De opdracht van de gerechtsdeskundige bij geschillen

Wanneer bouwgeschillen zo ver uit de hand lopen dat ze voor een rechtbank beslecht dienen te worden, zal de rechtbank doorgaans een gerechtsdeskundige aanstellen om het nodige advies te verstrekken. Hoe gaat zo’n deskundige nu precies te werk?


Het gebeurt wel vaker dat u gedurende de bouw van uw droomhuis problemen ondervindt.
De aannemer heeft een muur verkeerd gemetseld, de plaatser van het sanitair heeft de wc verkeerd geplaatst, of erger nog er doen zich structurele problemen voor met uw woning.

U neemt contact op met de aannemer en de architect. De discussies lopen hoog op, er is geen oplossing, iedereen blijft bij zijn standpunt en de loopgraven worden gegraven.

U bent verplicht om een advocaat te raadplegen. Deze zal u adviseren en stelt in uw geval voor om een gerechtelijke procedure in te leiden. Nu naargelang het probleem zal uw advocaat u adviseren om een procedure in te leiden, indien het dringend is in kort geding, of een procedure ten gronde.
De zaak wordt voor de eerste maal ingeleid voor de rechtbank en de partijen geven kort hun standpunt weer.

Advies verlenen
Aangezien er van de rechtbank niet verwacht kan worden dat zij op de hoogte is van alle technische aspecten die verband houden met het bouwen van een woning, zal de rechtbank het advies vragen van een gerechtsdeskundige teneinde de oorzaak van de schade of het probleem te kunnen achterhalen.
Wat moet benadrukt worden, is dat de gerechtsdeskundige enkel een advies verleent aan de rechtbank en dat de rechtbank niet gebonden is door dit advies.

Wat doet de gerechtsdeskundige?
De gerechtsdeskundige wordt aangesteld door de rechtbank bij vonnis of beschikking en in dit vonnis wordt reeds bepaald wat de gerechtsdeskundige moet onderzoeken. Dit wordt de opdracht van de gerechtsdeskundige genoemd.
De gerechtsdeskundige mag alleen optreden binnen het kader van deze opdracht.

In het vonnis of beschikking wordt ook vermeld welke provisie moet betaald worden door “de meest gerede partij” alvorens de gerechtsdeskundige zijn opdracht aanvat.

Wie is de meest gerede partij: dit is de partij die wenst dat de zaak zo snel mogelijk vooruitgaat en die partij zal dus de provisie moeten betalen alvorens de gerechtsdeskundige enige stappen onderneemt.
Deze provisie is ter dekking van de kosten en erelonen van deze gerechtsdeskundige.

Let wel: de in het ongelijkgestelde partij dient deze kosten aan u terug te betalen op het einde van de rit. U schiet dus deze kosten voor.

Plaatsbezoek
De gerechtsdeskundige zal dan alle partijen oproepen om aanwezig te zijn op een eerste vergadering of plaatsbezoek waarbij hij kennis zal nemen van het standpunt van alle partijen en eventueel zal overgaan tot een technisch onderzoek ter plaatse.

Indien u in een geschil verwikkeld bent met de aannemer zal de architect de nodige bijstand kunnen leveren, dit is hij tevens beroepsmatig verplicht.

Indien u eveneens in het geschil bent met de architect, is het altijd raadzaam dat u zich laat adviseren door een technisch raadgever, zijnde een andere architect die u zal bijstaan gedurende het verloop van de expertise.

De kosten van deze technisch raadgever zullen niet vergoed worden door de in het ongelijkgestelde partij en blijven volledig ten uwe laste.

Voorverslag
Eens dit allemaal achter de rug zal de gerechtsdeskundige naar aanleiding van het eerste plaatsbezoek de nodige technische vaststellingen doen en zal hij een onderzoek verrichten naar de oorzaak van de schade/probleem.

Na grondige studie van het dossier en de bouwwerf zal hij dan een eerste verslag opstellen, een voorverslag, waarbij hij al aangeeft welk zijn advies zal zijn aan de rechtbank.
Dit houdt in dat hij partijen in kennis stelt van zijn bevindingen betreffende de oorzaak van de schade/probleem.

Alle partijen die betrokken zijn in het geschil hebben dan de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren op dit voorverslag teneinde de gerechtsdeskundige in de ene of de andere richting te overtuigen van hun gelijk.

Nadat alle partijen hun opmerkingen hebben geformuleerd, zal de deskundige dan een definitief verslag opstellen, waarbij hij verplicht is te antwoorden op alle opmerkingen van alle partijen. In dit definitief verslag geeft de deskundige zijn definitief advies aan de rechtbank.

De gerechtsdeskundige zal dit advies pas neerleggen, indien zijn kosten en erelonen werden vergoed door de “meest gerede partij”. (zie hoger)

Na betaling wordt het definitief verslag overgemaakt aan alle partijen en de rechtbank.

Na dit definitief verslag zullen de raadslieden van de verschillende partijen aan de rechtbank vragen om een oordeel te vellen over dit geschil en zal de rechtbank alle partijen nogmaals horen betreffende hun opmerkingen en zal de rechtbank een vonnis maken waarbij zij stelt wie aansprakelijk is voor wat en wie welke schade moet vergoeden.

Ook zal de rechtbank in het vonnis uitspraak doen over kosten van de gerechtsdeskundige en zal bepalen wie wat moet betalen.

Wat u vooral moet onthouden uit voorgaande summiere uiteenzetting is dat u zich best laat bijstaan in zulke gevallen door een advocaat alsook een technisch raadgever welke uw belangen optimaal zullen verdedigen teneinde het geschil zo spoedig mogelijk af te handelen.

Bron: Descamps Advocaten – juni 2008

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in