Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Nieuwe geluidsnorm eindelijk van kracht

De vernieuwde geluidsnorm treedt eindelijk in voege. De publicatie in het Belgisch Staatsblad zet hiertoe het licht op groen.
Er was enige vertraging omdat de norm na een publieke enquête op een paar punten werd bijgestuurd.
De vernieuwde geluidsnorm treedt eindelijk in voege. De publicatie in het Belgisch Staatsblad zet hiertoe het licht op groen.
Er was enige vertraging omdat de norm na een publieke enquête op een paar punten werd bijgestuurd.


De nieuwe norm vloeit voort uit onze wijzigende levensomstandigheden. De oorspronkelijke norm NBN S01-400 dateert van 1977. Deze norm stelde heel specifieke akoestische eisen aan onze woonomgeving en richtte zich heel concreet op het burenlawaai.
Vandaag – ruim 30 jaar later – leven we dichter op elkaar, langs drukkere wegen en met meer geluidsbronnen in onze woning. Dit leidde vaak tot ontevredenheid van kopers en bewoners van gebouwen over de akoestische prestaties, terwijl deze gebouwen wel aan de norm voldeden.

Europese groothedenVerder was er ook de noodzaak om de akoestische prestaties uit te drukken met de Europees geharmoniseerde grootheden. De oude NBN S01-400 uit 1977 gebruikte een eigen Belgisch systeem van ééngetalsaanduidingen om de prestatie-eisen uit te drukken.

Toepassingsgebied

 • De nieuwe Belgische norm NBN S01-400-1: “Akoestische criteria voor woongebouwen” bepaalt de vereiste akoestische prestaties van een afgewerkt gebouw op het vlak van lucht- en contactgeluidisolatie, de gevelisolatie, het lawaai van de technische installaties en de nagalmbeheersing in specifieke ruimten.
 • Deze eisen en criteria gelden als regels van de goede praktijk voor woongebouwen waarvoor de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning werd ingediend na de verschijningsdatum van de norm.
 • De eisen vervallen wanneer specifieke wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de buurt van luchthavens
.

Twee comfortniveaus


De nieuwe norm maakt onderscheid tussen twee akoestische comfortniveaus: 
 • Een normaal comfort dat het merendeel van de gebruikers (70%) moet tevreden stellen zonder meerkosten te veroorzaken.
 • Een verhoogd comfort dat van toepassing is wanneer de initiatiefnemers van het bouwproject (opdrachtgever, koper, …) speciale verwachtingen inzake geluidscomfort hebben. Wanneer aan deze eisen voldaan is, wordt het percentage tevreden bewoners op meer dan 90% geraamd.

Eisen voor het afgewerkte gebouw

 • De eisen die worden opgelegd aan het afgewerkte gebouw dienen in rekening gebracht te worden vanaf de ontwerpfase, aangezien ze een invloed hebben op het ontwerp, de detaillering en de uitvoeringswijze.
 • Welk niveau van akoestisch comfort men ook wil bereiken, de ontwerper en de aannemer moeten altijd zo nauwkeurig mogelijk trachten te werken. Voor een normaal comfort stemmen de eisen nagenoeg overeen met de oude norm. Voor het bereiken van een verhoogd akoestisch comfort is doorgaans een gespecialiseerd onderzoek nodig.

Wijzigingen?

 • Een belangrijke wijziging na de publieke enquête op de norm is het feit dat de architect nu ook de mogelijkheid krijgt om de geluidsisolatie van een bouwelement te berekenen. Hiervoor werd een rekenmethode uitgewerkt waarin de architect een referentiewaarde voor het buitenlawaai (LA-ref) kan hanteren.
 • Op basis van deze referentiewaarde kunnen vervolgens de akoestische prestaties van het gebouwonderdeel worden becijferd. Belangrijk om weten is wel dat het hier om een benaderende – vaak overgedimensioneerde - waarde gaat, aangezien wordt vertrokken vanuit een referentiewaarde en geen precieze meting.
 • Voor kleine projecten vormt deze overdimensionering van de waarden geen probleem. De meerkosten die hieraan verbonden zijn, wegen niet op tegen een gedetailleerde meting en studie door een gespecialiseerd bureau.
 • Voor grote bouwprojecten is het inschakelen van een studiebureau wel zinvol om de materiaalkosten te beperken.

Bouwdossier


 • Wanneer de architect zelf de berekeningen maakt op basis van de referentiewaarde voor het buitenlawaai, valt het aan te raden dat hij deze referentiewaarde en de beoogde resultaten opneemt in het bouwdossier.
 • Ook de waarden voor de deelelementen worden best opgenomen. Zo kan hier achteraf naar teruggegrepen worden om de deelverantwoordelijkheden te bepalen wanneer de norm niet wordt gehaald.

Verplicht?


 • Een norm is geen wet en kan dan ook niet als verplichtend worden beschouwd. Ze stelt enkel een soort van ideale situatie voorop. Wanneer er achteraf problemen rijzen, zal de norm wel als maatstaf worden gehanteerd om te bepalen of een woning aan de eisen voldoet.
 • Akoestiek zal hoe langer hoe meer een belangrijker thema worden in de bouwsector. Het valt dan ook te verwachten dat de norm over enkele jaren naar een wettelijke verplichting evolueert.
Lees meer over geluid en akoestiek

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in