Minister Muyters wil zuinig met ruimte omspringen

Onze woningen moeten duurzaam worden en dat betekent dat we voor groene investeringen staan om de energiedoelstellingen van 2020 te halen. Batibouw 2012 wil ons wakker schudden voor die groene investeringen. Zo ook Philippe Muyters, Vlaams minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening die prat gaat op zuinig ruimtegebruik. De redactie van Habitos.be voerde naar aanleiding van Batibouw een gesprek met de minister over in of dichter bij de stad wonen, investeren en subsidies en administratieve vereenvoudiging.
 


Eind 2011 zagen we heel wat financiële voordelen sneuvelen. Staan er veranderingen of overnames voor de premies of fiscale voordelen vanuit de Vlaamse Overheid op stapel?
De afgeschafte federale premies worden niet per definitie overgenomen op Vlaams niveau. Elke maatregel moet bekeken worden in de hele context van het beleid van de Vlaamse regering. Bij de vervroegde bespreking van de begroting in februari zal hierover uitgebreid gesproken worden. De fiscale voordelen worden vanzelfsprekend regelmatig getoetst op effectiviteit en efficiëntie. In budgettair moeilijke tijden is het evident dat we dit met de nodige nauwkeurigheid doen. Als er zich wijzigingen opdringen, dan zullen we hierover uitvoerig en tijdig communiceren.


Zijn we op de goede weg wat groene investeringen en daar tegenover subsidies betreft? Of kunnen we de stellen dat de burger uiteindelijk zelf zal moeten investeren zodat we Europa 2020 halen?
Groene investeringen zijn en blijven uiteraard zeer belangrijk, en ik denk dat we zeker op de goede weg zijn. Vergroening mag niet alleen afhankelijk zijn van het subsidiëringbeleid, het zou een automatische reflex moeten zijn van iedereen. Uiteindelijk is het onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de wereld groener te maken, zodat we de volgende generaties niet hypothekeren.


Fiscale stimuli moeten ons tot energiezuinig bouwen brengen. Wat blijft zeker voorzien in de begroting?
Bouwers die verder gaan dan het wettelijk EPB-peil kunnen rekenen op een vermindering van de onroerende voorheffing gedurende 10 jaar. Momenteel beloopt deze 20% op de verschuldigde voorheffing voor het bereiken van een E-60 peil en 40 procent bij het bereiken van E-40. Aangezien de gemeenten het leeuwendeel van de inkomsten uit de onroerende voorheffing verwerven, compenseert de Vlaamse Overheid (in belangrijke mate) de inkomstenderving als gevolg van deze vermindering.


Zeker en vast willen we allemaal ons steentje bijdragen om duurzaam te zijn. Wat betekent duurzaamheid voor u?
Duurzaamheid gaat verder dan het isoleren van woningen, het plaatsen van een zonneboiler of het hergebruik van het opgevangen regenwater. In de context van de ruimtelijke ordening betekent het in de eerste plaats een zuinig en verstandig ruimtegebruik. Dichter wonen maakt daar deel van uit. Een rijwoning in het stadscentrum is in veel opzichten immers veel duurzamer dan een vrijstaande villa die ver verwijderd is van alle functies die we dagelijks gebruiken. Dichter wonen stimuleren, is dan de boodschap. En dat is precies wat we in Vlaanderen sinds het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 1997 aan het doen zijn. Dat werkt trouwens voor een groot stuk zelfregulerend: bouwgrond is immers niet goedkoop. Een van de gevolgen daarvan is dat reconversie en het herbestemmen van onderbenutte gronden en gebouwen aantrekkelijker wordt.


Met zijn allen minder ruimte innemen, is de boodschap. Zou de overheid kangoeroewonen nog meer kunnen bevorderen?
Of we in ons vergunningenbeleid soepeler moeten omgaan met co-housing en kangoeroewonen, is voor mij geen uitgemaakte zaak. Ik krijg van op het terrein weinig signalen dat daar grote problemen mee zouden zijn. Als die er zouden zijn, dan wil ik dat zeker evalueren om te zien of het wenselijk is dat we de regels bijsturen. Of een concreet project vergunbaar is, hangt natuurlijk niet louter en alleen af van reglementering. Geval per geval moet bekeken worden en dat is niet altijd in regels te vatten. Het is daarbij eerst en vooral aan de lokale besturen om daarin keuzes te maken. Daarbij moet ook altijd aandacht gaan naar het woonklimaat op de aanpalende percelen. Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat door op perceel X dichter te gaan bebouwen, daardoor de druk verhoogt op de beide buren om hun rijwoning om te ruilen voor een vrijstaande woning aan de rand van de stad.


Uit een Batibouw-enquête blijkt dat het merendeel van de Vlamingen een grote, alleenstaande woning in een landelijke gemeente wil. Kan hier toch aan de droom van de burger tegemoet gekomen worden?
Ja en neen. Met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zetten we de trend naar dichter wonen. Ook in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal het vraagstuk waar en hoe de woningbehoefte moet worden ingevuld een belangrijk onderdeel zijn. Er moet worden geïnvesteerd in aangename, creatieve steden voor wonen en werken, waardoor de Vlaming ook daar zijn dromen kan waarmaken.


Met het as-built attest lijkt er nieuw papierwerk om de hoek te loeren. Treedt dit document met afwijkingen op het bouwaanvraagdossier binnenkort in werking?

Die is nog niet voorzien. We moeten absoluut vermijden dat we onnodige administratieve rompslomp creëren. Ik betwist niet dat het as-builtattest kan bijdragen tot de rechtszekerheid van kandidaat-kopers, maar ik vind dat we de meerwaarde die het attest kan bieden toch moeten afwegen tegen de mogelijke kosten die het instrument met zich meebrengt. Die oefening zijn we momenteel aan het maken. Een van de elementen daarbij is bijvoorbeeld het zoeken naar integratie van het as-builtattest met de bestaande attestering rond de energieprestatie van woningen. Voor nieuwbouwwoningen ligt zo’n integratie meer voor de hand dan bijvoorbeeld voor bestaande woningen die gebouwd werden begin de jaren 1960 en daarna verschillende grondige renovaties of uitbreidingen hebben gekend. Nog voor de zomer wil ik hier meer duidelijkheid over kunnen geven.


Daar tegenover staat dan weer administratieve vereenvoudiging. Hoe ver staat het met de invoering van de digitale bouwaanvraag?

Mijn administratie werkt momenteel volop aan de digitale bouwaanvraag, en we willen dit jaar graag de eerste resultaten kunnen tonen. Met een campagne zullen we de burgers tijdig informeren. De bedoeling is om de bouwaanvraag voor de burger en professional te vereenvoudigen. Ook voor de administraties zal het een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging betekenen. De digitale bouwaanvraag zal niets wijzigen aan de wetgeving op zich, enkel de manier van indienen zal veranderen. De meldingsplicht zal ook digitaal kunnen gebeuren, maar blijft uiteraard wel van kracht.
 

Auteur: Kelly Cuypers - januari 2012

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in