aanslagbiljet voor de inkomsten van 2006 van jou en jouw partner.
Beschermde klanten moeten een attest dat bewijst dat ze beschermde klanten zijn bij hun aanvraag voegen.


Te combineren ?

De som van al de aangevraagde premies voor energiebesparende investeringen door een niet-belastingbetaler (+ eventuele partner) mag niet meer bedragen dan 2 770 euro (3 324 euro voor beschermde klanten).
Het gecumuleerde bedrag van deze premie en eventuele andere premies van de Vlaamse overheid, de distributienetbeheerders of lokale besturen mag de werkelijke investeringskosten niet overschrijden.
Als je in 2009 de Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers aanvraagt, mag je in het aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009) niet gebruikmaken van de federale belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen.


Info ?

Vlaams Energieagentschap, Premie voor energiebesparing niet-belastingbetalers, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel of de Vlaamse Infolijn, tel. 1700

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in