Financiele aspecten

Premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers

De Vlaamse overheid creëerde een premie voor niet-belastingbetalers die energiebesparende investeringen doen. Belastingbetalers krijgen een fiscaal voordeel op hun belastingaangifte voor bepaalde energievriendelijke investeringen. Voor niet-belastingbetalers was dit voordeel er niet.


Waarvoor kan je een premie krijgen?

- Plaatsing van dakisolatie in een bestaande woning
- Vervanging van enkel glas door hoogrendementsbeglazing
- Vervanging van een of meer verwarmingstoestellen door een condensatieketel

Wie komt in aanmerking?
Eigenaars of huurders van een woning of appartement gelegen in het Vlaams Gewest en die aan volgende voorwaarden voldoen:
- Onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting
- Uit uw (gezamenlijke) aanslagbiljet(ten) voor de inkomsten van 2005 blijkt dat de (gezamenlijke) gecorrigeerde basisbelasting lager is dan 2650 euro. Dat bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden
- Uit de factuur en het betalingsbewijs blijkt ondubbelzinnig dat u alle uitgaven voor de werkzaamheden waarvoor u een premie aanvraagt, heeft betaald in 2008

Gecorrigeerde basisbelasting
De gecorrigeerde basisbelasting is het bedrag dat u verkrijgt door van de basisbelasting de volgende bedragen af te trekken: de belastingvermindering op belastingvrije sommen, de vermindering voor langetermijnsparen en bouwsparen, de vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten en de vermindering voor inkomsten uit het buitenland. De gezamenlijke gecorrigeerde basisbelasting is de som van de gecorrigeerde basisbelasting voor beide partners die op hetzelfde adres verblijven, ongeacht of ze gehuwd zijn, wettelijk samenwonen of niet.

Gewijzigde inkomsten
Als de (gezamenlijke) gecorrigeerde basisbelasting voor uw inkomsten van 2005 hoger is dan 2650 euro, komt u niet in aanmerking voor de Vlaamse premie. Als uw inkomenstoestand sindsdien echter zodanig gewijzigd is dat u in 2008 aan de voorwaarde voldoet, kunt u toch in aanmerking komen voor de premie. U licht uw situatie dan toe op het aanvraagformulier. De premie wordt pas uitbetaald nadat u het aanslagbiljet voor de inkomsten in 2008 hebt voorgelegd.

Hoeveel bedraagt de premie?
- Dakisolatie: 8 euro per m2 of 9,6 euro voor beschermde afnemers. Wanneer er al een isolatielaag aanwezig is, bedraagt de premie 4 euro per m2 of 4,8 euro voor beschermde afnemers.
- Vervanging van enkele beglazing: 150 euro per m2 vervangen glasoppervlak of 180 euro voor beschermde afnemers.
- Plaatsing condensatieketel: 1500 euro of 1800 euro voor beschermde afnemers


Technische voorwaarden

- Dakisolatie

 • De warmtegeleidbaarheid (lambdawaarde) mag maximaal 0,05 W/mK bedragen
 • De R-waarde (warmteweerstand- moet minimaal 3 m2K/W bedragen. Deze waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie te delen door de lambdawaarde
 • Wanneer er al een bestaande isolatielaag aanwezig is, moet de R-waarde van de totale isolatielaag minstens 4 m2K/W bedragen

- Condensatieketel

 • De gas- of oliegestookte ketel moet een CE-markering dragen
 • De installaite moet voldoen aan de rendementseisen zoals opgelegd in het KB van 18 maart 1997
 • De installatie moet in overeenstemming zijn met norm NBN B 61-002

- Hoogrendementsbeglazing

 • De U-waarde van de beglazing mag niet groter zijn dan 1,3 W/m2K


Algemene voorwaarden

 • De premie geldt niet voor nieuwbouwwoningen
 • De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte materialen, geplaatst door een geregistreerde aannemer
 • De aanvraag moet voor 1 maart 2009 in het bezit zijn van het Vlaams Energieagentschap
 • Ze is enkel geldig wanneer ze volledig is ingevuld, is ondertekend en vergezeld van de nodige bewijsstukkeneen: kopie van de factuur van de geregistreerde aannemer, het bewijs van betaling in 2008 en het aanslagbiljet voor de inkomsten van 2005 van u en uw partner.

Opgelet
Wie in 2008 gebruik maakt van de Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers, mag in het aanslagjaar 2009 geen gebruik maken van de federale belastingvermindering voor energiebesparende investeringen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in