Financiele aspecten

Maatregelen voor betaalbaar wonen

Met twee nieuwe decreten neemt de Vlaamse regering een batterij maatregelen inzake betaalbaar wonen in Vlaanderen, en creëert ze meer rechtszekerheid, duidelijkheid en snellere/eenvoudigere procedures inzake ruimtelijke ordening.


Een telefoonboek dik zijn ze, de nieuwe decreten ruimtelijke ordening en grond- en pandenbeleid waaraan de Vlaamse ministers Dirk Van Mechelen en Marino Keulen ruim drie jaar hebben gewerkt. De belangrijkste zijn:


1. Bouwvergunning

Alle 416.000 woningen die tussen de eerste wet op de Stedebouw (1962) en de gewestplannen (1978) zijn gebouwd, worden automatisch als vergund beschouwd, tenzij binnen de vijf jaar na de bouw een pv of niet-anoniem bezwaarschrift werd opgesteld/ingediend.


2. Weekendverblijven

Mensen die minstens één jaar permanent en officieel in een weekendverblijf wonen, kunnen daar blijven wonen zolang de provincies onderzoeken of er planologische oplossingen mogelijk zijn. Als zo'n oplossing onmogelijk blijkt te zijn, mogen die mensen daar blijven wonen tot 1 januari 2030, en soms zelfs tot 1 januari 2040.


3. Verjaringstermijnen

Voor bouwmisdrijven komen duidelijke verjaringstermijnen. Op strafrechterlijk vlak is dit 5 jaar na de werken. Een herstelvordering moet binnen 5 jaar worden opgelegd in woon- en industriegebieden, en binnen 10 jaar in openruimtegebieden (zoals landbouw). Voor natuurgebieden geldt sowieso een nul-tolerantie. "Het is dus gedaan dat regels tientallen jaren na de feiten nog misbruikt kunnen worden bij burenruzies", zegt Dirk Van Mechelen.


4. Meldingsplicht

Naast werken waarvoor een bouwvergunning nodig is en die die ervan vrijgesteld zijn, komt er een derde categorie van werken die moeten gemeld worden aan de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om een veranda of garagebox in woongebieden. Deze werken kunnen 20 dagen na melding aanvangen.


5. Beroepsprocedure

De beroepsprocedure wordt sterk vereenvoudigd zodat er veel sneller definitieve duidelijkheid komt. "Vandaag kan tegen een beslissing van het schepencollege beroep worden aangetekend bij de deputatie en later de minister. Daarnaast kan je naar de Raad Van State stappen waardoor een definitieve uitspraak soms 10 jaar op zich laat wachten", zegt Van Mechelen. "Voortaan moet beroep eerst gebeuren bij de deputatie en daarna bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die binnen de zes weken uitspraak doet. Hiertegen is wel nog cassatieberoep mogelijk bij de Raad van State maar je zal twee keer nadenken eer je dit doet."


6. Papa- en mama-lening

"Familie of vrienden die anderen tot 25.000 euro lenen om een woning te renoveren, krijgen hiervoor een fiscale aftrek van 2,5% (650 euro) gedurende 8 jaar", zegt Keulen.


7. Registratierechten

Wie een leegstaande/verkrotte woning koopt, moet geen registratierechten betalen op een schijf van 30.000 euro. Eerder werd al beslist dat de registratierechten op een hypothecaire lening (1%) en die op de eerste en enige woning wegvallen voor 15.000 euro. Wie dus als eerste woning een krot van 100.000 euro koopt om te renoveren, betaalt door die drie vrijstellingen slechts op 35.000 euro registratierechten, zijnde 2.250 euro ipv. 5.500 euro. Tel daarbij de vele renovatiepremies en verbouwen wordt betaalbaarder.


8. Leegstand

De Vlaamse regering voorziet jaarlijks 15 miljoen euro projectsubsidies om verkrotte/leegstaande buurten aan te pakken.


9. 65.000 sociale woningen

Met 55.000 wachtenden is het aanbod van 155.000 sociale woningen ontoereikend. Daarom gaat de regering tot 2020 43.000 sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels realiseren (in Limburg resp. 5.590, 3.150 en 150). "Het monopolie van de huisvestingsmaatschappijen wordt doorbroken waardoor ook de private markt deze woningen kan bouwen om ze dan aan de overheid te verkopen. Per 100 huishoudens komen er de volgende jaren in iedere gemeente dus twee sociale woningen bij", zegt Keulen. "Het hele bouwprogramma is goed voor een investeringsvolume van 15 miljard euro, waarvan 6,5 miljard euro van de Vlaamse overheid."

Bron: Het Belang van Limburg

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in