Financiele aspecten

Onroerende voorheffing

Wat is de onroerende voorheffing? De onroerende voorheffing is een gewestbelasting op het inkomen uit onroerende goederen. Dit kunnen gronden, gebouwen of sommige soorten bedrijfsuitrusting (materieel en outillage) zijn.

Onroerende voorheffing uitrekenen

  • Het is een jaarlijkse belasting die berekend wordt op het geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen
  • De onroerende voorheffing die u betaalt bestaat uit 3 gedeelten:
    • de basisheffing bestemd voor de Vlaamse overheid
    • op deze basisheffing heffen de provincies opcentiemen
    • de gemeenten heffen eveneens opcentiemen op deze basisheffing
  • Voor nieuw gebouwde onroerende goederen is de onroerende voorheffing voor de eerste keer verschuldigd voor het jaar dat volgt op het jaar van de ingebruikname van het onroerend goed (en dus niet voor het jaar van ingebruikneming zelf). Opmerking: elke gemeente en elke provincie kan zelf de hoogte van zijn opcentiemen bepalen, vandaar dat er duurdere en goedkopere gemeenten zijn voor de onroerende voorheffing

Bezwaar onroerende voorheffing

Wie niet akkoord is met de toegekende onroerende voorheffing, kan hiertegen bezwaar indienen. Je vermeldt hiertoe eenvoudig in een brief de reden(en) waarom je niet akkoord bent met de aanslag.

Voeg indien mogelijk ook de argumenterende bewijsstukken toe. Dit schrijven moet binnen de 3 maanden na verzending van het aanslagbiljet gebeuren. Het versturen van het bezwaarschrift kan zowel per gewone post als via aangetekende zending.

Bezwaar indienen

Bron: Onroerende voorheffing

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in