Financiele aspecten

‘Onmiddellijke afschaffing fiscale stimuli geen goed idee’

De regering Di Rupo wil de fiscale stimuli voor energiebesparende ingrepen, behalve voor dakisolatie, in één klap stopzetten. En dit zonder dat er duidelijkheid bestaat over de overname van deze fiscale stimuli door de Gewestregeringen. Volgens Informazout moet het anders.


Informazout roept de federale- en de regionale regeringen op om een lange termijnvisie te hanteren waarbij deze overdracht in overleg en planmatig uitgevoerd wordt. Daarbij zijn korte termijn budgettaire overwegingen van ondergeschikt belang ten opzichte van een duurzaam energiebeleid gericht op de belangen en draagkracht van de burger.

Volgens een studie van McKinsey kan het energieverbruik in gebouwen met bijna 50% verminderd worden. Als men weet dat verwarming 3/4 van het energieverbruik in gebouwen voor zijn rekening neemt dan bedreigen deze maatregelen een belangrijke hefboom voor het energiebesparingsbeleid.


De toegestane belastingaftrek aan de consument bedroeg 2830 €/jaar voor het onderhoud van verwarmingsketels en voor het vervangen van oude ketels door nieuwe. Daarmee speelde de Federale overheid een belangrijke aanvullende en versterkende rol ten aanzien van de gewestelijke initiatieven. Dit kwam ten goede aan de burger, maar hielp ook de verschillende overheden om de Europese doelstellingen 2020 te halen.


Lange termijnbeleid

Informazout heeft begrip voor de noodzakelijke budgettaire ingrepen die moeten dienen om het begrotingstekort van het land in te perken en zo tot een budgettair evenwicht te komen in 2015. Informazout vreest echter dat met het afschaffen van de belastingverminderingen en –kredieten, andere en even belangrijke doelstellingen uit het oog verloren worden. De energiebesparende doelstellingen die vervat zitten in de Europese 20/20/20 strategie (20% energie-efficiëntie, 20% duurzame energie, 20% minder broeikasgassen) zijn een lange termijn objectief voor alle burgers en overheden van de Europese Unie.

Het plots afschaffen van de fiscale stimuli verstoort de continuïteit voor het behalen van die objectieven in het gedrang. Het zou eventueel ook kunnen betekenen dat de Europese Unie België een boete oplegt. Het halen van de tussentijdse doelstellingen is trouwens nu al problematisch.

De fiscale stimuli voor de stookolieketels zijn nochtans nodig, want het verwarmingsketelpark in België is verouderd. Meer dan 400.000 stookketels in België werden in de jaren ‘70 geplaatst. Verwarming maakt vandaag ongeveer 75% uit van het energieverbruik in gebouwen, dit is 23.4% van het totaal finaal energiegebruik in België. Daarin zijn stookoliegebruikers een belangrijke groep (38%). Tenslotte dient opgemerkt te worden dat investeringen in verwarmingssystemen een lange levensduur hebben (20 jaar en meer) en volgens een studie van McKinsey (2009) gebouwen een verbeteringspotentieel van bijna 50% hebben.


Ketelvervanging

Ketelvervanging is één van de meest efficiënte manieren die de burgers hebben om hun energieverbruik sterk te verminderen zonder zware bouwtechnische ingrepen. Met fiscale stimuli wordt de investering voor velen financieel haalbaar en wordt ze eveneens gestuurd naar de meest efficiënte hoogrendementsketels. Deze investering zorgt voor een significante en onmiddellijke energiebesparing die tot 40% kan oplopen en die zich minstens 2x terugbetaalt over de levensduur van de installatie.

Het eerste slachtoffer van het afschaffen van deze stimuli is de kleine man, die vandaag vaak al in de meest energieverslindende woningen gehuisvest is. En dit vergroot uiteraard de ongelijkheid tussen diegenen die zelf zonder stimuli deze ingreep kunnen bekostigen en diegenen die minder kapitaalkrachtig zijn.


Meer info:

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in