Financiele aspecten

Overstromingen: welke verzekering dekt wat?

De zware storm die afgelopen weekend over het land trok, heeft op vele plaatsen enorme schade aangericht. Nu het water terugtrekt, wordt de schade opgemeten. In welk geval kunt u een schadevergoeding krijgen?


Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) verwacht dat de actuele overstromingen erkend zullen worden als ramp en dus in aanmerking komen voor schadevergoeding door het rampenfonds.
"Om in aanmerking te komen als erkenning tot ramp moet er in een bepaalde regio minstens 30 liter per m² neerslag gevallen zijn op één uur tijd of 60 liter per m² binnen de 24 uur,” aldus Margaux Donckier, woordvoerster van minister Turtelboom.
Donckier waarschuwt er echter voor dat het rampenfonds momenteel voor bepaalde groepen tussenkomt. "Wateroverlast valt immers onder de brandverzekering en particulieren moeten zich dus voor schadevergoeding tot hun verzekeringsmakelaar wenden. Het rampenfonds komt slechts tussen voor bepaalde categorieën zoals landbouwers, leefloners of grote bedrijven die niet onder de normale wetgeving vallen," aldus Doncker.


Schade in huis

Stormen (met rukwinden) of onweders kunnen veel schade veroorzaken, zowel buitenhuis als binnenhuis. Voor de verzekeraar maakt het uit wat waar beschadigd raakte én op welke manier dat gebeurde. Storm, hagel of blikseminslag: de brandpolis dekt normaal de schade. Ook als er geen brand van gekomen is. Sinds 1995 dekt elke brandpolis verplicht ook stormschade.


Schade buitenhuis

In principe is alles wat zich buitenhuis bevindt, niet verzekerd door de brandpolis. Achterliggende redenering is dat u als goede huisvader maar moet voorzien dat bij stormweer het tuinmeubilair zal gaan vliegen, en dat u het bijtijds moet binnenzetten. Als de storm echter onverwacht is, stellen verzekeraars zich over het algemeen soepeler op. Dat heeft ook te maken met klantenbinding.


Schade aan de auto

Stond uw wagen op de openbare weg tijdens de storm en heeft die hagelschade opgelopen, neem dan zeker contact op met uw verzekeraar. Heeft u een omnium- of 'kleine omnium'-verzekering, dan zal de schade hoogstwaarschijnlijk gedekt worden door die verzekering. Is dat niet het geval, maak dan zeker foto's. Er zijn al gevallen bekend uit het verleden waarbij het Rampenfonds tussenkwam in geleden schade aan voertuigen die niet gedekt werden door de verzekering.


Schade bij de buren

Als na de storm blijkt dat uw rondvliegend tuinmeubilair een raam heeft ingeslagen bij de buren, dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid de schade. Als uw tuinmeubilair uw eigen ruiten ingegooid heeft, is de schade in principe voor uzelf.


Schade door wateroverlast

Sinds maart 2007 is iedereen die een brandverzekering heeft, ook automatisch verzekerd tegen overstromingen en wateroverlast. "Daardoor is het niet langer vereist dat de regering een bepaalde gebeurtenis uitroept tot natuurramp opdat een particulier een beroep kan doen op zijn verzekering voor een schadevergoeding. Let op, die procedure om overlast uit te roepen tot natuurramp bestaat wel nog, maar ze is enkel nog van belang voor mensen die zich geen brandverzekering kunnen veroorloven. Zij kunnen pas een beroep doen op het rampenfonds als een bepaalde gebeurtenis wordt uitgeroepen tot natuurramp. Maar mensen die niet leven van een uitkering en geen brandverzekering hebben, ook al kunnen ze dat in principe betalen, kunnen geen beroep op doen op het rampenfonds", legt Peter Wiels, woordvoerder van Assuralia uit.


Welke natuurrampen?

De wetgever heeft duidelijk afgebakend welke gebeurtenissen er als natuurramp worden beschouwd. Daaronder vallen onder meer overstromingen. Daartoe behoort het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën door neerslag, smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf. Ook de overstromingen, het overlopen of het opstuwen van de openbare riolen vallen onder 'overstomingen'.


Verzekerd?

Het spreekt voor zich dat de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt, gedekt is. Maar de dekking is ruimer. Ook schade door een brand of ontploffing als gevolg van de natuurramp wordt vergoed. Nemen de bevoegde instanties na een natuurramp maatregelen om goederen en personen te beschermen, dan is ook de schade die daaruit voorvloeit, verzekerd. Zo is ook de schade door overstroming als gevolg van het openzetten van sluizen of dijken om een eventuele overstroming of een uitbreiding ervan te voorkomen perfect verzekerd.

Ook de opruimings- en afbraakkosten nodig voor het heropbouwen zijn gedekt. Als de woning onbewoonbaar is, worden de huisvestingskosten tot drie maanden na het schadegeval vergoed. Neemt de verzekerde maatregelen om een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, dan zijn ook die verzekerd. Het doet er niet toe of die maatregelen al dan niet resultaat hebben opgeleverd.


Niet verzekerd?

De wetgever heeft een minimumdekking omschreven, maar somt ook een hele lijst van goederen op waarvoor de verzekering natuurrampen niet zal bijdragen. Sommige verzekeraars voorzien in een ruimere dekking en zullen voor sommige van de opgesomde risico's toch een schadevergoeding betalen. Dit zijn mogelijke uitsluitingen.

  1. Voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, tenzij ze er voorgoed aan vastgemaakt zijn
  2. Constructies (en hun inhoud) die gemakkelijk te verplaatsen zijn en makkelijk uit elkaar worden genomen, die bouwvallig zijn of in afbraak. Als die constructies de hoofdverblijfplaats zijn van de verzekerde, dan zijn ze toch verzekerd.
  3. Tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun inhoud
  4. Afsluitingen en hagen
  5. Tuinen, aanplantingen en toegangen
  6. Binnenplaatsen en terrassen
  7. Zwembaden, tennis- en golfterreinen
  8. Gebouwen in opbouw, verbouwing, herstelling en de inhoud ervan. Zijn de gebouwen bewoond of normaal bewoonbaar, dan zal de verzekering toch financieel tussenkomen
  9. Gemotoriseerde voertuigen, boten en vliegtuigen
  10. De inhoud van kelders die op minder dan 10 centimeter van de grond is opgesteld in geval van overstroming en het overlopen of de opstuwing van openbare riolen. Verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die vast aan de bodem zijn bevestigd, zijn wel verzekerd.

De verzekeraars kunnen ook een franchise of vrijstelling gebruiken.
 

Wat moet u doen?

Hebt u schade opgelopen door onweer, dan moet u zeker foto's nemen. Contacteer uw verzekeringmaatschappij. Die zal binnen de 3 dagen een expert sturen die de schade zal opmeten. Zorg er ook voor dat u facturen kan voorleggen van de toestellen die stuk zijn, zoals een salon of ijskast. Hebt u geen facturen, dan kunt u al een indicatie geven door op te zoeken hoeveel die toestellen momenteel in de winkel kosten.

Copyright © netto.be - 15/11/2010


Lees meer:
- De Woonpolis 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in