Gouden Baksteen voor minister Kris Peeters

De Gouden Baksteen, een initiatief van Bouwunie en NAV bekroont elk jaar een verdienstelijke politieke persoonlijkheid omwille van zijn of haar positieve impact op de bouwsector. De selectie gebeurt door een vakjury van aannemers, architecten, bouwmaterialenfabrikanten en vertegenwoordigers van de vakpers.
Dit jaar viert de Gouden Baksteen (voorheen bekend als Glazen Baksteen) zijn tiende verjaardag. Het evenement startte als een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie maar is ondertussen uitgegroeid tot het grootste evenement van de Vlaamse bouwsector. De uitreiking van de Gouden Baksteen staat er centraal. In het verleden mochten persoonlijkheden als Vlaams minister-president Patrick Dewael en de ministers Leo Peeters, Didier Reynders, Dirk Van Mechelen, Frank Vandenbroucke en Sabine Laruelle de begeerde trofee in ontvangst nemen. Maar ook organisaties als de Gezinsbond en Vlaanderen Bouwt vielen al in de prijzen. “Beleidsacties op een positieve manier waarderen” is de filosofie achter het gebeuren.

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, wint de Gouden Baksteen omwille van zijn palmares aan realisaties en plannen in domeinen die de bouwsector rechtstreeks aanbelangen, sinds zijn aantreden in juli 2004:

* Minister Peeters zette na de gasramp in Ghislenghien, KLIP (Kabel- en Leidinginformatieportaal) op de rails, de voorloper van een volledig kadaster van de ondergrond. Met KLIP zal een planaanvraag voor alle ondergrondse nutsinfrastructuur elektronisch kunnen gebeuren via één muisklik.
* De afgelopen jaren heeft minister Peeters heel wat inspanningen geleverd om de noodzakelijke investeringen in waterzuivering op peil te brengen. Aquafin voert de belangrijke missing links in de waterzuiveringsinfrastructuur van onze grote agglomeraties uit en zal de bestaande infrastructuur optimaliseren en afkoppelingsprojecten van hemelwater en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties afwerken. Daarnaast trekt de minister ook de subsidiëring van de gemeentelijke rioleringen structureel omhoog en investeert hij opnieuw in gewestwegen.
* Minister Peeters maakte de energieprestatieregelgeving (die nieuwe woningen en gebouwen strengere isolatie- en ventilatie-eisen oplegt) verteerbaarder. Hij investeerde zwaar in opleiding en voorlichting en bracht een aantal verbeteringen aan.
* Bestaande woningen vertegenwoordigen ook een niet te verwaarlozen energiebesparingspotentieel. Minister Peeters gaat daarom het isoleren van daken en zoldervloeren alsook het plaatsen van superisolerende beglazing en condensatieketels stimuleren en ondersteunen.
* Op milieuvlak probeert minister Peeters een aantal reglementeringen te vereenvoudigen zonder ze inhoudelijk af te zwakken. De integrale milieuvoorwaarden verminderen de rompslomp voor de kleine schrijnwerkersbedrijven. De grondverzetregeling biedt nu meer rechtszekerheid voor de aannemers die grond uitgraven en elders aanleveren.

De Gouden Baksteen verloopt in samenwerking met Wienerberger, vakbladuitgever PMG en Fortis.


Bouwunie beloont Middenschool Heilig Hart uit Bree met BouwSchoolAward

De BouwSchoolAward, een initiatief van Bouwunie, gaat naar de school die de meeste inspanningen levert om het imago van de bouwsector en de bouwopleidingen in een positief daglicht te stellen. De Middenschool Heilig Hart uit Bree valt in de prijzen omdat de school in de lessen Technologische Opvoeding extra aandacht besteedt aan de bouwsector en de herwaardering van de technische beroepen.

De bouwsector is een sector met toekomst. Toch behoren heel wat bouwberoepen tot de knelpuntberoepen en kampt de sector al geruime tijd met een nijpend tekort aan arbeidskrachten.
Het bouwvakonderwijs is een van de partners die dit tekort kan aanvullen. Jaarlijks investeert de bouwsector meer dan 3 miljoen euro in dit onderwijs. Ook de Vlaamse regering trekt extra middelen uit. Deze investeringen renderen ook. Bijna 60% van de jongeren die een BSO-opleiding volgen, starten ook effectief in de bouw. Daarmee levert het onderwijs wel maar 20% van de nieuwkomers in de sector aan.
Bouwunie wil zeker niet doemdenken. De vele contacten met de Vlaamse bouwscholen tonen een positieve ingesteldheid bij vele leerkrachten en directies. Op lokaal vlak worden tal van initiatieven genomen om de studierichtingen die opleiden naar arbeiders voor de bouwsector te verbeteren. In het verlengde van de Gouden Baksteen, die een verdienstelijk politicus beloont, lanceerde Bouwunie, in samenspraak met haar partners, de BouwSchoolAward. Het concept van de “wedstrijd” was eenvoudig: duidt aan op welke manier uw school het leerlingenaantal in de bouwopleidingen, het lessenpakket, de doorstroming naar de sector, de organisatie van de opleidingen of het organiseren van stages aanpakt en opkrikt.
Het succes was overweldigend: 20% van de aangeschreven scholen diende een dossier in. De jury selecteerde een laureaat in elk van de vier studiegebieden die toeleveren aan de bouwsector:

* Studiegebied Bouw: Middenschool Heilig Hart Bree
Een project in het tweede leerjaar van de eerste graad, waarbij in de lessen Technologische Opvoeding extra aandacht besteed wordt aan de bouwsector en de herwaardering van de technische beroepen via een begeleid-zelfstandig-leerproject.
* Studiegebied Hout – BSO van VTI Aalst
De leerlingen van de 3de graad realiseren een volledige houtskeletwoning in de duurtijd van 2 schooljaren en in samenwerking met bedrijven uit de sector.
* Studiegebied Koeling en Warmte – GTI Mortsel
CO2-uitstoot en Kyoto. Iedereen is ervan bewust dat we eraan moeten werken, maar de juiste aanpak is voor velen een vraag. De leerlingen worden opgeleid om huishoudens bij te staan bij het opstellen van een plan voor zuinig en milieuverantwoord energieverbruik. Hierbij wordt het accent gelegd op isoleren, het correct afstellen van de centrale verwarming enz.
* Studiegebied Schilder en decoratie – VTI Roeselare
De leerlingen van het 7de jaar Decoratie en restauratie bouwen een oude turnzaal om tot een multifunctioneel atelier voor de afdeling Schilder en decoratie. Voor de realisatie werken ze ook samen met fabrikanten en leveranciers.

Uit deze vier laureaten koos de jury unaniem de winnaar van de BouwSchoolAward: de Middenschool Heilig Hart uit Bree. Dit project speelt volledig in op de herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs. De instroom in het bouwonderwijs verhoogt en het watervaleffect valt weg. De leerlingen kunnen een bewuste keuze voor de bouwopleidingen maken.

Minister van Onderwijs FrankVandenbroucke: “Alle Vlaamse maatregelen ter bevordering van de instroom in de bouwopleidingen en de bouwsector op het vlak van onderwijs en werk zijn broodnodig, maar op zich niet voldoende. Ze faciliteren, maar dienen onder andere door de scholen gesteund en versterkt te worden. En dat doen scholen ook. De winnaar van de Bouwschoolaward 2006 en de andere laureaten bijvoorbeeld plaatsen via hun creatieve projecten de bouwsector in een positief daglicht en stimuleren de instroom. Ze zijn de vertegenwoordiger van en een inspirator voor alle Vlaamse scholen die zich dag in dag uit inspannen op de bruggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ik zou al deze scholen willen vragen om dat ook in de toekomst te blijven doen.”

In het kader van de samenwerking met onderwijs, wil Bouwunie meer het accent leggen op de positieve uitstraling van het onderwijs en de sector. Bouwprojecten realiseren, een droom waarmaken, de baksteen in de maag cultiveren. Projecten zoals die van de laureaten van de BouwSchoolAward verkleinen de afstand tussen de bouwsector en het onderwijs. Bouwunie is voorstander van een nauwe samenwerking tussen de sector en het onderwijs. Het convenantsysteem dat de sector uitwerkte, wordt inmiddels in 194 scholen en 398 bouwafdelingen gevolgd. Dit is 88% van alle bouwscholen in Vlaanderen. Een goede samenwerking moet ertoe leiden dat er in Vlaanderen bouwscholen ontstaan die mee het gezicht vormen van de sector, die weten wat de behoeften van de sector zijn en daarop inspelen.
Binnen dit kader vraagt Bouwunie een aanpassing van het aanbod van de bouwopleidingen: binnen het Technisch Secundair Onderwijs moet er terug een opleiding voor schilders komen en de opleiding Houtbewerking dient opgesplitst te worden in een opleiding “Schrijnwerkerij” en een opleiding “Productieoperator Houtnijverheid”.
Bouwunie pleit voor lager onderwijs dat méér talenten van kinderen ontwikkelt dan alleen maar taal en rekenen. Technische en manuele kennis en vaardigheden komen nu nauwelijks aan bod in ons basisonderwijs. De ernstige invulling van die componenten biedt kinderen meer onderwijskansen. Dit betekent minder ongekwalificeerde schoolverlaters en meer tewerkstellingskansen. Schoolrapporten evalueren gedetailleerd de kennis van taal en rekenen maar zeggen vrijwel niets over de ontwikkeling van die andere competenties. Dit resulteert in een maatschappelijke verwachting die voornamelijk naar kenniselementen kijkt en voorbijgaat aan de hedendaagse veelzijdigheid van samenleving en arbeidsmarkt. Bovendien heeft dit tot gevolg dat te weinig 12-jarigen en hun ouders een positieve en bewuste keuze kunnen maken voor algemeen, beroeps of technisch middelbaar onderwijs. Het degelijk onderwijzen en evalueren van technische en manuele vaardigheden in het basisonderwijs is noodzakelijk en zal op die manier bijdragen tot minder problematische schoolloopbanen van jongeren en leiden tot zelfbewuste, tevreden en goed opgeleide vakmensen.
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in